Chopyk T. V., Pavliuk O. S., Pavliuk Ye. O. Model of Future Coaches-Teachers’ Professional Competence Formation in Terms of Higher Educational Institution.

// Наука і освіта.  2017.  №10. 5-12.


DOI:

Тетяна Вікторівна Чопик,
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри фізичного виховання,
Оксана Сергіївна Павлюк,
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри фізичного виховання,
Євген Олександрович Павлюк,
доктор педагогічних наук, доцент кафедри здоров’я людини,
вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, Україна


МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ
ТРЕНЕРІВ-ВИКЛАДАЧІВ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ


АНОТАЦІЯ:

Мета статті – визначити, науково обґрунтувати й експериментально перевірити педагогічні умови розвитку професійної компетентності майбутніх тренерів-викладачів у процесі фахової підготовки. Для досягнення мети та розв’язання поставлених завдань використано комплекс методів дослідження: теоретичні – аналіз, синтез, систематизація, порівняння, моделювання та узагальнення, що дозволили опрацювати наукові джерела, визначити сутність і особливості педагогічної системи розвитку професійної компетентності; емпіричні – спостереження, анкетування, опитування, педагогічний експеримент, опрацювання результатів науково-дослідницької діяльності, що забезпечило вивчення стану зазначеної проблеми на практиці з метою визначення впливу педагогічних умов розвитку професійної компетентності у процесі фахової підготовки майбутніх тренерів-викладачів; метод експертних оцінок, який дозволив за допомогою шкали оцінювання визначити головні компетенції у професійній діяльності майбутніх тренерів-викладачів; статистичні, за допомогою яких здійснено кількісну обробку результатів педагогічного експерименту для одержання достовірної інформації. Професійну компетентність майбутніх тренерів-викладачів розуміємо як сукупність загальних професійних знань і умінь, сформованих у процесі професійної підготовки, з організації та планування професійної діяльності, читання і складання документів, способів вирішення проблем, використання нових інформаційних технологій у професійній діяльності. Розроблено методику розвитку професійної компетентності у тренерсько-викладацькій діяльності майбутніх тренерів-викладачів у вигляді структури програмного комплексу професійних навчальних дисциплін, заснованої на модульно-інтерактивних засобах розвитку професійної підготовки майбутніх тренерів-викладачів, який включає в себе початкові дані про навчальну дисципліну та її автора (авторів), робочу програму, зміст розділів (модулів) дисципліни, тексти лекцій, додаткові інформаційні матеріали, практичні заняття з методичними вказівками, завдання для самостійної роботи студентів, тренувальні вправи (тести), модульний контроль, варіанти контрольних завдань та критерії оцінки результатів навчання для проведення підсумкового контролю з дисциплін. На основі проведеного педагогічного експерименту відбулися статистично значущі зміни, що засвідчили позитивну динаміку розвитку професійної компетентності майбутніх тренерів-викладачів у процесі фахової підготовки в експериментальній групі та підтвердили ефективність запропонованих умов.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

