Molnar T. I., Lavrenova M. V., Fenchak L. M. Pedagogical Factors of Gifted Children’s Adaptation to the Educational Environment of Primary School.

// Наука і освіта.  2017.  №10. 106-111.


DOI:

Тетяна Іванівна Молнар,
кандидат педагогічних наук, доцент,
Марія Василівна Лавренова,
кандидат педагогічних наук, доцент,
Любов Михайлівна Фенчак,
кандидат педагогічних наук, доцент,
кафедра теорії та методики початкової освіти,
Мукачівський державний університет,
вул. Ужгородська, 26, м. Мукачево, Україна


ПЕДАГОГІЧНІ ЧИННИКИ АДАПТАЦІЇ ОБДАРОВАНИХ ДІТЕЙ
В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ


АНОТАЦІЯ:

Статтю присвячено проблемі адаптації обдарованих учнів у навчально-виховному середовищі початкової школи. Розкрито сутнісний зміст феномену адаптації; визначено критерії адаптації обдарованих учнів до умов початкової школи; описано результати емпіричного дослідження дітей молодшого шкільного віку на предмет виявлення обдарованості та педагогічних чинників їхньої адаптації в освітньому середовищі початкової школи; розроблено практичні рекомендації щодо створення сприятливого середовища для здібних і талановитих школярів в умовах початкової школи. Здійснений аналіз психолого-педагогічної літератури дозволив дійти висновку, що становлення обдарованої особистості в молодшому шкільному віці безпосередньо пов’язане з її адаптацією до умов початкової школи – включенням у нові соціальні стосунки, засвоєнням моральних норм, правил і суспільно значущих цінностей, формуванням особистісних рис, самооцінки, довіри до себе, навчальної мотивації. З’ясовано, що адаптація обдарованих дітей є процесом прояву і розвитку обдарованості та становлення дитячої індивідуальності в освітньому середовищі початкової школи. Тому педагогічними чинниками адаптації обдарованих учнів до умов початкової школи слід вважати сферу взаємин (стосунки з учителями, стосунки з ровесниками, стиль сімейного виховання). Доведено, що діагностування ознак обдарованості та педагогічних чинників адаптації є важливою умовою запобігання дезадаптації обдарованих учнів і вказує вірний напрямок у пошуку засобів педагогічної допомоги обдарованій особистості. Відтак, було розроблено алгоритм емпіричного дослідження дітей молодшого шкільного віку на предмет виявлення обдарованості та педагогічних чинників їхньої адаптації в освітньому середовищі початкової школи. На основі емпіричних даних, отриманих у результаті опитування батьків, учителів та пробної діяльності дітей, за ознаками обдарованості (пізнавальна активність і навчальна мотивація, кмітливість, творчість) виокремлено обдарованих дітей та визначено види обдарованості: інтелектуальну, академічну (математичну), художню (музичну, образотворчу, поетичну) і психомоторну (танцювальну, спортивну). В обдарованих учнів виявлено три рівні адаптації – адаптованість, неадаптованість, дезадаптованість. У вчителів та батьків обдарованих дітей, які застосовували демократичний стиль спілкування, зростали адаптовані діти, поєднання демократичного і авторитарного стилів призвело до неадаптованості дітей, а авторитарний стиль педагогічного спілкування спричинив дезадаптованість обдарованих дітей. Результати дослідження вказують на важливість психолого-педагогічного супроводу обдарованих учнів у навчально-виховному середовищі початкової школи, позаяк ефективне розгортання адаптаційних процесів у молодшому шкільному віці має важливе значення для формування творчої особистості, здатної активно взаємодіяти з соціумом.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

обдаровані діти, шкільна адаптація, неадаптація, дезадаптація, освітнє середовище, початкова школа.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

3. Антонова О. Є. Проблема співвідношення здібностей і обдарованості / О. Є. Антонова // Вісник Житом. держ. ун-та імені Івана Франка. – Вип. 31. – 2007. – Житомир. – С. 24-27.
4. Богоявленская Д. Б. Рабочая концепция одарённости / Д. Б. Богоявленская // Вопросы образования. – 2004. – № 4. – С. 46-48.
5. Гільбух Ю. З. Розумово обдарована дитина. Психологія, діагностика, педагогіка / Ю. З. Гільбух. – К.: ВІПОЛ, 1992. – 212 с.
6. Лавренова М. Теоретичні засади навчання обдарованих дітей молодшого шкільного віку в контексті реформування освіти М. Лавренова, Н. Лалак, Л. Фенчак // Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи. – 2016. – №. 2. – С. 31-37.
7. Молнар Т. І. Формування обдарованої особистості молодшого школяра в умовах розвивального освітнього середовища / Т. І. Молнар // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Обдаровані діти – інтелектуальний потенціал держави», 3- 10 липня 2017 року, м.Чорноморськ, Одеська область. – К.: Інститут обдарованої дитини, 2017. – С. 246-248.
8. Паненкова В. Ю. Психолого-педагогічні чинники адаптації обдарованих дітей до умов початкової школи: дис. канд. психол. наук: 19.00.07 / В. Ю. Паненкова. – Острог, 2014. – 241 с.
9. Фурман А. В. Психодіагностика особистісної адаптованості / А. В. Фурман − Тернопіль: Економічна думка, 2000. − 197с.
10. Яншина Т. Труднощі діагностики обдарованих дітей / Т. Яншина // Навчання і виховання обдарованої дитини: теорія і практика: зб. наук. праць / І. С. Волощук (гол. ред.) та ін. – Київ: Інститут обдарованої дитини, 2012. – Вип. 8. – С. 351-356.
11. Pfeiffer S. I., Blei S. Gifted identification beyond the IQ test: rating scales and other assessment procedures / S. I. Pfeiffer // Handbook of giftedness in children. – New York, – 2008. – P. 177 -198.
12. Sternberg R. J. Beyond IQ: A triarchic theory of human intelligence / R. J. Sternberg; пер. с англ. и науч. ред. проф. А. А. Алексеева. – Cambridge: Cambridge University Press, 1985. – XVI. – 411 p.

         

       
   
   
         

 

©2024 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.