Іщенко Л. В., Орос І. І., Ляховець О. О. Психолого-педагогічна діагностика готовності майбутнього вихователя до формування творчої особистості дошкільника.

// Наука і освіта.  2017.  №10. 82-89.


DOI:

Людмила Валентинівна Іщенко,
доктор педагогічних наук, професор,
завідувач кафедри психології та педагогіки розвитку дитини,
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини,
вул. Садова, 28, м. Умань, Україна
Ільдіко Імріївна Орос,
доктор філософії, ректор,
Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці ІІ,
площа Кошута, 6, м. Берегово, Україна,
Олеся Олександрівна Ляховець,
кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри дошкільної освіти,
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького,
бульвар Шевченка, 81, м. Черкаси, Україна


ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ДІАГНОСТИКА ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО
ВИХОВАТЕЛЯ ДО ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ ДОШКІЛЬНИКА


АНОТАЦІЯ:

Статтю присвячено підготовці майбутніх вихователів до формування творчої особистості дитини дошкільного віку; розв’язується актуальна проблема психолого-педагогічної діагностики готовності студентів вищих навчальних закладів до професійної діяльності з творчими дітьми. Мета дослідження – розкрити результати психолого-педагогічної діагностики готовності майбутнього вихователя до формування творчої особистості дошкільника. Було розроблено діагностувальну методику та такі критерії готовності майбутнього вихователя до формування творчої особистості дошкільника: мотиваційно-ціннісний, когнітивний, практично-діяльнісний, оцінно-рефлексивний. Кожен критерій включає групу якісних показників, які розкривають зміст і дають характеристику досягнень студентів у передбаченому виді діяльності. На основі цього розроблено методичний інструментарій, за яким проведено психолого-педагогічну діагностику сформованості цієї професійної якості у майбутніх вихователів. Це уможливило їх чітку кількісну диференціацію за високим, достатнім, середнім і низьким рівнями готовності із конкретними характеристиками якісних вимірів, що відкриває перспективи для розроблення відповідних ефективних заходів щодо підвищення якості професійної підготовки майбутнього педагога до означеної діяльності.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

майбутні вихователі, психолого-педагогічна діагностика, методичний інструментарій, критерії, показники, рівні, творча особистість дитина дошкільного віку.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Асмолов А. Г. Психология индивидуальности: методологические основы развития личности в историко-эволюционном процессе : уч. пособие / А. Г. Асмолов. – М. : Изд-во МГУ, 1986. – 96 с.
2. Базовий компонент дошкільної освіти / науковий керівник А. М. Богуш, дійсний член НАПН України, проф, д-р пед. наук ; авт. кол.: Богуш А. М., Бєлєнька Г. В., Богініч О. Л. [та ін.]. – К. : Видавництво, 2012. – 26 с.
3. Богуш А. М. Індивідуально-творче самовираження дітей дошкільного віку в ігрових ситуаціях / А. М. Богуш // Особистість у єдиному освітньому просторі. – Запоріжжя, 2014. – С. 48-51.
4. Зайцев С. В. Оценка способности воспитателей к децентрации / С. В. Зайцев // Вопросы психологии. – 1995. – № 4. – С. 36–48.
5. Іщенко Л. В. «Основи формування творчої індивідуальності дітей старшого дошкільного віку»: методичний інструментарій / Л. В. Іщенко.– Умань : ФОП Жовтий О. О., 2014. – 62 с.
6. Киричок В. А. Ціннісне ставлення / В. А. Киричок // Енциклопедія освіти / АПН України / гол. ред. В. Г. Кремень. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.
7. Кульчицкая Е. И. Сирень одаренности в саду творчества / Е. И. Кульчицкая, В. А. Моляко. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. I. Франка, 2008. – 316 с.
8. Ладивір С. О. Як пробудити творчий потенціал дошкільника / С. О. Ладивір // Спеціалізований журнал „Практичний психолог: дитячий садок”. 2014. – №.12 – С. 5-10.
9. Лейтес Н. С. Об изучении проблемы склонностей в русле идей Б. Теплова / Н. С. Лейтес // Вопросы психологии. – 1976. – № 5. – С. 45–54.
10. Матюшкин А. М. Концепция творческой одаренности / А. М. Матюшкин // Вопросы психологии. – 1989. – № 6. – С. 23-33.
11. Моляко В. А. Психология детской одаренности / В. А. Моляко, Е. И. Кульчицкая, Н. И. Литвинова. – К. : Знание, 1995. – 83 с.
13. Теплов Б. М. Способности и одарённость / Б. М. Теплов // Психология индивидуальных различий : хрестом. по психологии / под ред. Ю. Б. Гиппенрейтер и В. Я. Романова. – М. : ЧеРо, 2002. – С. 262–272.
14. Уфімцева С.В. Особливості творчого розвитку дошкільника і молодшого школяра // Рідна школа. – 2006. – № 2. – С. 65-67.
15. Creative and Innovative Good Practices in Compulsory Education in Europe / Joint Research Centre - Institute for Prospective Technological Studies. – Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2010. – 58 р.
16. Guilford J. The nature of human intelligence / J. Guilford. – New York : Mc. Grew Hill, 1967. – 207 p.
17. Torrance E. P. Creative teaching makes a difference / Е. Р. Torrance // Psychology and educationof the gifted / Eds. W. Barbe & J. Renzulli. – N.Y. : Irvington Publishers, 1975.

         

       
   
   
         

 

©2024 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.