Випуск №5-6 Наука і Освіта 2006 рік

НіО 2006 5-6

Зміст

Болдырева А.В.

 

Диагностика мотивации общения студентов с помощью тест-опросника

доминирующих потребностей в общении.

Симоненко С.М.

Візуальне мислення як найвищий рівень розвитку механізмів наочно-мисленнєвої діяльності.

Брынза И.В., Кривцова Н.В.

Эмоциональные состояния членов семьи с разными уровнями и типами семейной адаптации и сплоченности.

Василенко И.А.

Исследование эмоциональности в контексте родительских отношений.

Велитченко Л.К.

Критеріальні аспекти педагогічної взаємодії.

Велитченко Л.К.

Концептуальні основи визначення поняття педагогічної взаємодії.

Водолазская О.О.

Субъективность как одна из детерминант профессионального становления психолога.

Геркерова А.М.

Использование коллокационных таблиц как средства закрепления лексического     материала и повышения интереса к изучению английского языка.

Денисенко А.А.

Апробация методики психологической готовности к супружеским взаимоотношениям.

Журавльова Л.П., Данковцева Є.В.

Особистісні чинники успішної професійної діяльності.

Захарченко Е.И.

О проблеме перевоплощения в психологии.

Кадышева Л.Б.

Результаты исследования имплицитных представлений о чувстве собственного            достоинства.

Кондрацька Л.В.

Вплив сімейних конфліктів на психічне здоров'я дитини.

Кошлань И.Г.

Специфика стилей воспитания в семьях подростков с разными типами эмоциональности.

Кузнецова О.В.

Адаптивность личности и эмоциональность: взаимосвязи качественных показателей.

Кущ О.С.

Рольова економічна гра як засіб формування творчого мислення старшокласників                             у розвивальному навчанні.

Лєскова А.А.

До проблеми класифікації видів педагогічної імпровізації.

Лєсков В.О.

Теоретичні основи соціально-психологічної реабілітації військовослужбовців.

Литовченко О.В.

Развитие мелкой моторики умственно отсталых детей старшего дошкольного возраста.

Мельничук І.В.

Становлення самосвідомості у підлітковому віці.

Мельничук І.В.

Становлення та розвиток агресивності як стійкої особистісної характеристики на різних стадіях підліткового віку.

Музичко Л.В.

Навчальна мотивація як чинник розвитку індивідуального стилю учіння.

Новотна М.А.

Структурні компоненти психологічної схильності до ігрової комп’ютерної залежності           в пубертаті.

Олексієнко С.Б.

Психологічні особливості мотиваційної структури особистості правоохоронця, який працює в умовах оперативно – розшукової діяльності.

Орищенко О.А.

Взаимосвязи показателей эмпатии с широким спектром свойств личности.

Павлова І.Г.

Умови становлення емоційної зрілості у молодшому шкільному віці.

Родина Н.В.

Глубинно-психологические детерминанты копинг-поведения менеджеров среднего звена в кризисных ситуациях.

Родина Н.В.

Индивидуально-психологические особенности менеджеров среднего звена, способных        к карьерному росту в реструктурируемых организациях.

Семікоп Т.Є.

Сучасний підхід до превентивного навчання учнів молодших класів загальноосвітніх шкіл з формування здорового способу життя, відповідального ставлення до своєї поведінки та здоров’я.

Сергєєва А.В., Дивина А.А.

Особистісні характеристики професіоналів, які займаються психоте-рапевтичною практикою.

Середницька І.Я.

До проблеми самовизначення особистості.

Середницька І.Я.

Взаємозв’язок між проблемами майбутнього і Я-концепцією в юнацькому віці.

Сорокіна В.М.

Формування стилю взаємодії вчителя з учнем.

Сопрун І.П.

Агресивна поведінка сучасних дітей.

Тепляков Н.Н., Левая К.С

. Роль временной перспективы в структуре личностных и профессиональных качеств курсантов института МВД.

Чебикін О.Я., Тодорова В.Г.

Емоційно-вольовий образ „Я” студентів, що займаються різними видами фізичної культури.

Швець В.В.

Психологічні передумови попередження та усунення надмірної тривожності підлітків.

Язвинская Е.С.

Возможности интегративной телесно-ориентированной психотерапии в решении проблем здоровья нации.

Ямницький В.М.

Життєтворчі риси особистості.

Богуш А.М.

Взаємозалежність свободи і відповідальності в поведінці особистості.

Докучаєва В.В.

До проблеми формування проектувальної компетентності майбутнього                  педагога-професіонала.

Зеленков С.Л.

Формування професійної компетентності майбутніх фахівців ювелірних спеціальностей: результати одного експерименту.

Кисельова О.І.

Малі жанри фольклору у виховній роботі з дошкільниками.

Нарійчук М.Д.

Результативність соціально-педагогічних умов становлення самооцінки особистісних моральних якостей.

Орєхова Л.І.

Формування оцінного компонента у студентів-філологів на креативно-оцінному етапі.

 

Орєхова Л.І.

Формування оцінного компонента професійно-мовленнєвої діяльності майбутніх       учителів-словесників на когнітивно-оцінному етапі.

Павлова В.В.

Стан нормативно-правового та організаційно-педагогічного забезпечення процесу підготовки магістрів і аспірантів гуманітарних спеціальностей до застосування засобів математичної статистики.

Соколова А.В.

Аналіз структури та моделей підготовки вчителів в університетах України, Англії               та Шотландії.

Соколова А.В.

Формування професіоналізму вчителів у шотландських університетах.

Богданова І.М.

Шляхи та засоби розвитку педагогічної інтуїції.

Балабуха К.В.

Формування готовності майбутніх учителів до навчання старшокласників іншомовної фразеології.

Єнакій М.М.

Деякі аспекти функціонування інтуїтивного процесу.

Жигадло Г.Б.

Актуалізація історичного досвіду професійно-методичної підготовки майбутніх учителів фізичного виховання у вищій педагогічній школі України (початок - 60-і роки XX століття)..

Іванюта О.В.

Розвиток креативного образного мислення в підлітковому віці.

Кияновський А.О.

Інтерактивні методи навчання – як засіб формування гармонійно розвиненої особистості на уроках в початкових класах.

Костенко В.А.

Сучасні проблеми відбору працівників пенітенціарної системи.

Нечаєва Л.В.

Трансформація ідей модернізації сучасної освіти в контексті професійного становлення майбутніх учителів мистецьких дисциплін.

Ноздрова О.П.

Діагностичний експеримент по виявленню рівнів сформованості пізнавальної активності молодших школярів.

Соцкая Е.П.

Место репродукций художественных картин в практике работы современных дошкольных учреждений в формировании эмоционально-выразительных средств речи.

Черкасов М.П.

Метонімічна художня образність: природа і складові.

Горіна Ж.Д.

Мовна особистість студента-філолога.

Кучеренко Г.В.

Розвиток силової динамічної витривалості у глухих підлітків у процесі фізичного       виховання.

Коломійченко О.Ю.

Вікова динаміка розвитку рухливості суглобів хребтового стовпа у                   слабозорих дітей.

 

         

       
   
   
         

 

©2024 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.