Випуск №9 Наука і Освіта 2010 рік

Зміст

Саннікова О.П. Теоретико-методологічні засади дослідження індивідуальних відмінностей.

3

Акопова Є.Б. Роль вікової кризи в розвитку особистості.

7

Ал Дафар Абд Ал Барі Порівняльний аналіз особливостей сприйняття сучасної картини світу студентської молоді Іраку та України

 10

Апанович О.О. Психологічна стійкість до тютюнопаління в підлітків.

14

Бабчук О.Г. Толерантність у співвідношенні з індивідуально-типологічними характеристиками товариськості.

 17

Белоусова Р.В. Динамика развития показателей коммуникативной креативности.

21

Бикова С.В. Психологічна характеристика осіб з різним типом схильності до ризику.

25

Вдовиченко О.В. Мотивационные конструкты, обуславливающие возникновение риска.

29

Выходцевский М.Д. Опыт теоретико-эмпирического исследования соотношения показателей напряжения психологических защит и оценок субъективной близости базовых эмоций.

 35

Вітебська П.В. Самопізнання як основа глибокого психологічного розвитку особистості і формування педагогічного оптимізму вихователя.

 40

Грищук Е.Ю. Психологічні особливості прояву етнічної ідентичності в різних етнолінгвістичних групах.

 43

Данилюк І.В. Становлення та формування етнічної ідентичності особистості.

47

Дмишко О.С. Співвідношення показників локусу контролю, емпатії та рівню домагань: результати факторного аналізу.

 51

Дыкина Л.В. Смысложизненные ориентации студентов направленные на преодоление трудных жизненных ситуаций.

 55

Заваленко С.В. Особенности принятия решений в сложных ситуациях различного типа.

59

Казанжи М.Й. Фасилятивність – інгібітність: проблема диференціації.

63

Кернас А.В. Психологическое сопровождение профессионального становления личности спортсмена-единоборца средствами регуляции предстартовых эмоциональных состояний.

67

Кириленко Т.С., Давискиба І.П. Емоційні переживання в процесі самореалізації особистості.

71

Коробіцина М.Б. Клініко-психологічні аспекти алекситимічної психалгії.

74

Кошлань І.Г. Переживання самотності підлітками представниками сімей з різними стилями виховання.

78

Куцебо О.М. Аналіз зв’язку психологічних захисних механізмів з типологічними особливостями особистості майбутніх медиків.

82

Кузнєцова О.В. Адаптивність та самоактуалізація: специфіка співвідношення в психологічному портреті життєстійкої особистості.

86

Массанов А. В.  Умови подолання психологічних бар’єрів у діяльності особистості.

91

Медянова Е.В. Когнитивные факторы формирования ценностной сферы личности студентов-медиков.

94

Меліхова І.О. Вплив упевненості та невпевненості на самооцінку і мотивацію досягнення успіху молодших школярів.

97

Міляєва В.Р. Підходи до визначення поняття професійної компетентності у сучасній психологічній теорії.

101

Орищенко О.А. Взаимосвязи показателей эмпатии и психологической проницательности.

104

Подоляк Н.М. Психологічні особливості асертивності.

108

Прокофьева-Акопова С.А. Эмоциональный аспект отношений в межэтнических браках.

111

Родіна Н.В. Класифікація осіб, які долають екстремальні ситуації (ієрархічна модель на прикладі пожежників МНС України) .

116

Сергеєва А.В. Особливості прояву гендерної ідентичності в процесі професійного самовизначення майбутніх психологів.

120

Ситнік С.В. Теоретичні основи управлінської взаємодії.

123

Сорока О.С. Психологічні особливості взаємозв’язку інтуїції та довіри до інтуїції у студентів ВНЗ.

128

Страцинська І.А. Соціалізація та розвиток в житті особистості.

131

Черногор О.О. Особливості невербального спілкування майбутніх менеджерів різного віку.

134

Черножук Ю.Г. Інтелект та креативність менеджерів.

138

Шараф А.Д. Психологические особенности избирательности медиапотребления младшими школьниками.

 141

Шевченко І.В. Співвідношення показників темпераменту та схильності особистості до подолання суб'єктивно складних ситуацій.

 145

Санніков О.І. Психологічна система ухвалення рішення.

149

Артемов В.Ю. До питання категорій професійної зрілості, компетентності та готовності.

153

Резюме / Summary

155

Наші автори

165

         

       
   
   
         

 

©2024 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.