професійна компетентність, тренер-викладач, фахова підготовка, педагогічні умови.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1.Адольф В. А. Профессиональная компетентность современного учителя : монография / В. А. Адольф. – Краснояр. гос. ун-т. Красноярск, 1998. – 310 с.
2.Архіпова С. Компетентнісний підхід до професійної підготовки фахівців у галузі соціально-педагогічної діяльності / С. Архіпова // Вісник Львів. ун-ту. Серія : Педагогіка. – 2009. – Вип. 25. – Ч.1. – С. 99-105.
3.Белова Д. Е. К проблеме психологического сопровождения самоопределения личности в прфессии / Д. Е. Белова // Психология профессионально-образовательного пространства личности : сб. науч. Статей. – Екатеринбург : Рос. гос. проф.-пед. ун-т. – 2003. – С. 94-95.
4.Енциклопедія освіти. Акад. пед. наук України ; [гол. ред. В.Г. Кремень]. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.
5.Пометун О. І. Теорія та практика послідовної реалізації компетентнісного підходу з досвідів зарубіжних країн / О. І. Пометун // Компетентнісний підхід у сучасній освіті : світовий досвід та українські перспективи : Бібліотека з освітньої політики. [під заг. ред. О. В. Овчарук]. –К. : К.І.С., 2004. – С. 25-45.
6.Сущенко Л. П. Професійна підготовка майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту (теоретико-методологічний аспект): монографія / Л. П. Сущенко. – Запоріжжя : Запоріз. держ. ун-т, 2003. – 442 с.
7.Чопик Т. В. Аналіз професійної підготовки майбутніх фахівців з олімпійського та професійного спорту у вищих навчальних закладах / Т. В. Чопик, Є. Павлюк // Педагогіка, психологія та медико- біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : зб. наукових праць [ред. проф. С. С. Єрмакова]. – Харків. – 2012. – № 2. – С. 92-95.
8.Чопик Т. В. Дієвість педагогічних умов і моделі розвитку професійної компетентності майбутніх тренерів-викладачів у процесі фахової підготовки / Т. В. Чопик // Педагогіка та психологія. – Чернівці: Чернівецький нац. у-т. 2013. – Вип. 654. – С. 182-193.
9.Чопик Т. В. Класифікація теоретико- методичних основ фахової підготовки майбутніх тренерів-викладачів / Т. В. Чопик // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання та спорту. –Харків. – 2013. – № 6. – С. 59-63. doi:10.6084/m9.figshare.714941.
10. Чопик Т. В. Науково-методичні рекомендації щодо розвитку професійної компетентності майбутніх тренерів-викладачів у процесі фахової підготовки / Т. В. Чопик, Є. О. Павлюк. – Хмельницький: ХНУ, 2013. – 22 c.
11. Шиян Б. М. Теоретико-методичні основи підготовки вчителів фізичного виховання в педагогічних навчальних закладах : автореф. доктора пед. наук : 13.00.04 / Б. М. Шиян. – Інститут педагогіки і психології професійної освіти Академії педагогічних наук України. – К. – 1997. – 55 с.
12. Voronova V. I. Motivation of School – Leaver Entering the institute of Physical culture / V. I. Voronova, G. V. Lozhkin, V. V. Stanevich // 1st International Congress of Sport Psychology. – Russia. Moscow. – 1992 (June 2 – 4). – P. 48.
13. Chopyk T. V. The formation of professional competence of students in the process of studying discipline "Adaptive physical education" / T. V. Chopyk, O. S. Pavliuk // International scientific-practical conference «Actual questions and problems of development of social sciences». – Kielce. – June 28-30, 2016.
14. Pavliuk Ye. O. Classification of the future coaches-instructors professional training at the higher education establishments / Ye. O. Pavliuk // Středoevropský věstník pro vědu a výzkum. – 2015. – NR 6 (19). – P. 57-60.
15. Pavliuk Ye. O. Defining quality of the future coaches-instructors’ professional competence in the process of training / Ye. O. Pavliuk // European Applied Sciences. – 2015. – NR 6. – P. 28-29.
16. Quennerstedt M., Larsson H. Learning movement cultures in physical education practice / M. Quennerstedt, H. Larsson // Sport, Education and Society. – 2015. – Т. 20. – № 5. – С. 565-572. doi:10.1080/13573322.2014.994490.
17. Rychen D.C. et al. Key Competencies for Successful Life and Well-Functioning Society / D.C. Rychen. – OECD: Hogrefe and Huber, 2003. – 224 p.
18. Volyanyuk N. Personal time in perception of a coach-teacher / N. Volyanyuk // 9 th European Congress of Psychology. – Spain. Granada, 2005.
19. Volyanyuk N. Professionalism crisis of sport pedagogues / N. Volyanyuk // 8 th European Congress of psychology: Psychology in dialogue with related disciplines. – Vienna, Austria. 6 – 11 July. – 2003. – P. 299-300.
20. Volyanyuk N. The basis of authority of the coach / N. Volyanyuk // Sixth International Scientific Congress Modern Olympic Sport and Sport for all. – Warsaw, June 6-9. – 2002. – P. 468-469.
21. Whitty Geoff. Teacher professionalism in new times / Geoff Whitty // Journal of in-service education. – 2000. – 26.2. – 281-295.
22. Wuest D.A., Ch. A. Bucher. Foundations of Physical Education, Exercise Science and Sport / D.A. Wuest, Bucher. Ch. A. – St. Louis: Mosby: YearBook Inc., 2003. – 451 p.

         

       
   
   
         

 

©2024 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.