Soroka O. V. Art-Therapeutic Technologies: are Future Primary School Teachers Ready to Use Them in Practice?

// Наука і освіта.  2017.  №10. 111-117.


DOI:

Ольга Вікторівна Сорока,
доктор педагогічних наук, доцент кафедри
соціальної педагогіки і соціальної роботи,
Тернопільський національний педагогічний університет
імені Володимира Гнатюка,
вул. Винниченка 10, м. Тернопіль, Україна


ДІАГНОСТИКА ПРОЦЕСУАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ
ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ВИКОРИСТАННЯ АРТ-ТЕРАПЕВТИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ


АНОТАЦІЯ:

У статті розглядаються актуальні практичні аспекти проблеми підготовки майбутніх учителів початкової школи до використання арт-терапевтичних технологій. За результатами наукових праць визначено, що однією з умов ефективності оновленої системи освіти має бути створення комфортних умов для навчання, виховання й розвитку молодших школярів. Саме вчитель початкової школи зможе допомогти у вирішенні проблем, пов’язаних з адаптацією молодших школярів до початкової школи, застосовуючи у практичній діяльності комплекс арт-терапевтичних технологій. Метою наукової роботи є представлення результатів емпіричного дослідження щодо діагностики готовності майбутніх учителів початкової школи до використання арт-терапевтичних технологій, а також опис спеціально розроблених авторських спецкурсів, спрямованих на розвиток готовності до зазначеної діяльності. Автором розроблено структуру готовності майбутніх учителів початкової школи до використання арт-терапевтичних технологій, представлену мотиваційно-ціннісним, змістовим, процесуальним і креативним компонентами і відповідно мотиваційним, когнітивним, операційним і творчим критеріями. Розкрито зміст процесуального компонента готовності, що базується на комплексі арт-терапевтичних умінь і навичок, які дадуть змогу оптимізувати навчально-виховний процес початкової школи. Охарактеризовано творчий, достатній, відтворювальний, низький і початковий рівні сформованості процесуального компонента готовності майбутніх учителів початкової школи до використання арт-терапевтичних технологій. Діагностику означеного компонента готовності проведено за допомогою самооцінювання, експертної оцінки й аналізу результатів індивідуальних науково-дослідницьких завдань студентів. Результати діагностики засвідчили переважання у студентів початкового, низького і відтворювального рівнів умінь.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

арт-терапевтичні технології, готовність майбутніх учителів початкової школи до використання арт-терапевтичних технологій; процесуальний компонент готовності, операційний критерій готовності.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Абдуллина О. А. Общепедагогическая подготовка учителя в системе высшего педагогического образования : учебное пособие / О. А. Абдуллина. – М. : Просвещение, 1990. – 141 с.
2. Бахмат Н. В. Формування готовності майбутнього вчителя початкових класів до педагогічного моделювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 / Наталія Валеріївна Бахмат. – К., 2011. – 20 с .
3. Бережинська Т. В. Формування готовності майбутнього вчителя до оцінювання навчальних досягнень молодших школярів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 / Тетяна Василівна Бережинська. – К., 2007. – 20 с.
4. Кигруева Ф. Х. Подготовка учителя начальных классов в системе многоуровневого образования на основе компетентностного и поллилингвального подходов : дис. ... д-ра пед. наук : спец. 13.00.08 / Фатима Хасановна Киргуева. – Владикавказ, 2010. – 425 с.
5. Овсянникова Е. А. Формирование готовности будущих учителей начальной школы к профессионально-педагогическому общению : дис… канд. пед. наук : спец. 13.00.08 / Елена Александровна Овсянникова. – Магнитогорск, 2006. – 167 с.
6. Платонов К. К. Психология / К. К. Платонов, Г. Г. Голубев. – М. : Высшая школа, 1977. – 247 с.
7. Родионова С. А. Формирование готовности к профессиональному творчеству у будущих учителей начальных классов : дис… канд. пед. наук : спец. 13.00.08 / Светлана Александровна Родионова. – Шуя, 2010. – 274 с.
8. Сластенин В. А. Педагогика: инновационная деятельность / В. А. Сластенин, Л. С. Подымова. – М. : Издательство Магистр, 1992. – 224 с.
9. Ярошенко О. Г. Формування у вчителів загальноосвітніх шкіл готовності до освоєння передового педагогічного досвіду : автореф. диc. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.01 / О. Г. Ярошенко. – К., 1987. – 18 с.

         

       
   
   
         

 

©2024 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.