Випуск №8 Наука і Освіта 2012 рік

Зміст

    Антонюк Л В Критерії та рівні готовності майбутнього вчителя до навчально-дослідницької діяльності

4

Арбузникова ЕС, Тарасенко ЛВ Инновационный аспект курса иностранного языка в техническом вузе

8

 

Баранова В В Сутність образотворчої діяльності

 

 

11

Барбіна Є С Студентське самоврядування як школа ефективної співпраці майбутнього менеджера освіти з громадськими організаціями

14

Бартенева И А Активизация самостоятельной работы студентов как средство формирования экологической культуры

17

Біла О О Про особливості організації самостійної проектної діяльності майбутніх фахівців соціономічної сфери в інноваційній вищій школі

21

Борисенко Л Л Психолого-дидактичні аспекти застосування інноваційних технологій навчання у вищих навчальних закладах

23

Бугаева П В, Савченко Е В Анализ взаимосвязи профессиональной деятельности и способностей инженера

28

Вороненко О В Нормативно-правове забезпечення діяльності керівників вищих навчальних закладів до здійснення ефективного управління у сфері трансферу технологій

31

Габеркорн І І Експериментальне дослідження ефективності моделі підготовки майбутніх учителів до розвитку творчих здібностей молодших школярів

35

Гаєвець Я С Методична компетентність як мета та результат підготовки вчителя початкових класів

38

Гвоздій С П Стан, проблеми, перспективи розвитку наукового напряму «безпека життя і діяльності людини» у ХХІ столітті

42

Голуб Т П Науково-дослідницька робота студентів у реаліях інноваційної інженерної освіти в університетах Німеччини та України

46

Гордиенко Т П , Смирнова О Ю Проблемы информатизации высшего образования современной Украины

49

Горіна Ж Д Система навчальних фахових дисциплін функціонально-комунікативного спектру

52

Джуринський П Б Експериментальна модель підготовки майбутніх учителів фізичної культури до здоров’язбережувальної професійної діяльності

56

Журавська Л М , Остапенко Е О Праксиологічний підхід у формуванні готовності майбутніх економістів до професійного саморозвитку

61

Карпова О О Читання іноземних економічних статей он-лайн як засіб організації НДР студентів-економістів

68

Картава Ю К Модель розвитку професійної компетентності вчителів-філологів у системі післядипломної освіти

70

Койчева Т І Роль мотивації науково-дослідної діяльності викладачів педагогічного університету у формуванні корпоративної культури

73

Копусь О А Модель формування фахової лінгводидактичної компетентності майбутніх магістрів філології

78

Кузьома Т Б Участь студентів ВНЗ України у науково-дослідній діяльності

83

Кумпан М Б Експериментальна модель формування англомовної лексичної компетенції в учнів старших класів гімназій у театралізованій діяльності

86

Кушнірук А С Сутність самостійної дослідницької роботи майбутніх учителів математики

89

 

Листопад О А Безперервність творчого розвитку особистості в освіті

 

 

91

 

 

Ломонова М Ф Принцип інтерпретації у змісті навчального предмета

 

 

95

Лоштун О Б Дослідна робота студентів як умова розвитку професійної компетентності

99

Мардарова І К Підготовка студентів до використання мультимедійних презентацій під час організації пізнавальної діяльності дошкільників

101

Мачнева О М Ґенеза поняття «Шкільна гігієна» (ХVІ-ХVІІІ століття)

104

Мироненко В В Формування готовності студентів спеціальності «Туризм» до науково-дослідної роботи в процесі вивчення іноземної мови

107

Мілова М М Етапи роботи в процесі навчання майбутніх учителів іноземної мови основ імпровізації

109

Негрівода О О Проблема організації самостійної роботи студентів іноземної мови

112

Ноздрова ОП Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до моделювання уроків з використанням логічних завдань (на прикладі вивчення методики математики)

114

Ордановська О І Науково-дослідна робота майбутніх учителів фізико-математичних дисциплін як складова підготовки до роботи в профільній школі

116

Остапчук І П , Винничук М С, Кожушко Р Ю Інноваційний пошук при навчанні студентів

119

Полєвікова О Б Лінгвістичні основи словоцентричного підходу до мовної освіти дітей

123

Постоян ТГ Інноваційна регіональна модель підготовки галузевих кадрів

126

Прохорова О В Особливості науково-дослідної компетентності магістрантів педуніверситетів

130

Раєвська І М Специфіка дослідницьких умінь учителя початкової школи

133

Реброва О Є Науково-дослідницька діяльність майбутніх учителів мистецьких дисциплін у процесі формування художньо-ментального досвіду

136

Романчук О П, Пісарук В В, Подгорна В В Інноваційні підходи до лікарсько-педагогічних спостережень за особами, що займаються фізичною культурою

140

Руденко Т Б Компонентна структура підготовки майбутніх учителів гуманітарних дисциплін до застосування індивідуальних освітніх траєкторій діяльності учнів

143

Савченко О П Культурологічний підхід до підготовки майбутніх учителів

146

 

Селиванова О П Диалоговое взаимодействие как тип позитивной толерантности

 

 

148

Сирцова О В Формування професійно-творчого потенціалу майбутнього вчителя початкових класів через педагогічну практику в школі

152

Цюпак ІМ Умови становлення системи дошкільного виховання в Херсонському регіоні

154

Чайка ОВ Комунікативно-креативний підхід у підготовці майбутніх учителів-філологів до творчої професійної діяльності

158

Шовкопляс О М, Шевель Б О Деякі аспекти історичного розвитку компетентнісного підходу в освіті

160

Яблонська Т М Концептуальні положення в стратегії підвищення якості педагогічної підготовки майбутніх учителів філологів

163

Яковенко Т В Науково-дослідна робота як фактор розвитку творчого потенціалу студентів у навчальному середовищі інженерно-педагогічного ВНЗ

168

Наші автори

185

 

         

       
   
   
         

 

©2024 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.