Naumov O. B., Kovalenko O. M., Savin S. Yu. Technique of Assessing Future Managers’ Leadership Qualities in Modern Socio-Cultural Environment.

// Наука і освіта.  2017.  №10. 126-132.


DOI:

Олександр Борисович Наумов,
доктор економічних наук,
професор кафедри менеджменту та маркетингу,
Херсонський національний технічний університет,
Бериславське шосе, 24, м. Херсон, Україна,
Олександр Михайлович Коваленко,
доктор економічних наук, професор,
Одеський національний політехнічний університет,
проспект Шевченка, 1, м. Одеса, Україна,
Станіслав Юрійович Савін,
кандидат економічних наук, доцент,
Херсонський національний технічний університет,
Бериславське шосе, 24, м. Херсон, Україна


МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ
З МЕНЕДЖМЕНТУ У СУЧАСНОМУ СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ СЕРЕДОВИЩІ


АНОТАЦІЯ:

У статті розглядається проблема оцінювання лідерських якостей майбутніх фахівців з менеджменту під впливом соціокультурного середовища. Актуальність розглянутої проблеми зумовлюється суттєвою зміною в останнє десятиліття зовнішніх умов розвитку особистості, що характеризуються трансформацією акцентів з індивідуального мислення до колективного, переходом організації суспільної взаємодії від ієрархічної форми до мережевої. Метою статті є обґрунтування теоретичних, методичних та практичних засад оцінки лідерських якостей майбутніх менеджерів під впливом соціокультурного середовища. При виконанні дослідження використано експертні методи, зокрема метод анкетування та метод «комісій». Виявлено основні тенденції та явища у розвитку соціокультурного середовища сучасної молодої людини з точки зору можливості формування лідерських якостей майбутніх управлінців: необмежене розширення референтних груп; послаблення критичності мислення, що проявляється у відсутності «зорового» цинізму та завищенні досягнень; «криза індивідуальності», тобто нівелювання особистості, її підкорення мотивам групи; зміна ієрархії потреб: від особистих – до групових; самоструктуризація суспільства. Експериментальне дослідження проводилося у два етапи. Завданням першого етапу було отримання у найбільш узагальненому вигляді самооцінки студентами факторів, що зумовлюють прояв їх лідерських якостей. Завданням другого етапу було виявлення лідерів у групі та оцінка їх впливу на результат групової роботи. В результаті проведеного експериментального дослідження було виокремлено 5 лідерів із 58 респондентів та обґрунтовано перспективний напрямок розвитку науки управління – формування організаційно-управлінських засад роботи індивідуума в групі («менеджмент особистості»).


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

лідерство, менеджмент, соціокультурне середовище, індивідуальність, команда, соціальна активність, самооцінка, очікування.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Chemers M. An integrative theory of leadership / М. Chemers. – Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, 1997.
2. Осовська Г. В. Основи менеджменту : навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів / Осовська Г. В. – К. : «Кондор», 2003 – 556 с.
3. Грищенко І.М. Впровадження лідерства в систему місцевого самоврядування України / І.М. Грищенко // Науковий вісник АМУ: зб. наук. пр. – К.: [б.в.], 2014. – Вип. 2/2014. – С. 275–285. – (Серія "Управління").
4. Психологічні особливості лідерської обдарованості: концепції, діагностика, тренінги : монографія / А. В. Мітлош, В. О. Моляко, В. С. Бажанюк, В. В. Камишин. – К. : Інститут обдарованої дитини, 2014. – 290.
5. Alsop Ron. The Trophy Kids Grow Up: How the Millennial Generation is Shaking Up the Workplace / R. Alsop // Jossey-Bass. – 2008. - October 13.
6. Travis Alan. Youth unemployment figures raise spectre of Thatcher’s Britain / A. Travis // The Guardian (London). – 2009. - №12.
7. Critical Thinking: A Statement of Expert Consensus for Purposes of Educational Assessment and Instruction. Executive Summary) // Dr. Peter A. Facione (Dean of the College of Arts and Sciences, Santa Clara University)
8. Турчин В.Ф. Феномен науки: Кибернетический подход к эволюции / В.Ф. Турчин, Изд. 2-е – М.: ЭТС. — 2000. — 368 с.
9. Kremer William. Abraham Maslow and the pyramid that beguiled business (англ.) / William Kremer, Claudia Hammond // BBC News. – 2013. – August 31.
10. Гришова, І. Ю. Економіко-політичні конфлікти на сучасному етапі [Текст] / І. Ю. Гришова, О. Б. Наумов, О. О. Давидюк // Український журнал прикладної економіки. – 2016. – Том 1. – № 2. – С. 36- 49.

         

       
   
   
         

 

©2024 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.