Myshchak I. M., Konarivska O. B., Seysebaieva N. G. Adjustment of the Inclusive Education Legal Insurance in Ukraine to International Norms and Standards.

// Наука і освіта.  2017.  №10. 133-138.


DOI:

Іван Миколайович Мищак,
доктор історичних наук, старший науковий співробітник,
завідувач науково-організаційного відділу
Інституту законодавства Верховної Ради України,
пер Несторівський4, м. Київ, Україна,
Оксана Богданівна Конарівська,
кандидат економічних наук, викладач кафедри туризму,
Національний університет водного господарства та природокористування,
вул. Соборна 229, м. Рівне, Україна,
Наталія Григорівна Сейсебаєва,
кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів,
банківської справи та страхування,
Запорізький національний університет,
просп. Соборний,74, м. Запоріжжя, Україна


ПРИВЕДЕННЯ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ
В УКРАЇНІ У ВІДПОВІДНІСТЬ ДО МІЖНАРОДНИХ НОРМ І СТАНДАРТІВ


АНОТАЦІЯ:

Метою статті є аналіз правового забезпечення запровадження системи інклюзивної освіти в Україні та її відповідності міжнародним нормам і стандартам. Методологічною базою аналізу правового запровадження системи інклюзивної освіти в Україні є забезпечення сукупності методів та принципів міжнародних стандартів, обговорення експертами Інституту законодавства Верховної Ради України та методики оцінки якості інклюзивної освіти, що застосовують міжнародні спеціалісти. Емпіричне дослідження виконувалося за допомогою методики, яка комплексно поєднує підходи різних методів експертної оцінки, зокрема використано комбінацію процедур індивідуального та колективного оцінювання. Дослідження проходило в 3 етапи. Попередній етап – збір та аналіз інформації про стан інклюзивної освіти в Україні та у зарубіжних країнах – методом кабінетного дослідження та опитування експертів, які доповнюють зібрану з відкритих джерел інформацію. Основний етап – опитування ключових учасників процесу впровадження інклюзивної освіти: вчителів/вихователів та представників адміністрацій загальноосвітніх, пілотних та спеціальних шкіл та НВК; батьків дітей з особливими потребами, які навчаються в спеціальних школах. Заключний етап – узагальнюючий аналіз результатів, обговорення результатів в експертному колі та обґрунтування пропозицій. Україна за період незалежності активно долучилася до запровадження в національне законодавство міжнародних норм і стандартів щодо організації інклюзивної освіти й забезпечення права людей з особливими потребами на освіту. Чинні правові норми загалом відповідають кращим зарубіжним аналогам та враховують основні вимоги міжнародних актів. Разом із тим в Україні помітний певний дисбаланс нормативного і методичного забезпечення інклюзивної освіти – більшість нормативно-правових актів присвячено забезпеченню інклюзивної освіти в загальноосвітніх навчальних закладах і системі середньої освіти, натомість інклюзивна освіта у вищих навчальних закладах регламентована лише фрагментарно. Також відзначається недостатність спеціального персоналу педагогічних і медичних працівників, а також роз’яснювальної роботи серед населення й учасників навчально-виховного процесу щодо необхідності активного залучення людей з особливими потребами не лише до навчання, а й активного школярського та студентського життя. Відповідні норми та заходи мають бути закріплені й передбачені у ході подальшого удосконалення правового забезпечення інклюзивної освіти.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

