Левицька І. М. Особливості діалогової взаємодії в навчально-виховному процесі майбутніх учителів музичного мистецтва

// Наука і освіта.  2016.  №1. – 37-41.

Ірина Миколаївна Левицька,
кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри музично-інструментальної підготовки,
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського,
вул. Фонтанська дорога, 4, м. Одеса, Україна


ОСОБЛИВОСТІ ДІАЛОГОВОЇ ВЗАЄМОДІЇ В НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА


АНОТАЦІЯ:

У статті розглядається феномен діалогу в філософському, психологічному та педагогічному аспектах. Ро- зкрито значення діалогу в музичній освіті. Автор підкреслює, що діалог повинен ґрунтуватись на відвертості, гуманності, толерантності, доброзичливості, активності, готовності прийняти думку іншого, рівності пси- хологічних позицій вчителя й учнів. Відзначено, що мета діалогової взаємодії в навчально-виховному процесі майбутніх учителів музичного мистецтва полягає в тому, щоб вести студентів шляхом активно-творчої, ду- ховно-особистісної, «розуміючої» взаємодії з музикою, а також сприяти їх самореалізації в цьому процесі.    


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

діалог, діалогова взаємодія, музично-педагогічний діалог, майбутні вчителі музичного мистецтва.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Бочкарева О. В. Дидактический диалог в про- фессионально-педагогической подготовке учителя музыки в вузе: автореф. дисс. на соискание ученой степени доктора пед. наук: спец. 13.00.08 – теория и методика профессионального образования [Элект- ронный ресурс] / О. В. Бочкарѐва. – Ярославль, 2008. – 42 с. http://vak.ed.gov.ru/common/img/uploaded/files/vak/anno uncements/pedagogicheskie/3-11- 2008/BochkarevaOV.doc.
2. Братченко С. Л. Диалог / С. Л. Братченко, Д. А. Леонтьев // Экзистенциальная традиция: фило- софия, психология, психотерапия. – 2007. –№ 2 (11). – С. 23-28.
3. Волкова Н. П. Професійно-педагогічна комуні- кація [Текст]: навч. посіб. / Н. П. Волкова. – К.: Ака- демія, 2006. – 256 с.
4. Зимина О. В. Диалог в профессиональной дея- тельности учителя музыки / О. В. Зимина // Учебное пособие к курсу «Теория музыкального образования» по специальности 030700 – Музыкальное образова- ние. – Тамбов, ТГУ, 2006. – 104 с.
5. Методология педагогики музыкального обра- зования: учебник для студ. высш. пед. учеб. заведений / [Э. Б. Абдуллин, Е. В.Николаева, Б. М. Целковников и др.]; под ред. Э. Б. Абдуллина. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Издательский центр «Академия», 2006. – 272 с.
6. Новейший философский словарь / [сост. и гл. ред. А. А. Грицанов]. – 3-е изд., испр. – Мн.: Книж- ный Дом, 2003. – 1280 с.
7. Олексюк О. М. Музична педагогіка: Навчаль- ний посібник / О. М. Олексюк. – К.: КНУКіМ, 2006. – 188 с.
8. Падалка Г. М. Педагогіка мистецтва (Теорія і методика викладання мистецьких дисциплін) / Г. М. Падалка. – К.: Освіта України, 2008. – 274 с.
9. Рудницька О. П. Педагогіка: загальна та мисте- цька: Навчальний посібник / О. П. Рудницька. – Тер- нопіль: Навчальна книга – Богдан, 2005. – 360 с.
10.Сенько Ю. В. Педагогика понимания: учеб. по- собие / Ю. В. Сенько, М. Н. Фроловская. – М.: Дрофа, 2007. – 189 с.].
11. Учитель и ученик: возможность диалога и по- нимания. – Том 1 / Сост. Е. А. Генике, Е. А.Трифонова // Под общ. ред. Л. И. Семиной. – М.: Изд-во «Бонфи», 2002. – 239 с.

         

       
   
   
         

 

©2024 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.