Деділова Т. В., Токар І. І. Сучасні реалії впровадження ґендерного підходу в системі вищої освіти України

// Наука і освіта.  2016.  №1. – 107-114.

Тетяна Вікторівна Деділова,
кандидат економічних наук,
доцент кафедри економіки підприємства,
Інна Іванівна Токар,
асистент кафедри економіки підприємства,
Харківський національний автомобільно-дорожній університет (ХНАДУ),
вул. Петровського, 25, м. Харків, Україна


СУЧАСНІ РЕАЛІЇ ВПРОВАДЖЕННЯ ҐЕНДЕРНОГО ПІДХОДУ В СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ 


АНОТАЦІЯ:

У статті розглянуто теоретико-прикладні аспекти впровадження ґендерної проблематики в системі вищої освіти України, проаналізовано відмінності ґендерного й статеворольового підходів в освіті. Надано характеристику вітчизняної системи освіти з урахуванням ґендерних стереотипів, яка зазначила низький ступінь її адаптації до сучасних вимог розвитку європейської науки та освіти, а також ринку праці в цілому. 


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

вища освіта, система, ґендер, вищий навчальний заклад, стереотип, жінка, чоловік.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1.Реалізація гендерної політики в управлінні освітою: навч.-метод. посіб. / [за заг. ред. Н. Г. Протасової]. – Запоріжжя: Друкарський світ, 2011. – 176 c. 2.Приходькіна Н. О. Впровадження гендерних підходів в освіту: причини та проблеми [Електронний ресурс] / Н. О. Приходькіна. – Режим доступу: http://uchni.com.ua/kultura/12915/index.html
3.Герасимова І. До питання відмінності гендер- ного й статеворольового підходів в освіті / І. Гераси- мова // Збірник наукових праць УДПУ (педагогічні науки). – 2011. – Ч.2. – 49-57.
4.Формування у молоді гендерно-відповідальної поведінки (на прикладі українських ВНЗ) : навчаль- ний посібник / [за заг. ред. Н. Світайло]. – Суми : Ви- давництво РА «Хорошие люди», 2013. – 210 с.
5.Гуслякова Л. Гендерні проблеми очима сту- дентства: Аналітична доповідь / Л. Гуслякова, І. Да- ниленко, О. Плахотнік, М. Сухомлин. – Х.: Райдер, 2009. – 64 с.
6.Центр дослідження суспільства: доходи викладачів ВНЗ нижче середньої зарплати! [Елек- тронний ресурс]. – Режим доступу: http://cathedra.io.ua/s426919/centr_doslidjennya_suspilst va_dohodi_vikladachiv_vnz_nijche_serednoe_zarplati
7.Фофанова К. В. Гендер в контексте профессио- нального поведения и повседневных практик преподава- телей высшей школы / К. В. Фофанова, Н. Н. Михайлова // Вестник ТЭГУ. – 2009. – № 2. – С. 114-124.
8.Когут І. Чим відрізняються жінки і чоловіки: про гендерну (не)рівність у вищій освіті [Електрон- ний ресурс] / І. Когут. – Режим доступу: http://gender.at.ua/publ/4-1-0-255
9.Бірюкова М. Гендерна освіта педагогів: попередні результати проведення каскадних тренінгів у Харківському регіоні / М. Бірюкова, С. Губіна // Збірник матеріалів науково-практичної конференції «Гендерна освіта – ресурс розвитку паритетної демократії», Тернопіль: ТНПУ, 2011. – 796 с. – С. 58-64.

         

       
   
   
         

 

©2024 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.