Випуск №3 Наука і Освіта 2008 рік

Зміст

 Велитченко Л.К.

Соотношение функционально-ролевого и субъектно-личностного как основное противоречие педагогического взаимодействия

 Коломинский Я.Л.,
 Белановская О.В. 

Основные проблемы психологии межличностного педагогического взаимодействия

 Ситнік С.В. 

Роль комунікативної компетентності в педагогічній взаємодії.

 Макаренко Э.Н. 

Творческая деятельность педагога – основа формирования профессиональной компетентности

 Гельбак А.М. 

Фасилітація як форма демократизації навчання

 Массанов А.В. 

Психологічні бар’єри в педагогічній взаємодії.

 Головська І.Г. 

Психологічні аспекти впливу комунікативних якостей психолога на ефективність консультативного спілкування.

 Жогно Ю.П. 

Емоційне вигорання в педагогічному спілкуванні та співвідношення понять "суб’єктивне", "суб’єктне"

 Прокоф’єва-Акопова С.А. 

Емоційне вигорання у процесі професійної діяльності фахівців.

 Шелков В.Ю. 

Психологічні детермінанти саморегуляції

 Пермякова О.Г. 

Проблема моніторингу в педагогічній освіті..

 Вдовиченко О. В. 

Проблема риска в педагогическом взаимодействии

 Меліхова І.О.,
 Майданюк О.О. 

Формування конформності в педагогічній взаємодії

 Молчанова О.М. 

Актуальний розвиток морального утворення «совість» у контексті міжособистісної взаємодії

 Мелихова И.А.,
 Вейда В.
 

Влияние мотивов выбора деятельности преподавателя на мотивацию учебной деятельности студентов.

 Гріньова О.М. 

Професійне самовизначення майбутніх педагогів як умова підготовки до педагогічної взаємодії

 Кваша О.Р. 

Відповідальність майбутніх учителів за самопізнання і самовдосконалення особистості.

 Журавлева А.Е.,
 Игумнов С.А.
 

Представления о здоровье и здоровом образе жизни у студентов

 Смакула О.І.,
 Долженко І. 

Теоретичні і психолого-валеологічні аспекти викладання фізичного виховання у ВНЗ

 Коломинский Я.Л.,  Селезнев А.А. 

Психологическая культура здоровьесберегающих технологий педагогического взаимодействия.

 Михнёв П.Г. 

Условия моделирования педагогического взаимодействия в высшей школе

 Бенера В.Є. 

Міжособистісна взаємодія педагога і студентів у вищій школі.

 Коваленко О.Г. 

Емпатія у структурі професійного спілкування майбутніх педагогів та її розвиток.

 Мирошник О.Г. 

Особливості емпатії майбутніх педагогів з різним типом гендерної ролі

 Журавльова Л.П. 

Динаміка особистісно-смислової емпатії в ранньому онтогенезі

 Абрамова Л.Н. 

От представления о себе к идентификации и самосознанию.

 Засименко В.В.

Спілкування як основа міжособистісної взаємодії.

 Сизоненко А.М. 

Принадність як професійно важлива властивість жінки-педагога..

 Игнатенко О.А. 

Формирование смысложизненных ориентаций у современного студенчества в процессе педагогического взаимодействия.

 Колот С.А. 

Особенности построения межличностных отношений в диаде преподаватель – студент на основе эмоционального менеджмента

 Павлова І.Г., Цибуля О. 

Взаємозв’язок емоційної зрілості з соціально-психологічними властивостями студентів

 Цынцарь А.Л. 

Психолого-педагогический такт как критерий профессионализма педагога

 Долинська Л.В.,
 Пількевич Г.І. 

Діалогічність як умова ефективної педагогічної взаємодії викладача зі студентами .

 Єремчук М.О. 

Психологічні особливості педагогічної взаємодії в умовах інтенсивного навчання.

 Льовочкіна А.М. 

Організація особистісно-орієнтованого навчального простору під час вивчення екологічної психології.

 Бахов І.С. 

Співробітництво як психологічний чинник активізації мнемічної діяльності у студентів у процесі навчання іноземної мови

 Карапетрова О.В. 

Вплив характеру взаємодії творчого керівника на адаптацію дитини в колективі

 Сташук О.А. 

Розвиток творчої особистості учнів у педагогічній взаємодії на уроках образотворчого мистецтва

 Бордюк В.М.,
 Бордюк М.А. 

Соціально-педагогічна підтримка старшокласників у процесі їхнього професійного самовизначення

 Зінченко Л.М.,
 Грищенко В.М. 

Становлення Я-образу старшокласника як умова успішної взаємодії в системі «вчитель-учні»..

 Пивоварчик І.М. 

Гендерні особливості особистісного самовизначення та формування Я-концепції в ранньому юнацькому віці

 Мельничук И.В. 

Гиперактивное поведение детей в педагогическом взаимодействии

 Денисенко А.А., Кузин Е. 

Мотивация общения в старшем подростковом возрасте

 Мізерна О.О. 

Подолання агресивних проявів підлітків як умова підвищення ефективності педагогічної взаємодії..

 Лисенко І.М. 

Особистісне самовизначення підлітків з делінквентною поведінкою в референтному середовищі

 Поспелова І.Д.,
 Печерова М.В. 

Психологічний супровід діяльності вчителя в період адаптації першокласників до навчання у школі..

 Руденко І.М. 

Психологічна допомога молодшим школярам з реорганізованих родин в умовах шкільної системи.

 Ивашкевич Е.Ф. 

Нравственно-этические проблемы социализации молодежи (на примере учащихся школ г. Витебска).

 Печенко І.П. 

Соціалізація особистості в дошкільному дитинстві: аспект педагогічної взаємодії

 Цибух Л.М. 

Інтерактивні методи як засіб розвитку пізнавальної активності та професійного мислення студентів-психологів.

 Олифирович Н.И.,  Белановский О.Л. 

Основные подходы к изучению взаимоотношений в системе «педагог – психолог».

 Ковальчук С.В. 

Проблема формування індивідуальних стилів діяльності психологів у системі освіти

 Моргун В.Ф. 

Часові трансспективи життя особистості і трудова педагогіка А.С.Макаренка.

 Кравченко О.О. 

Формування і розвиток особистості П.Куліша як педагога і громадського діяча.

 Наші автори

 

         

       
   
   
         

 

©2024 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.