Випуск №8-9 Наука і Освіта 2008 рік

Зміст

 

Психологія

 

Артемьева И.С.

Психолого-педагогические особенности процесса адаптации шестилетних первоклассников к обучению в школе

4

Артюхина Н.В.

Танец как психокультурный феномен и средство социальной коммуникации

7

Артюхіна Н.В.

 Психологічні проблеми спільної творчості суб’єктів масово-комунікаційної діяльності

11

Белова М.Э.

Система тренинговых занятий как способ коррекции уровня стрессоустойчивости сотрудников негосударственных предприятий безопасности

14

Блавацька І.Є.

Теоретичний аналіз проблеми визначення поняття психолінгвістичних здібностей до опанування іноземної мови

18

Бондаревич С.М.

 Індивідуально-психологічні й часові характеристики суб'єкта з "урологічним профілем" хвороби.

23

Велитченко Л.К.

Предметное действие как субъект-объектная детерминанта речевого развития ребенка

31

Гришина Т.А. 

Професійне становлення особистості майбутнього психолога з позиції екологічної психології

36

Ван Джун

Психологічні особливості самосприйняття в період мікрозмін в соціалізації молодшого підлітка

41

Дмишко О.

Детермінанти та психологічні особливості локусу контролю особистості

47

Эрастова Л.Е. 

Особенности реагирования в фрустрирующей ситуации родителей, имеющих детей с атипиями развития

51

Жогно Ю.П.

Вплив емоційного вигорання на професійну компетентність учителя

53

Калина Н.Ф.

Эмпатия, эмоции и бессознательное

57

Киреева З.А.

Особенности проявления понятийного мышления в подростковом возрасте

61

Колот С.А.

Особенности развития мышления в процессе компьютерного обучения

64

Коса Н.С.

Подолання підліткової депресивності за допомогою застосування психопрофілактичної моделі

68

Леженіна Л.М.

Методи дослідження емоційного вигорання

72

Массанов А.В.

Виявлення психологічних бар’єрів у професійному самовизначенні особистості

76

Молдавская А.В.

Интегративная телесно ориентированная терапия в решении проблем личностного роста

80

Пасько О.М.

Професійно важливі якості як структурний компонент компетентності фахівця ОВС

82

Петалла О.А.

Корекція психологічного стану учнів різних шкіл за допомогою музики

86

Подшивалкина В.И.

К вопросу об особенностях взаимодействия исследователя и информанта при проведении психологического интервью

93

Пономаренко И.Л.

Исследование особенностей эмоционального выгорания у полезависимых /поленезависимых учителей

95

Ситнік С.В.,
Гелевер О.М
. 

Соціальний інтелект як елемент професійної компетентності майбутніх психологів

99

Сергеева А.В. 

Особенности профессиональной идентичности будущих психологов

103

Снігур Л.А.

Проблема самоактуалізації особистості в умовах соціально-економічних змін

107

Синенький Д.В.

Особливості сприймання художнього образу студентами образотворчих спеціальностей

111

Чепелева Н.

Особистість та її інтегративний потенціал у контексті синдрому емоційного вигорання викладачів вищих навчальних закладів

115

Чуйко Г.В.,
Гуляс І.А.

Синдром вигорання: коли він починається? .

119

Шинкарюк В.А.

Психологічні особливості формування моторно-силових навичок у старшокласників в умовах природної варіативності рухів

124

Юнг Н.В.

Психологічні особливості девіантної поведінки сучасних підлітків

128

 

Педагогіка

 

Гуменикова Т.Р.

Стан підготовки фахівців педагогічної освіти до особистісно-орієнтованого виховання в контексті євроінтеграції

133

Дзюбенко Л.В.

Концептуальні погляди С. Русової на національне виховання дітей

138

Жаровцева Т.Г.

Педагогічна практика студентів в умовах варіативності навчання (на прикладі роботи з сім‘ями дошкільників)

142

Іванченко Є.А.

Сутність та структура системи інтегративної професійної підготовки майбутніх економістів

144

Ікуніна З.І.

Дитячо-батьківські відносини як сукупність взаємних позицій, настанов дітей та їхніх батьків стосовно один до одного

151

Княжева І.А.

Спадщина К.Д.Ушинського в сучасній професійній підготовці майбутніх педагогів

154

Кондрицька О.І.

Аксіологічні орієнтири особистісно орієнтованої моделі виховання студентської молоді

159

Корнещук В.В.

