Татарнікова А. А. Формування професійної компетентності майбутніх фахівців-музикантів з арт-менеджменту: організаційно-педагогічні засади

// Наука і освіта.  2016.  №1. – 87-92.

Анжеліка Анатоліївна Татарнікова,
аспірант кафедри педагогіки ОНУ ім. І. І. Мечникова,
викладач Одеського училища мистецтв і культури ім. К. Ф. Данькевича,
Французький бульвар, 24/26, м. Одеса, Україна
 


ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ- МУЗИКАНТІВ З АРТ-МЕНЕДЖМЕНТУ: ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ 


АНОТАЦІЯ:

мистецької освіти у статті розкрито організаційно-педагогічні засади процесу формування професійної ком- петентності майбутніх фахівців-музикантів з арт-менеджменту. На основі провідних принципів компетентнісно- го й студентоцентрованого підходів спроектовано концептуально-технологічну модель формування професійної компетентності майбутніх фахівців-музикантів з арт-менеджменту у процесі їх фахової підготовки. Особливу увагу приділено висвітленню особливостей функціонування кожного з її структурних блоків. 


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

професійна компетентність з арт-менеджменту; компетентністний підхід; студенто- центрований підхід.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Командышко Е. Ф. Арт-менеджмент: специ- фика, проблемы, перспективы развития / Е. Ф. Ко- мандышко. – М.: ИХО РАО, 2009. – 216 с.
2. Лідстоун Дж. Сучасні методики формування навчальних програм з менеджменту культури і мис- тецтв / Дж. Лідстоун // Арт-менеджмент: Все про мис- тецтво управління мистецтвом. – К., 2007. – № 1-2. – С. 9-12.
3. Новикова Г. Н. Технологии арт-менеджмента: Учеб. пособие / Г. Н. Новикова. – М.: Издательский Дом МГУКИ, 2006. – 122 с.
4. Проблеми мистецької освіти: Типологічні кри- терії та науково-методична розробка / Авт. кол.: Безгін О. І. (кер.), Бернадська Г. Є., Дацко О. І., Кочарян І. С., Успенська О. Ю. – К.: СПД Голосуй, 2008. – 138 с.
5. Річ Дж. Денніс Розвиток освіти з арт- менеджменту в країнах з перехідною економікою / Дж. Денніс Річ, П. Дьюї // Арт-менеджмент: Все про мистец- тво управління мистецтвом. – 2005. – № 2. – С. 7-11.
6. Поплавський М. Менеджер культури / М. По- плавський. – К.: 1996. – 126 с.
7. Часник О. Навчальні програми з арт- менеджменту в університетах США / О. Часник // Ві- сник ХДАК, 2010. – Вип. 30. – С. 46-51.
8. Шилова О. А. Дидактические особенности изу- чения арт-менеджмента студентами музыкальных спе- циализаций в вузах культуры и искусств / О. Е. Шилова: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08. – М., 2007. – 176 с.
9. Янковська Л. А. Підготовка менеджера: основні риси і вимоги / Л.А. Янковська // Вісник НУ «Львівська політехніка». – 2005. – № 526. – С. 477-484.
10. Assosiation of Arts Administration Educators [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.artsadministration.org.
11. Bendixen P. Skills and Roles: Concepts of Modern Arts Management / Р. Bendixen // International Journal of Arts Management, vol. 2, #3, 2005 (abstract). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.gestiondesarts.com /index.php.

         

       
   
   
         

 

©2024 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.