Випуск №6 Наука і Освіта 2015 рік

Титульна сторінка

ЗМІСТ

Бадіца М. В.

Підготовка майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до професійно-творчої діяльності засобом продуктивної технології

Беньковська Н. Б.

Експериментальна перевірка ефективності реалізації педагогічних умов формування професійних якостей майбутніх фахівців банківської справи

Боднар С. В.

Навчання усного англомовного економічного дискурсу майбутніх менеджерів

Височан З. Ю.

Формування комунікативної компетентності як ознаки професійної культури майбутніх фахівців права

Грудок-Костюшко М. А.

Интерактивное обучение как условие формирования мотивации к созданию диалогового дискурса иностранными студентами

Єременко Т. Є., Урсул В. С.

Мовленнєві засоби реалізації інтерактивної стратегії англомовного навчально-наукового лекційного дискурсу

Казанцева Л. І.

Реалізація культурологічного підходу в навчанні дошкільників української мови в полікультурному просторі

Койчева Т. І.

Діагностика організаційної культури викладачів університету

Король Т. Г.

Англомовна компетентність у читанні фінансової фахової літератури як об’єкт тестового контролю

Линенко А. Ф., Смірнов С. В.

Проблема стимулювання саморозвитку майбутнього судноводія в контексті формування його конкурентоздатності

Лі Сіюнь.

Діагностика стану сформованості самоорганізації в учнів 5-7 класів у процесі фортепіанного навчання

Малашевська І. А.

Сутність, зміст і структура музикальності дітей дошкільного та молодшого шкільного віку

Міненок А. О.

Обґрунтування змістово-процесуальної складової моделі професійного саморозвитку майбутнього вчителя початкової школи

Миркович И. Л.

Звенья интегрированного процесса обучения англоязычной диалогической речи учащихся 4-х классов на основе драматизации аутентичных сказок

Мосейчук А. Р.

Сучасні технології формування дослідницьких компетенцій майбутніх фельдшерів у процесі професійної підготовки

Мушинська Н. С.

Засоби професійного саморозвитку майбутнього фахівця економічної галузі

Нагорна Н. В.

Інтерактивні технології як засіб формування педагогічної компетентності майбутнього психолога

Осіпцов А. В.

Феноменологія загальнолюдських цінностей особистості в сучасній науці

Oskina N. O.

Topicality of integrated approach to intensive foreign language teaching

Певна С. Є.

Студент як суб’єкт освіти: сутність та особливості

Полякова Г. П.

Контекстний підхід у викладанні іноземних мов як чинник формування конкурентоспроможності майбутніх юристів

Соцька О. П., Шельменко Г.

Морально-етичне виховання дітей старшого дошкільного віку у процесі ознайомлення з природою

Тітова Г. В.

Проблема підготовки майбутніх учителів фізичної культури до формування спортивних лідерських якостей в теорії і практиці

Фомина И. Л.

Инновационные методы активизации обучения в условиях высшей школы

Царенко М. О., Нікуліна І. Ю.

Застосування мультимедіа у формуванні методичної компетентності майбутніх учителів фізики

Черненко Н. М.

Категорія ризику в управлінській діяльності

Шепель М. Є.

Самореалізація майбутніх учителів філологічних спеціальностей як етап адаптації до професійної діяльності

Ягодікова В. В.

Критерії та показники сформованості інноваційної спрямованості виховного процесу загальноосвітньої школи

Kovtun O. V.

Communicative approach to development of future preschool teachers’ speech expressive-ness

 

         

       
   
   
         

 

©2024 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.