Деділова Т. В., Токар І. І., Філатов А. В. Ґендерний аспект уявлень студентів про діяльність викладача

// Наука і освіта.  2016.  №1. – 137-145.

Тетяна Вікторівна Деділова,
кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки підприємства,
Інна Іванівна Токар,
асистент кафедри економіки підприємства,
Артем Володимирович Філатов,
магістр кафедри економіки підприємства,
Харківський національний автомобільно-дорожній університет (ХНАДУ),
вул. Петровського, 25, м. Харків, Україна


ҐЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ УЯВЛЕНЬ СТУДЕНТІВ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ВИКЛАДАЧА


АНОТАЦІЯ:

Статтю присвячено питанням розвитку методичних засад оцінювання кадрового потенціалу вищого нав- чального закладу з урахуванням ґендерного аспекту. Зокрема, в роботі запропоновано методику оцінки щорічного рейтингу викладачів-лекторів, яка базується на використанні експертних методів дослідження. Проведено аналіз уявлення студентів про особливості міжособових відносин у вищому навчальному закладі, окремо розглянуто ґендерні стереотипи, присутні у студентів та викладачів чоловічої та жіночої статі. 


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

університет, викладач, студент, ґендерні стереотипи, чоловік, жінка, оцінка.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Приходькіна Н. О. Ґендерні стереотипи в уявленні студентів гуманітарного профілю [Елек- тронний ресурс] / Н. О. Приходькіна. – Режим досту- пу: http://www.pdaa.edu.ua/np/pdf/82.pdf
2. Основи теорії ґендеру: Навчальний посібник / [заг. ред. Скорик М.М.]. – К.: “К.І.С.”, 2004. – 536 с.
3. Богатирьов К. О. Щодо визначення місця і ролі ґендерної педагогіки в професійній підготовці майбутніх вчителів [Електронний ресурс] / К. О. Богатирьов. – Режим доступу: http://eir.nuos.edu.ua/ xmlui/ bitstream/ handle/123456789/1544/Bogatirev.pdf?sequence=1
4. Васильченко О. І. Формування ґендерної культури студентів університету як предмет і об’єкт дослідження / О. І. Васильченко // Вісник Запорізького національного університету. Серія «Педагогічні науки». – 2008. – №1. – С. 48-52.
5. Букач М. М. Перспективи розвитку ґендерної складової сучасного змісту професійної освіти майбутніх педагогів / М. М. Букач // Наукові праці ЧДУ імені Петра Могили. Педагогіка. – 2010. – Ви- пуск 131. – Т. 144. – С. 50-53.
6. Особливості проявів ґендерних стереотипів у системі викладач – студент [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://xreferat.com/77/1919-1- osoblivost-proyav-v-gendernih-stereotip-v-u-sistemvikladach-student.html
7. Деділова Т. В. Реалізація ґендерного підходу в системі вищої освіти України // Державне управління науково-освітнього забезпечення підготовки конкурентоспроможних фахівців у сфері цивільного захисту : збірник тез Всеукраїнської нау- ково-практичної конференції, 16-17 квітня 2015 р. – Х.: НУЦЗУ, 2015. – 320 с. – С. 11-13.

         

       
   
   
         

 

©2024 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.