Випуск №4-5 Наука і Освіта 2008 рік

Зміст

Бринза І.В., Шевченко В.А.

Фрустраційні реакції студентів-спортсменів, схильних до агресивності           і тривожності.

Будіянський М.Ф., Ван Джун

Співвідношення між показниками соціальної та особистісної спрямованості взаємин підлітків та їхніх мотиваційних і характерологічних особливостей.

Ващенко І.В.

До проблеми визначення поняття "конфлікт".

Велитченко Л.К.

Речь как субъектная полифункциональная система психики: определение подхода      и основных понятий.

Гуляс І.А.

Рефлексія і перфекціонізм: експериментальне дослідження.

Киреева З.А.

Проблема исследования формирования понятий.

Крюкова М.А., Малич И.В.

Некоторые факторы риска общего виктимного поведения.

Коберник Л.О.

Роль та місце ціннісних орієнтацій у формуванні особистості.

Лефтеров В.О.

Особистість і тренінг: трансформація психічного.

Литвиненко С.А.

Теорія і практика ігротерапії: сучасні підходи.

Пулевская М.В.

Реконструкция семантического поля в условиях нервно-психической устойчивости.

Стволыгин К.В.

Перспективы введения альтернативной службы в республике Беларусь:                            социально-психологический аспект.

Чебикін О.Я., Ковальова О.О.

Особливості професійного іміджу та умови його формування.

Шинкарюк В.А.

Психологічне обґрунтування застосування принципу варіативності у процесі                     навчання старшокласників моторно-силових навичок.

Шпак С.Г.

Вплив індивідуальних особливостей молодших школярів на вибір поведінки в                               конфліктних ситуаціях.

Эрастова Л.Е.

Взаимосвязь между внутрисемейными отношениями и личностными особенностями                      у подростков с анорексией.

Ямницький В.М.

Поняття норми психічного здоров'я особистості у дзеркалі символдрами.

Велитченко Л.К.

Суб'єкт і його атрибутивні категорії.

Богданова І.М.

Стан впровадження нових педагогічних технологій у навчально-виховний процес вищого педагогічного закладу освіти.

Грейліх О.О.

Формування міжособистісної професійної взаємодії у майбутніх педагогів.

Метелица А.С.

Из опыта работы по переподготовке психологов учреждений образования.

Овдієнко І.М.

Модель психологічної підготовленості керівника загальноосвітнього навчального             закладу до взаємодії зі шкільною психологічною службою.

Єременко Т.Є.

Англомовний поетичний текст у розвитку інтерпретаційних здібностей майбутніх           викладачів англійської мови: міждисциплінарний підхід.

Коваль Л.А.

Толерантність як норма поведінки та взаємоповаги у процесі спілкування вчителя та                             учня.

Кордонова А.В.

Особенности развития рефлексивной активности студентов в процессе бучения                    иностранному языку.

Нечай С.П.

Проблема ефективності професійної діяльності педагога дошкільного навчального                   закладу і шляхи її розв’язання.

Руснак О.М.

Структура організаційно-педагогічної компетентності вихователів з навчання дітей української мови в етнонаціональних дошкільних закладах.

Сарафанюк Е.І.

Віртуальна реальність як феномен віртуальної дидактики.

Смирнова-Трибульска Є.М.

Урахування вікових особливостей при формуванні інформативних                     компетентностей діючих учителів.

Тарарака Т.В.

Розвиток творчого потенціалу вчителя в умовах педагогічного експерименту.

Фатюшин Ю.В.

Виховання культури здоров’я студентів в умовах спортивного дозвілля.

Филипенко А.О.

Готовність майбутнього вчителя образотворчого мистецтва до роботи у                           позашкільному навчальному закладі.

Шролик Г.П.

підготовка майбутніх учителів до педагогічної взаємодії з учнями як необхідна                 складова професійної компетентності педагогів.

Августинська С.В

. Важливість діалогічної спрямованості управління педагогічним процесом.

Дем’яненко О.Є.

Співіснування мов як гарант формування полікультурного суспільства.

Діденко А.І., Скорик Е.А.

Проблема прийняття учбової ситуації дітьми шестирічного віку.

Дроздовський Д.

Методологія розуміння художнього образу (на прикладі традиційного образу                     державця в історичних хроніках В. Шекспіра).

Ковалів Ж.В.

Порівняно-перекладний етимологічний аналіз пари мов як спосіб семантизації                     латинізованої лексики.

Ковылина В.Г.

Актуальность ранней коррекции нарушений психомоторного развития у детей с                  последствиями пренатальной энцефалопатии.

Колос А.А.

Сутність особистісно-орієнтованого навчання – перехід від масово-репродуктивної до               індивідуально-творчої освіти.

Коргун Л.М., Колосович Ю.Е.

До питання про рівень соціалізації розумово відсталих дітей                   молодшого шкільного віку, як проблеми педагогіки.

Ламаш В.О.

Створення атмосфери демократизму в сучасному навчальному процесі як засіб                           реалізації особистісно-орієнтованої освіти.

Ланова О.В.

Розробка системи вправ для навчання студентів коректного використання засобів                       просодичного оформлення дидактичних текстів на іноземній мові.

Литвиненко С.А.

Ігрова терапія як метод розв'язання проблем дитячого розвитку.

Мельниченко Г.В.

Концептуальні засади розвитку навчально-пізнавальної компетентності                                 в опрацюванні теоретичних курсів у межах модульної технології навчання.

Молорова Л.В.

Оцінювання результатів музичної освіти у процесі виховання естетичних                     уподобань учнів.

Окончук О.В.

Методичні аспекти гуманізації освіти.

Подоленчук Т.О.

Деякі чинники виховання особистості учнів в аспекті гуманітаризації навчального процесу.

Саприкіна Т.І.

Використання принципів педагогіки ненасильства як орієнтир співпраці з батьками учнів.

Скворцова С.О.

Система формування вмінь розв’язування сюжетних математичних задач в учнів       початкової школи.

Татарина И.А.

Риторическая игра как средство развития коммуникативной иноязычной                    компетентности будущих учителей.

Тодорцева Ю.В.

Причини конфліктних ситуацій у педагогічному спілкуванні.

Форостян О.І.

Фізичне виховання в системі соціальної адаптації дітей із сенсорними порушеннями               в українській дефектології.

Черкасов М.П.

Оцінювання в художньообразних (ХО) одиницях: тип критерію від кінцевої цілі           життєдіяльності людини.

Бриль А.І., Бриль Г.К.

Застосування інноваційних педагогічних технологій у процесі підготовки майбутніх судових механіків у ВНЗ.

Унтілова Е.А.

Професійне зростання вчителів в умовах післядипломної педагогічної освіти.

         

       
   
   
         

 

©2024 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.