Випуск №10 Наука і Освіта 2015 рік

Титульна сторінка

  

Чепелева Н. В.

Дискурсивные практики самопроектирования личности

5

Смульсон М. Л.

Психологічна характеристика віртуального освітнього простору

10

Саннікова О. П.

Переживання кризи: диференциально-психологічний аналіз

16

Дегтяренко Т. В., Щербанюк-Чокан О. А.

Психосоціальний стрес: чинники та особистісні детермінанти

22

Kazanzhy M. I.

Conceptual peculiarities of the facilitative potential theory

27

Максименко Ю. Б., Алимова С. В.

Развитие творческих способностей при создании объектов интелектуальной собственности

33

Сергеєва А. В.

Переживання суб`єктивного благополуччя студентами з різним типом тілесної ідентичності

39

Вовк Г. О.

Соціальна толерантність в контексті комунікативної компетентності особистості

44

Водолазська О. О.

Самооцінка та мотивація досягнень як чинники професійного становлення майбутніх психологів

49

Донець О. І.

Гендерні детермінанти вибору копінг-стратегій у юнацькому віці

55

Клибанівська Т. М.

Мотивація як детермінанта навчальної діяльності студентів вищих закладів освіти

61

Кондрицька Г. О., Данілов Д. В.

Криза та її взаємозв’язок з віковими особливостями особистості

68

Кузнєцова О. В.

Адаптивність як чинник інноваційного потенціалу особистості

73

Лазорко О. В.

Соціально-фрустраційний вимір професійної безпеки в період  вибору професії

80

Лаппо В. В.

Психологічний клімат академічної групи – чинник виховання духовних цінностей особистості студента

86

Меленчук Н. І.

Нарцисичні прояви авантюрності

91

Подоляк Н. М.

Особливості взаємозвязків асертивності з самоставленням та впевненістю у собі

97

Рева М. М.

Специфіка життєвого цілепокладання молоді у контексті прагнення до самореалізації

104

Саннікова А. О.

Групування простору показників сценічного бар’єру

110

Бабчук О. Г.

психологічна характеристика толерантної та інтолерантної особистості

116

Бедан В. Б.

Переживання самотності як чинник психологічного благополуччя

121

Бикова С. В.

Особливості емоційного інтелекту жінок та чоловіків

126

Варнава У. В.

Механізми подолання життєвих труднощів у сучасній сім’ї

131

Василенко І. А.

Психологічні особливості осіб з різним рівнем упевненості у собі

136

Иванова Я. В.

Представления практических психологов о пассионарности: результаты контент-анализа починений

141

Каминін М. І.

Співвідношення показників ревнощів з типичними проявами поведінки особистості у конфлікту

146

Кошлань І. Г.

Особливості переживання самотності осіб з різним рівнем емоційного інтелекту

151

Кулєш Ю. В.

Індивідуально-психологічні детермінанти конфліктної взаємодії спортсменів

156

Лінецька О. О.

Психологічні особливості становлення професійного образу світу у студентів

162

Лісовенко А. Ф.

Ірраціональні установки заздрісних особистостей

167

Орищенко О. А.

Психологические особенности личности с низким уровнем эмпатии

173

Петровська І. Р.

Особливості громадянської ідентичності студентів

177

Sannikova O., Topalova I.

Test-questionnaire of the qualitative components of cynicalness (cIN-1): approbation results

183

Свертілова Н. В.

Особливості емоційного інтелекту в осіб, схильних до переживання образи

189

Svistula O. M.

Vigilance and procrastination in the system of personal decision making properties

195

Ульянова Т. Ю.

Асертивні тенденції конфліктності

200

Фіщіна Г. О.

Переваги у виборі сфер спілкування «логіків» та «інтуїтів»

207

Черножук Ю. Г., Можарова І. О.

Конфліктність майбутніх психологів з різним рівнем емоційного інтелекту

212

Санников А. И.

Личностные предикторы принятия жизненных решений

217

         

       
   
   
         

 

©2024 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.