Випуск №1 Наука і Освіта 2015 рік

Зміст

Бадюл Л. М., Цибух Л. М.

Творчі вправи як засіб розвитку комунікативної компетенції студентів

Bronikova S.

Cognitive methods of advancement of public servants’ professional level

Гімаєва Ю. А., Никифорова В. С.

Креативність і мотивація особистості й взаємозв’язок між ними як основа творчої діяльності у графічних дизайнерів та маркетологів

Голованова Т. М.

Вплив використання віртуального простору на когнітивний розвиток особистості

Головская И. Г., Далакова А. С.

Методика изучения синдрома выгорания у студентов социономичес-ких и технических профессий

Гончарова Н. О.

Вплив кар’єрних орієнтацій на формування професійної мотивації майбутніх учителів у навчальному процесі

Davidovitch Nitza

Academe and the field: a two-edged sword

Дегтяренко Т. В., Вастьянов Р. С.

Вклад в развитие отечественной  психофизиологии и основ ког-нитивной психологии И. М. Сеченова

Дегтяренко Т. В., Шевцова Я. В.

Стан психомоторики і когнітивних функцій у дітей з різним рівнем інтелектуального розвитку за результатами нейропсихологічного обстеження

Денисенко А. А., Псилица А. В.

Исследование мотивации вступления в брак у старших подростков в условиях рекреации

Дишель О. В.

Інтелектуальні здібності спортсменів-підлітків як фактор успіху в ударних видах єдиноборств

Зоріна В. І.

Зміст і структура ідеального образу дорослого як чинника особистісного розвитку підлітка

Казанжи М. Й.

Особливості прогнозування інгібітності за виміряними психологічними характеристиками

Калюжна Ю. І., Яновська Т. А.

Інтерактивні методи навчання як фактор формування емоційного інтелекту майбутніх педагогів

Каменська Н. Л.

Соціальний та «вільний» інтелект як детермінанти здатності до навчання

Климович М. В.

Інтелектуально-креативний компонент як складова підготовки студентів педагогічного коледжу до створення науково-методичного середовища у початковій школі

Корчевський Д. О.

Сутність та особливості формування змісту професійної підготовки майбутніх фахівців комп'ютерного профілю

Кравченко Н. М., Мельничук І. В.

Символдрама як засіб корекції під час конфлікту

Кременчуцька М. К.

Гра як творча діяльність особистості

Кряж И. В.

Роль позиции личности в конструировании картины мира

Мишко Н. М.

Особливості ціннісно-смислової сфери майбутніх психологів, які здобувають другу вищу освіту

Наришкіна О. В., Плохіх В. В.

Вплив різноманітного звукового фону діяльності на ефективність короткочасної пам’яті студентів

Опанасюк І. В.

Емоційна спрямованість як складова EQ старшокласників

Панченко О. А., Панченко Л. В., Гаража М. В.

Когнитивные процессы в структуре профессиональной готовности водителей автотранспорта

Панченко О. А., Панченко Л. В., Зайцева Н. А.

Социально-стрессовые расстройства у мирного насе-ления в ситуации боевых действий

Потєхіна Ю. С.

Характеристика психологічних детермінант педагогічної майстерності

Січка В. І.

Психологічнi особливостi образу світу у підлітків з повних і неповних родин

Спиридонова Л. К.

Асоціативний експеримент як засіб дослідження образу світу

Ситнік С. В.

Особливості міжособистісної взаємодії майбутніх психологів із різним стилем мислення

У Цзинь

Порівняльний аналіз особливостей переживання страху в підлітків із повних та неповних сімей

Філенко І. О.

Вікові та гендерні особливості метакогнітивної регуляції соціально-психологічної адаптації

Харченко А. С.

Психологічний аналіз  професійної спрямованості студентів-педагогів

Яновська С. Г.

Особливості мнемічного компоненту індивідуального досвіду підприємця

         

       
   
   
         

 

©2024 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.