Вей Цісюань Експертне оцінювання у професійній діяльності менеджерів освіти

// Наука і освіта.  2016.  №1. – 130-133.

Вей Цісюань,
аспірант кафедри управління освітніми закладами та державної служби,
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського,
вул. Старопортофранківська, 71, м. Одеса, Україна


ЕКСПЕРТНЕ ОЦІНЮВАННЯ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ МЕНЕДЖЕРІВ ОСВІТИ 


АНОТАЦІЯ:

У статті розкрито сутність понять «експертиза», «педагогічна еспертиза», «експертне оцінювання», теоретично обґрунтовано значущість та вагомість експертного оцінювання в управлінській діяльності мене- джерів освіти, охарактеризовано його особливості. 


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

експертиза, педагогічна експертиза, експертне оцінювання, менеджери освіти


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1.Братченко С. Л. Введение в гуманитарную экспер- тизу образования / С. Л. Братченко. – М. – 1999. – 144 с.
2.Гончаренко С. У. Український педагогічний сло- вник / С. У. Гончаренко. – К. : Либідь, 1997. – 376 с.
3.Касьянова О. М. Педагогічна експертиза як ме- ханізм управління сталим розвитком регіональної системи освіти / О. М. Касьянова // Зб. матеріалів V міжнар. наук.-практ. конф. [Управління в освіті], (14– 16 квітня 2011 року). – Львів : Видавництво Львівсь- кої політехніки, 2011. – С. 121-122.
4.Маноха І. П. Експертиза. Енциклопедія освіти / І. П. Маноха // [голов. ред. В. Г. Кремень]. – К. : Юрі- нком Інтер, 2008 – 1040 с.
5.Чечель И. Д. Эксперт-консультант по вопросам образования: особенности подготовки и направления деятельности / И. Д. Чечель. – [Электронный ресурс]. – Режим доступу: http://iuorao.ru/20120930/222-2012- 10-02-08-55-39
6.Экспертиза в современном мире: от знания к деятельности / [под ред. Г. В. Иванченко, Д. А. Леон- тьева]. – М. : Смысл, 2006. – 452 с.

         

       
   
   
         

 

©2024 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.