Випуск №5 Наука і Освіта 2012 рік

Зміст

Анісімов А Ю, Ремез Н Д Формування в учителів гуманітарних дисциплін навичок застосування тестування як методу педагогічної діагностики

3

Бахіча Е Е Толерантність як якість професійного та особистого розвитку майбутніх вихователів у полікультурному середовищі Криму

8

Богуш А М, Гавриш Н В, Саприкіна О В Становлення і розвиток діалогічного мовлення дітей раннього віку в контексті дискурсивної лінгвістики

11

Богуш А М Розвиток діалогічного мовлення дітей на другому році життя

14

 

Грибан Г П Фізичне виховання у формуванні духовності студентів

 

17

Джуринський П Б Еволюція здоров’язбережувального способу життя в епоху середньовіччя

22

Іванніков С І Підготовка майбутніх учителів початкової школи до індивідуально-диференційованого підходу у фізичному вихованні учнів

 

 

28

Илькова А П Совершенствование коммуникативной компетентности преподавателя высшей школы

31

Карпова Э Э Роль преподавателей кафедры в обеспечении качества профессиональной подготовки будущих педагогов в вузе

35

Кінєшева А Ю Дослідження рівня професійного інтелекту студентів педагогічного вищого навчального закладу

39

Кисельова О І Шляхи реалізації комунікативно-мовленнєвого супроводу розвитку професійно-спрямованого українського мовлення майбутніх логопедів

43

Кічук Н В Формування конкурентоздатності майбутніх перекладачів як педагогічна проблема

47

Нестеренко В В Фактори навченості майбутніх вихователів у професійній підготовці в системі заочного навчання

50

Оліяр М Культурологічний підхід у дослідженні комунікативно-стратегічної компетентності майбутніх учителів початкових класів

56

Романенко Н А Сучасна парадигма створення полікультурного середовища навчального закладу

61

Сайфул Дин Абдул Салам Абдул Маджид Сравнительный анализ результатов экспериментальной работы по формированию межкультурной компетентности у будущих переводчиков в Украине и Ираке

63

Тушева В В Технологія забезпечення системи формування науково-дослідницької культури студентів вищої педагогічної школи

69

Черток Л П Тенденції розвитку вищої та неперервної освіти в Європі у період з 1999 по 2010 роки

74

Горчакова О АСовременные концепции кросс-культурного менеджмента и возможности их использования в управлении учебными заведениями

77

Методика

 

Абабілова Н М Роль спецкурсу "Конкурентоспроможність майбутніх перекладачів" у професійній підготовці фахівців з перекладу

82

 Богуш А М Мовленнєві ігрові вправи як засіб розвитку особистості дитини

84

Воронова С В Методика оцінювання рівнів підготовленості менеджерів освіти до роботи з громадськими організаціями

87

Гашицкая Н В Развитие навыков говорения на уроках иностранного языка

93

Гладкова В М Емпіричне дослідження професійного самовдосконалення менеджера освітнього закладу

96

Ерсьозоглу Рукіє Сутність експериментальної тренінгової технології формування професійної надійності менеджерів освіти

100

Корнєва З М Експерієнційне навчання студентів немовних спеціальностей англійської мови професійного спрямування на І курсі ВНЗ немовного профілю

102

Литовченко О В Логопедическая работа по устранению заикания в условиях двуязычия

106

Мороз М О Формування мистецьких компетентностей майбутніх учителів музики в процесі викладання курсу "інтегративні основи мистецької освіти"

109

Ростомова Л М Особливості застосування методу навчально-рольових ігор при викладанні іноземної мови

113

Руденко Ю А Педагогічна технологія увиразнення мовлення майбутніх вихователів (на матеріалі формувального експерименту)

116

Савлучинська Л Г, Бабіч Г Г Комплексне використання методів навчання, як засіб підвищення ефективності викладання природознавства в початковій школі

120

Трифонова О С Розвиток мовленнєвої діяльності дітей у працях науковців

123

Черкасов А В Повышение профессиональной компетентности судовых электромехаников в соответствии с требованиями Манильских поправок 2010 года

129

Черкасов М П Проблема з ситуацією в художньому творі та значення її розуміння

133

Наші автори

149

 

 

         

       
   
   
         

 

©2024 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.