Вплив сучасної системи підготовки фахівців на формування їхньої професійної надійності

164

Костенко Р.В.

Розвиток училищ, гімназій та шкіл у XIX - на початку XX століття в Акермані

168

Курлянд З.Н.

Психолого-педагогічні умови формування професійно-педагогічної компетентності майбутніх учителів

171

Мартинова Р.Ю.

Взаємозв’язок освітніх і практичних цілей навчання іноземних мов у середніх закладах освіти

176

Марчук І.П.

Модель формування професійних якостей майбутнього соціолога у процесі контекстного навчання

182

Міхова Т.В.

Сутність поняття ”Продуктивний спосіб образотворчої діяльності”

186

Оганезова – Григоренко О.В.

Аналіз складових педагогічної взаємодії в процесі виховання вокаліста-виконавця

190

Петухова Л.Є.

Становлення поняття «інформатичні компетентності» та рівні їх діагностики у майбутніх учителів початкової школи

193

Семенова А.

Характеристика продуктивної моделі рефлексії як механізма зміни особистісно-професійної парадигми

198

Смакула О.І.

Формування професійної спрямованості студентів

203

Ткачук А.А.

Особенности проектирования воспитательного процесса в поликультурной школе

205

Яновський А.О.

Пошуково-дослідницька діяльність з використанням інформаційно-комунікаційних технологій в умовах європейської інтеграції

208

 

Методика

 

Батинський А.І.

Використання сучасних інформаційних технологій при вивченні інженерної графіки

211

Боднар Н.М.

Наступність у формуванні навичок скоропису

213

Буднік А.О.

Прецедентне ім’я як національно-культурна складова дискурсу майбутнього словесника (за результатами констатувального зрізу)

216

Гафір О.М.

Розвиток професійної компетенції в майбутніх архітекторів Анголи, як засіб підвищення їх кваліфікації

220

Глазова В.В. 

До питання про формування контрольно-оцінних умінь у молодших школярів у процесі навчальної діяльності

223

Глущук Ю.О.

Технологія вимірювання рівня готовності державних службовців до аналітичної діяльності

226

Денчук Є. В.

Методи викладання і сучасний підхід до їхнього вдосконалення

231

Іванюк Г.І.

Модель особистісно орієнтованого навчально-виховного середовища школи в теоретико-практичній спадщині В. О. Сухомлинського

235

Ікуніна З.І.

Шляхи індивідуалізації процесу формування елементарних математичних уявлень у дітей старшого дошкільного віку

239

Ковтун О.В.

Урахування лінгвопсихологічних характеристик усного і писемного мовлення в організації мовної освіти інженерів

243

Ковтун О.В.

Професійна діяльність фахівців авіаційної сфери як підґрунтя для формування їхньої автентичної мовленнєвої комунікації

248

Костенко Р.В. 

Вплив християнства на формування ціннісної сфери особистості

253

Княжева І.А.

Цінності культури в педагогічній спадщині К.Д. Ушинського і сучасна освіта

256

Літовченко О.В.

Мовленнєва взаємодія дітей із заїканням: підходи до дослідження

260

Мартынова Р. Ю.

 Лингводидактическая характеристика интегрированного обучения иностранному языку старшеклассников

263

Петухова Л.Є.

Особливості формування інформатичних компетентностей майбутніх учителів початкових класів

271

Романюк Л.В.

Становлення цінностей в юнацькому віці шляхом особистісного самовизначення

274

Сушкевич И.Э.

Цели и средства обучения английскому языку учащихся начальных классов на материале внеклассных мероприятий

280

Тарарака Т.В.

Одеський навчально-виховний комплекс “Надія”: шляхи та перспективи розвитку

283

Ушнурцева Н.Н.

Принципы и методика поликультурного воспитания в процессе обучения младших школьников

285

Халимоник Г.О.

До проблеми типології перекладацьких помилок (на матеріалі близькоспоріднених мов)

287

 

Уроки української літератури

 

Ананченко Т. 

Одеськими стежками Лесі Українки (до 120-річчя першого приїзду Лесі в Одесу)

291

Погоріла Г.О.

Поема, присвячена Іванові Липі (урок позакласного читання на I-II курсах Одеського художнього училища за поемою Миколи Вороного «Євшан-зілля»)

297

 

         

       
   
   
         

 

©2024 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.