Gryshova I. Yu., Nikolyuk E. V., Shestakovska T. L. Conceptualization of The Organizational Management Mechanism of the Development of the National Education System in the Context of Its Quality.

// Наука і освіта.  2017.  №10. 118-125.


DOI:

Інна Юріївна Гришова,
доктор економічних наук, доцент, головний науковий співробітник
Інституту законодавства Верховної Ради України,
пров. Несторівський, 4, м. Київ, Україна,
Олена Володимирівна Ніколюк,
кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної
теорії і економіки підприємства,
Одеський державний аграрний університет,
пров. Олександра Матросова, 6, м. Одеса, Україна,
Тетяна Леонідівна Шестаковська,
кандидат економічних наук,
старший викладач кафедри економічної теорії,
Чернігівський національний технологічний університет,
Міністерство освіти і науки України,
вул. Стрілецька, 1, м. Чернігів, Україна


КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ
ВІТЧИЗНЯНОЇ СИСТЕМИ ОСВІТИ У КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇЇ ЯКОСТІ


АНОТАЦІЯ:

В умовах ринку одним з актуальних питань для органів управління системою освіти є формування організаційного механізму, який повинен бути спрямований на забезпечення ефективності функціонування цієї системи та її якості. Метою статті є обґрунтування теоретичних аспектів та практичних рекомендацій щодо удосконалення організаційного механізму управління розвитком вітчизняної системи освіти. У процесі підготовки статті було використано комплекс взаємопов’язаних наукових методів дослідження: ідеалізації, формалізації та моделювання – при обґрунтуванні концептуальних підходів до формування організаційного механізму управління розвитком вітчизняної системи освіти у контексті забезпечення її якості; діалектичний і системно структурний – при визначенні сутності механізму управління вітчизняною системою освіти; евристичні методи та методи логічного узагальнення – при обґрунтуванні напрямів розвитку організаційного механізму управління системою освіти в Україні; територіально-просторові порівняння та узагальнення результатів факторного аналізу розвитку вітчизняної системи освіти, що дозволило систематизувати фактори за їх вагомістю при формуванні концепції розвитку вітчизняної системи освіти. Обґрунтовано особливості функціонування системи освіти в сучасних ринкових умовах, що дозволило систематизувати її основні фактори розвитку та розмежувати базові складові механізму. Запропоновано концептуальну схему організаційного механізму управління розвитком системи освіти, основним завданням якого є охоплення населення країни доступною та якісною освітою. Організаційний механізм управління розвитком вітчизняної системи освіти включає: мету, завдання, принципи, суб’єкти управління їх функції, об’єкти, методи та інструменти реалізації механізму. Для того, щоб забезпечити належний рівень розвитку вітчизняної системи освіти, необхідно здійснити реалізацію запропонованого механізму з дотриманням наступних умов: 1) дотримання комплексу принципів розвитку; 2) участь необхідних суб’єктів (органів управління освітою та приватного сектору); 3) застосування інноваційних інструментів економічних, адміністративних та правових методів регулювання організаційного механізму управління розвитком національної системи освіти (кластеризація системи освіти, ендаумент-фонди, автономія закладів освіти, нормативи господарювання тощо).


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

система освіти, організаційний механізм управління, управління освітою, модернізація освіти, якість освіти, фактори розвитку.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Крисюк С. В. Державне управління освітою: навч. посіб. / С. В. Крисюк. – К.: НАДУ, 2009. – 220 с.
2. Ляшенко О. І. Якісна освіта – пріоритет інформаційного суспільства / О. І. Ляшенко // Моніторинг якості освіти: світові досягнення та українські перспективи. – К.: К.І.С., 2004. – 128 с.
3. Gryshova I.Yu. The estimation of enterprise trade name competitiveness/ I.Gryshova, O.Mityay, S.Stoyanova-Koval // Scientific bulletin of Polissia. №2(6). 2016. – С 85-91.
4. Zoran Tršinski, Jerko Glavaš, Milan Stanić Impact of knowledge and nigher education on the development of innovation in Croatia. The Economies of Balkan and Eastern Europe Countries in the Changed World / Zoran Tršinski, Jerko Glavaš, Milan Stanić // Eastern Macedonia and Thrace Institute of Technology. Department of Accounting and Finance (Greece). – 2016. – 106- 111.
5. Гришова І.Ю. Капіталізація бренду як інструмент максимізації ринкової вартості бізнесу / І.Ю. Гришова, Т.С.Шабатура, О.Б. Наумов //Scientific bulletin of Polissia. №3(6). 2016. – С. 168-175.
6. Gryshova I. Ukrainian labour migration in the Czech Republic / Wadim Strielkowski, I. Yu. Gryshova // Scientific bulletin of Polissia. – 2016. – №4(8). – С.224- 231.
7. Шестаковська Т.Л. Концептуальні засади функціонування організаційно-економічного механізму розвитку національної системи освіти / Т.Л. Шестаковська // Науковий вісник Полісся. – Чернігів: ЧНТУ, 2015. – №1(1). – С. 34-41.
8. Naymova L.N., Mityay O.V., Galitsky A.N. Development of the innovative enterprises of the agrarian production in the current economic system of Ukraine / L.N. Naymova, O.V. Mityay, A.N. Galitsky // Scientific bulletin of Polissia. – 2016. – №3 (7). – P.124-129

         

       
   
   
         

 

©2024 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.