Імерідзе М. Б. Реалізація експериментальної моделі формування медіаосвітньої компетентності майбутніх учителів

// Наука і освіта.  2016.  №1. – 102-106.

Максим Борисович Імерідзе,
аспірант кафедри педагогіки,
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського,
вул. Старопортофранківська, 26, м. Одеса, Україна 


РЕАЛІЗАЦІЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ МЕДІАОСВІТНЬОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ


АНОТАЦІЯ:

У статті висвітлено експериментальну модель формування медіаосвітньої компетентності, особливості проблеми інтеграції освіти й інформаційно-комунікаційних технологій. Крім того, проаналізовано шляхи ви- значення рівня обізнаності з медіаосвіти фахівців у провідних вищих навчальних закладах. 


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

медіа, медіаосвіта, медіакомпетентність, комп’ютерний підхід, превентивний, педагогі- чні технології, навчальні технології, мас-медіа.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Немов Р. С. Психология : словарь-справочник : в 2-х частях / Р. С. Немов. – М. : ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003– Ч. 2. – 2003. – 352 с.
2. Неперервна професійна освіта: проблеми, пошуки, перспективи: Монографія / За ред. І. А. Зязюна. – К.: Віпол, 2000. – 636 с.
3. Неперервна професійна освіта: філософія, педагогічні парадигми, прогноз: Монографія / В. П. Андрущенко, І. А. Зязюн, В. Г. Кремень, С. Д. Максименко, Н. Г. Ничкало, С. О. Сисоєва, Я. В. Цехмістер, О. В. Чалий / За ред. В. Г. Кременя. – К.: Наукова думка, 2003. – 853 с.
4. Гончаренко С. У. Український педагогічний енциклопедичний словник. Видання друк, доповнене й виправлене / С. У. Гончаренко. – Рівне: Волинські обереги, 2011. – 552 с.
5. Гриневич, М. Стимулюємо аналітичні здібності медіа-освіти. Квести як засіб формування критичного мислення студентів мистецьких спеціальностей в процесі вивчення курсу «Основи медіакультури» / М. Гриневич // Освіта. – 2010. - №13-14 (17-24 березня). – С. 7-8.
6. Медіаосвіта та медіаграмотність: підручник / Ред.-упор. В. Ф. Іванов, О. В. Волошенюк; За науковою редакцією В. В. Різуна. – Київ: Центр вільної преси, 2012. – 352 с.

         

       
   
   
         

 

©2024 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.