Випуск №3 Наука і Освіта 2012 рік

Зміст

Батраченко І Г Геронтогенез антиципації

3

Батраченко І Г, Блавацька І Є Антропосоціогенез антиципації

6

Большакова А М Життєтворчі здібності особистості як фактор розвитку готовності до прийняття вікових змін

11

Бондаревич С М Концептуальные предпосылки санопсихологии и модели метафизического здоровья

16

Бистрова Ю О Забезпечення наступності в процесі професійно-трудової соціалізації осіб з вадами інтелектуального розвитку (перший етап)

21

Василенко І А, Липова С М Статус підлітків з різним рівнем агресивності

25

Войновская О А Анализ эволюции понятий религиозности и феномена веры в психологии религии

28

Воронюк І В Системний підхід у теоретичному та емпіричному дослідженні проблеми творчої взаємодії вчителів і учнів

33

Головська І Г, Ніколаєва Ю С Вплив екстравертивності-інтровертивності на потребу в спілкуванні в майбутнього психолога

39

Гузь Н В, Фалько Н М Визначення особливостей емоційно-оцінного компонента ставлення молодших школярів до навчання

42

Гуляс І А Перфекціонізм: історично-світоглядні аспекти

46

Данчева Т Д Типология психологического здоровья личности

50

Дудкіна К А Мультфільм як засіб психологічного впливу на особистість дитини

55

Кабешева А А Изменения в психоэмоциональных состояниях учащихся в процессе общения посредством мобильного телефона

59

Каткова Т А Особливості проявів стресових станів у студентів вищих навчальних закладів IIIV рівнів акредитації

66

Кобильнік Л М Психологічні засади творчого потенціалу студентської молоді в процесі самоактуалізації їх особистості

70

Малкин В М Время как фактор виртуального конституирования

75

Массанов А В Соціально-психологічна підтримка активності особистості в рекреаційний період

78

Рафа М Б Розвиток особистісних ресурсів життєвої успішності шляхом оптимізації особливостей суб’єктивної реконструкції особистого життєвого досвіду

81

Родіна Н В Копінг-поведінка пацієнтів з раком молочної залози Структура та детермінанти

86

Родина Н В, Насинник Л О Проблема изучения роли психологических факторов в патологии органов зрения

91

Рязанцева Е Ю Возрастные особенности актуализации экзистенциальных ресурсов личности с разным уровнем переживания психологического кризиса

94

Сергеєва А В Формально-динамічні показники професійної ідентичності особистості

99

Тепляков Н Н, Зонова А А, Калантерная А Д, Сагайдак С Л, Стоян Ю Г Категоризация социального пространства студентами гуманитарных и естественных профессий

102

Ткачук О В Онтогенетичний розвиток художніх здібностей особистості

112

Трифонова О С Особистісно-діяльнісний підхід до формування мовленнєвої особистості дітей старшого дошкільного віку

118

Шевченко Р П Система психокоррекционных мероприятий в клинике невротических и психосоматических расстройств у военнослужащих и сотрудников вооруженных сил Украины

121

Шевяков О В Психологічне забезпечення розвитку соціотехнічних систем діяльності (СТСД) операторів прокатних станів

 

125

Наші автори

137

 

         

       
   
   
         

 

©2024 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.