Випуск №3 Наука і Освіта 2009 рік

Зміст 

О.Я. Чебикіну 60. 3
Психологія  
Андрущенко О.А. Напрями психологічних досліджень реклами 5
Батраченко І.Г. Психологічні особливості пралогічних форм антиципації. 10
Гаєвська Г.В. Адаптація жінок преклімактеричного віку до вагітності 14
Іванов Д.І. Любов і сексуальність у структурі сімейних стосунків 18
Кривонос І. В. Проблема визначення національного характеру в системі етнопсихологічних понять 21  
Мельничук І.В., Собяніна І.В. Співвідношення комунікативних якостей особистості та схильності до певних стратегій поведінки у конфлікті 26 
Семиченко В.А. "Я" в структурі професійно надійної особистості 30
Харцій О.М. Вплив креативності на ефективність управлінської діяльності 33
Чебыкин А.Я., Федулина Т.С. О психологическом содержании и признаках толерантности 37
Язвинская Е.С. Эмоциональный интеллект, лидерские качества и психосоматические расстройства 41
Педагогіка  
Беседіна Є.В. Проблеми модернізації професійної підготовки майбутніх перекладачів в умовах диверсифікації освіти 46
Грудок-Костюшко М.О. До проблеми імплементації сучасних європейських комунікативних технологій у систему загальноосвітньої школи України 51
Ємельянова Д.В. Педагогічні умови формування готовності до самостійної роботи в системі кредитно-модульного навчання майбутніх учителів гуманітарних дисциплін 55
Матвєєва К.С. Еволюція поняття "навички" в сучасній науці 60
Ромашева Н.В. Щодо проблеми впровадження педагогічних технологій у навчально-виховний процес. 67
Торган М.М. Дослідження напрямів удосконалення процесу управління в освіті.
Сафонова Н.В. Відродження освітнього руху в Україні у 20-х роках ХХ століття.
71
Федірчик Т.Д. Розвиток професіоналізму викладача як фактор управління якістю вищої освіти 75
Методика  
Геркерова А.М. Принципы еврейского воспитания 80
Джуринський П.Б. Рівні сформованості мотиваційно-аксіологічного і етично-психологічного компонентів професійно-педагогічної готовності майбутніх фахівців з фізичної культури 85
Заболотська О.О. Методика формування коммунікативної культури студентів на практичних заняттях з іноземних мов 90
Іванченко Є.А. Інтегративні процеси в професійній підготовці майбутніх фахівців: теорія та практика використання. 94
Кияновский А.А. Развитие творческой деятельности школьника в решении интегративных проблем на уроках физики 101
Королева Т.М., Могилевский В.И. Обучение будущих переводчиков гендерным аспектам фонетики 105
Костюхіна Л.В., Ващенко О.Л. Використання функціональної музики в навчально-виховному процесі сучасної початкової школи 107
Михайлова Л.І. Змістовий аспект розвитку розмовного мовлення дітей дошкільного віку 110
Попова А. В. Особенности обучения будущих переводчиков аудированию: гендерный аспект 113
Романенко Н.А. Рівнева характеристика готовності менеджерів освіти до професійної діяльності в умовах інноваційного середовища 117
Руденко Ю.А. Формування умінь і навичок виразного читання у студентів педагогічних факультетів у сучасній педагогічній практиці ВНЗ (за матеріалами пошуково-розвідувального експерименту) 121
Сяська І.О. Моделювання процесу формування екологічної свідомості старшокласників у загальноосвітніх навчальних закладах 126
Тягнирядно Є.В. Мовна підготовка студентів-юристів 131
Юхимець C.Ю. Модель навчання майбутніх викладачів англійської мови просодичних засобів передачі комплексу модальних значень в іншомовному усному дискурсі 134
         

       
   
   
         

 

©2024 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.