Випуск №8 Наука і Освіта 2015 рік

Титульна сторінка

 

Балакірєва В. А.

 

Історико-педагогічний огляд розвитку проблеми трудової підготовки учнів

 7

Baliuk Anna

Revisiting the issue of master-degree students’ professional socialization

 11

Богатов А. О.

Сформованість мотивів до організації здоров’язбережувального освітнього середовища у майбутніх учителів фізичної культури

 16

Бондаренко О. В.,

Зуева А. Ю.

Развитие двигательных качеств студенток средствами ритмической гимнастики

 22

Борисюк З. Д.

Розвиток композиційних здатностей студентів ХГФ на засадах декоративно-прикладного мистецтва: створення гобелену

26 

Вей Сімін

Темпо-ритмические исполнительские умения учителя музыки: сущность понятия и структура

31 

Горщенко Ю. А.

Порівняльний аналіз результатів експериментально-дослідної роботи з розвитку естетичних оцінних суджень майбутніх учителів початкової школи

36 

Гуменюк Т. Б.,

Зубар Н. М.

Системи професійної підготовки в розвинених країнах світу

40 

Дроздова К. В.

Методика використання лікувальної фізичної культури при захворюваннях органів дихання дітей молодшого шкільного віку

46 

Залівіна І. С.

Методика використання нерівностей під час розв’язання текстових задач

51 

Кара О. Д.

Енкаустика: традиції та сучасні методи

58 

Квак О. В.

Теоретичний аналіз проблеми формування комунікативної компетентності майбутніх фахівців дошкільної освіти

64 

Койчева Т. І.

Визначення принципів методично-організаційної роботи під час формування корпоративної культури викладачів

70 

Левченко Л. С.

Інклюзивні тенденції сучасної спеціальної освіти в дошкільному навчальному закладі

75 

Нагуляк П. И.

Пространство и форма как важные составляющие в решении пленэрного сюжета

80 

Недошитко О. М.,

Лоза Н. А.

Особливості професійної діяльності викладача образотворчого мистецтва в сучасному навчально-виховному середовищі

84 

Омельченко Л. М.

Психологічна готовність майбутніх керівників навчальних закладів до інноваційної діяльності

90 

Орос І. В.

Модель формування професійної компетентності майбутніх  учителів образотворчого мистецтва в процесі художньо-методичної підготовки з дисципліни «Друкована графіка»

95 

Перевознюк Н. М.

Результати педагогічного експерименту з формування іншомовної професійно-ділової комунікативної компетентності у студентів економічних спеціальностей

101 

Першина Л. В.

Роль акмеології в процесі стимулювання мотивації майбутніх викладачів до професійного самовдосконалення

107 

Пісьміченко О. І.

Художньо-дизайнерська інтерпретація твору мистецтва в архітектурному середовищі

112 

Полозенко О. В.

Використання кейс-методу в психологічній підготовці студентів аграрних ВНЗ

116 

Рыщак Н. И.

Воспитание культуры общения в поликультурной среде

121 

Рой С. Д.

Самоосвітня компетентність майбутніх учителів предметів гуманітарного циклу, її сутність та структура

125 

Романенко С. С.

Дифференційний підхід до швидкісно-силової підготовки юних гандболістів з урахуванням особливостей ігрового амплуа

130 

Руденко Ю. А.

Проблема розвитку виразного мовлення майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів  як наукова категорія

136 

Сердюк Н. М.

Формування конкурентоздатності майбутніх психологів: теоретичний аспект

143 

Skoromna Mariianna

Review of the main structural components of future teachers’ feelings culture

148 

Смычковская О. М.

Цвет как основа психологического восприятия живописи

157 

Сян Чжао

Структура музыкально-грамматической компетентности

163 

Тамбовська К. В.

Формування інтелектуальної культури майбутнього вчителя початкової ланки як складова професійної компетентності

169 

Терехина О. Л.

Зміст та структура понятійного конструкту «інженерне мислення інженерів-машинобудівників»

173 

Тітова Г. В.

Модель підготовки майбутніх учителів фізичної культури до формування спортивних лідерських якостей в учнів основної школи

177 

Фогель Т. М.

Підготовка педагогічних працівників позашкільних навчально-виховних закладів до роботи в міжетнічному середовищі

182 

Jiao Ying

Music performance aesthetics in the context of future music teachers’ piano training

186 

Черкун І. А.

Теоретичні основи військово-спеціальної підготовки майбутніх офіцерів-психологів запасу

291 

Черненко Н. М.

Використання  тренінгових технологій у процесі підготовки майбутніх менеджерів освіти

296 

Черняк С. Г.

Соціальне виховання в епоху Відродження, Реформації та Просвітництва

202 

Шевченко С. В.

Організаційно-педагогічні умови формування готовності майбутніх бухгалтерів до автоматизації бухгалтерського обліку малих підприємств

211 

Шухтін В. В.,

Хрущ В. І.

Основні принципи якісного викладання курсу дерматології та венерології студентам медичного університету

 218

Якубенко В. М.,

Захарчук М. Є.,

Арабська К. Л.

Організація, цілі та соціокультурні особливості навчання іноземних мов у системі післядипломної освіти дорослих

 223

         

       
   
   
         

 

©2024 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.