інклюзивна освіта, міжнародні норми, міжнародні стандарти, правове забезпечення, права людини.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Abrhám J. Planning horizon in labour supply of Belarusian small entrepreneurs / J. Abrhám, Y. Bilan, A. Krauchenia, & W. Strielkowski // Economic ResearchEkonomska Istraživanja. – 2015. – 28(1). – 773-787. doi: https://doi.org/10.1080/1331677X.2015.1084238
2. Zielińska A. Information is a market products and information markets / A. Zielińska // Czech Journal of Social Sciences, Business and Economics. – 2016. – 5(4). – 31-38. http://doi.org/10.24984/cjssbe.2016.5.4.4
3. Strielkowski W. Social and public dimensions of international migration: a comparative study of Turkey and Ukraine / W. Strielkowski, Y. Bilan, S. Kalyugina // Novedades en Población. – 2016. – 12(24). – 156-167.
4. Glazar O. Turkey and the European Union: possible incidence of the EU accession on migration flows / O. Glazar, & W. Strielkowski // Prague Economic Papers. – 2010. – 19(3). – 218-235. doi: https://doi.org/10.18267/j.pep.373
5. Chamberlin G. Coordinating Monetary and Fiscal Policies in the Open Economy / G. Chamberlin // International Economics Letters. – 2015. – 4(1). – 15-25. DOI: http://doi.org/10.24984/iel.2015.4.1.2
6. Всесвітня програма дій стосовно інвалідів : Міжнародний документ від 03.12.1982 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_427/page
7. Strielkowski, W., Tumanyan, Y., & Kalyugina, S. (2016). Labour Market Inclusion of International Protection Applicants and Beneficiaries. Economics & Sociology, 9(2), 293-302. http://doi.org/ 10.14254/2071- 789X.2016/9-2/20
8. Декларація прав дитини : Затверджена Резолюцією 1386 (XIV) Генеральної Асамблеї ООН від 20 листопада 1959 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_384
9. Конвенція про права дитини : Міжнародний документ від 20.11.1989 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_021
10. Gryshova, І. Ju. The methodological principles of determining the level of performance of the functions of the functions of consumerism / І. Ju. Gryshova, V. S. Negodenko, T. L. Shestakovska // Scientific bulletin of Polissia. –2017. – 3 (11). – 62-67.
11. Gryshova I. Yu. Implementing Cluster Forms Into National Education Development Strategy / I. Yu. Gryshova, & V. A. Zamlynskyi, T. L. Shestakovska // Science and education. – 2017. – 5. – 56-61.
12. Gryshova I. Yu., & Shestakovska T. L., & Glushko O. V. The economic measurement of convergence of institutional impact on the sustainability of development / I. Yu. Gryshova, T. L. Shestakovska, O. V. Glushko // Scientific notes of the Institute of Legislation of the Verkhovna Rada of Ukraine. – 2017. – 4. – 75- 80.
13. Shestakovska T. L. Conceptual principles of the functioning of the organizational and economic mechanism for the development of the national education system / T. L. Shestakovska // Scientific bulletin of Polissia. – 2015. – 1(1). – 34-41.
14. Стандартні правила забезпечення рівних можливостей для інвалідів : Резолюція 48/96 Генеральної Асамблеї ООН від 20.12.1993 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_306
15. Про додаткові заходи щодо посилення соціального захисту інвалідів та проведення в Україні у 2003 році Року людей з інвалідністю : Указ Президента України від 02.12.2002 р. № 1112/2002 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1112/2002
16. Саламанкская декларация и рамки действий по образованию лиц с особыми потребностями [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/p df/salamanka.pdf
17. План дій щодо запровадження інклюзивного навчання у дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах на 2009-2012 рр. : Затверджено наказом МОН від 11.09.2009 р. № 855 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.mon.gov.ua/images/files/doshkilna.../855.doc
18. План заходів щодо запровадження інклюзивного та інтегрованого навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на період до 2012 року : Затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 03.12.2009 р. № 1482-р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1482-2009-р
19. Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 346 і від 14 червня 2000 р. № 963 : Постанова Кабінету Міністрів України від 18.07.2012 р. № 635 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/rada/show/635-2012-п
20. Заходи Міністерства освіти і науки України щодо запровадження інклюзивного та інтегрованого навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на період до 2012 року : Затверджено наказом МОН від 21.12.2009 р. № 1153 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.mon.gov.ua/images/files/doshkilna.../1153.doc
21. Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу : Закон України від 06.07.2010 р. № 2442-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 46. – Ст. 545.
22. Концепція розвитку інклюзивної освіти : Затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 01.10.2010 р. № 912 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.mon.gov.ua/images/newstmp/2010/05.../doc.doc
23. Порядок організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах : Затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 15.08.2011 р. № 872 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/rada/show/872-2011- п
24. Про запровадження навчальної дисципліни «Основи інклюзивної освіти» : Лист МОН від 18.06.2012 р. № 1/9-456 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: mon.gov.ua/ua/aboutministry/normative/1293
25. Про вищу освіту : Закон України від 01.07.2014 р. № 1556-VII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/rada/show/1556-18
26. Положення про інклюзивно-ресурсний центр : Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 р. № 545 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/545-2017-п

         

       
   
   
         

 

©2024 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.