Viktoriia Sakharova Implementation of pedagogical conditions of foreign students’ professional and pedagogical culture formation in the process of professional training

// Наука і освіта.  2016.  №1. – 37-41.

Вікторія Вікторівна Сахарова,
викладач кафедри германської філології та методики навчання іноземних мов,
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського,
вул. Старопортофранківська, 34, м. Одеса, Україна


РЕАЛІЗАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕТІВ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ


АНОТАЦІЯ:

У статті висвітлено етапи та зміст дослідно-експериментальної роботи з реалізації педагогічних умов фор- мування професійно-педагогічної культури іноземних студентів у процесі фахової підготовки (залучення інозе- мних студентів до створення полікультурного середовища; орієнтування навчального процесу на формування вмінь і навичок міжособистісного спілкування; організація творчої діяльності іноземних студентів засобами інтерактивних методів навчання). Зазначено етапи побудови моделі формування професійно-педагогічної культури іноземних студентів у процесі фахової підготовки, що передбачала поетапну (ознайомлювальний, практи- чний, творчий етапи) реалізацію з упровадженням визначених педагогічних умов і комплексно впливала на фо- рмування виокремлених складових формування професійно-педагогічної культури іноземних студентів. Визна- чено форми і засоби реалізації педагогічних умов на кожному етапі (ознайомлювальний – лекції (традиційні та інтерактивні), лекції-дискусії, практичні заняття, семінари та диспути, а також використання таких видів самос- тійної роботи студентів, як робота з інформативними джерелами (складання конспектів, написання рефератів, доповідей, складання тезаурусу педагогічних термінів); практичний – упровадження рольових ігор, вирішення педагогічних ситуацій, розв’язання конфліктів, проведення різних позааудиторних видів роботи, самостійної творчої діяльності; творчий – виконання індивідуальних творчих завдань, проведення брейн-рингів, захисту проектів, презентацій, рефератів, круглих столів). Розкрито структуру розробленого спецкурсу, спрямованого на формування професійно-педагогічної культури іноземних студентів у процесі фахової підготовки. Дійшли висновку, що упровадження визначених педагогічних умов сприяло підвищенню ефективності процесу форму- вання професійно-педагогічної культури іноземних студентів у процесі фахової підготовки.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

педагогічні умови, професійно-педагогічна культура іноземних студентів, інтерактивні ме- тоди навчання.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1.Бондаревская, Е. В. Педагогическая культура как общественная и личная ценность / Е. В. Бондаревская // Педагогика. – 1999. – № 3. – С. 37-43.
2.Іванова Т. В. Професійна культура майбутнього вчителя / Т. В. Іванова // Педагогіка і психологія. – 1995. – № 2. – С. 86-93.
3.Назарова О. Л. Новые информационные технологии в управлении качеством образовательного про- цесса в колледже / О. Л. Назарова // Информатика и образование. – 2003. – № 11. – С. 79-84.
4.Посталюк Н. Ю. Творческий стиль деятельно- сти: педагогический аспект / Н. Ю. Посталюк – Ка- зань: Казанский ун-т, 1989. – 205 с.

         

       
   
   
         

 

©2024 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.