Випуск №3-4 Наука і Освіта 2006 рік

 

Бондаревіч С.М.

Вікові цикли прояву і розвитку захворювань урологічного профілю

Будиянский Н.Ф.

Первый опыт употребления наркотиков (психологические механизмы)

Быстрова Ю.А.

Коррекционная работа по предупреждению и разрешению конфликтов в поведении учащихся вспомогательной школы

Исаенко О.С.

Влияние агрессивного поведения в паре «мать–ребенок» на уровень школьной дезадаптации (Экспериментальное исследование)

Казанжи М.Й.

Психологічний портрет осіб з мономодальним типом фасилятивності

Колесніков Є.П.

Аналіз організації життя особистості з точки зору діяльнісного підходу

Колот С. А.

Ценностное обусловливание эмоциональной регуляции

Кременчуцька М.К.

Психологічні передумови оптимізації розумової діяльності професійних користувачів комп'ютерів

Литвиненко С.А.

Проблеми середовища як предмет наукового аналізу

Музика О.Л.

Інвенційна модель початкових етапів розвитку творчо обдарованої особистості

Павлова І.Г.

Дослідження прояву емоційної зрілості у дітей молодшого шкільного віку

Прудка Л.М

. Професійна усталеність – як чинник професійно-психологічної підготовки персоналу оперативних підрозділів ОВС

Ситнік С.В. Вплив здібностей керівника на вибір стилю управлінської діяльності

Санникова О.П., Малеева Е.Л.

Психологическая диагностика склонности к переживанию вины

Сидоренко Н.І.

Особливості усвідомленої саморегуляції довільної активності майбутніх педагогів

Симоненко С.М.

Теоретико-методологічні підходи до визначення поняття“візуально-мисленнєві стратегії” створення образу-концепту

Снігур Л.А.

Громадянськість особистості як психологічна основа державотворення в Україні

Спринська З.В.

Порівняльна характеристика прояву форм агресивної поведінки у юнаків школи та ВТК

Томаровщенко О.В.

Психологічне розуміння відповідальності як риси характеру

Турчин Т.М.

Віковий аспект розвитку особистісної рефлексії учня засобами навчання

Чебикін О.Я., Бутузова Л.П.

Дослідження особистісних ставлень підлітків до небезпеки ураження ВІЛ

Ямницький В.М.

Особистість і сутність у психології життєтворчості

Ямницький В.М.

Кризове психологічне консультування: соціонічний підхід

Азарова Н.В.

Технологія модульного навчання як засіб ефективності викладання мовних дисциплін

Берестенко О.Г.

Особливості сформованості музично-естетичного смаку майбутніх педагогів

Богданова І.М.

Теоретичні засади обґрунтування проблеми розвитку педагогічної інтуїції

Голиков Ю.Г.

Сутність та структурні компоненти самовиховання

Гузалова О.В.

До питання про структуру творчого мислення майбутніх фахівців та її специфіка в закладах вищої технічної освіти

Дідусь Н.І.

Когнітивна і гештальт-психотерапія вчителю

Жаровцева Т.Г.

Підготовка фахівців дошкільної освіти до роботи з неблагополучними сім’ями: системний,           подійний, аксеологічний, рефлексивний підходи

Карпов Д.А.

К вопросу об информационно-компьютерной компетентности будущих учителей

Колбіна Л.А.

Феноменологія соціально-ціннісних орієнтацій у професійній діяльності педагогів

Корнещук В.В.

Індивідуальність людини як передумова її професійної надійності

Кушнірук А.С.

Шляхи та засоби формування позитивної мотивації студентів

Лещій Н.П.

Розвиток статичної та динамічної рівноваги у глухих підлітків

Литвиненко С.А.

Професійно-педагогічна підготовка студентів: герменевтичний підхід

Мельниченко Г.В.

Умови розвитку здатності до взаємоуправління у студентів вищого педагогічного закладу

Нечаєва Л.В.

Творча майстерня педагога-музиканта як засіб формування його художнього мислення

Сенча І.А.

Характеристика базових понять дослідницької підготовки сучасного спеціаліста

Сидоренко В.К., Юсупова М.Ф.

Эффективность использования информационных технологий (ИТО)

Снігур Л.А.

Тенденції становлення громадянськості у розвиткові особистості

Солом’яний О.М.

Педагогічне проектування як складова професійної діяльності викладача вищої школи

Стрига Е.В.

Педагогічна самосвідомість як структурний компонент професійного менталітету вчителя

Тарарака Т., Фешина Г.

Преемственность в обучении и воспитании в условиях единого комплекса “детский сад – школа”

Церна C.В.

Дидактичні принципи побудови системи вправ з навчання німецькомовної лексики

Штабова Л.Г.

 

Методологічна культура – важлива складова професійної підготовки майбутнього вчителя

Бербега Е.И.

Оценка речевого развития у старших дошкольников и основные направления коррекционо-профилактической работы по предупреждению дисграфии

Дегтяренко Т.В., Бербега О.І.

Нейропсихологические аспекты нарушений письменной речи у младших школьников

Геркерова А.М.

Использование коллокационных таблиц как средства закрепления лексического материала и повышения интереса к изучению английского языка

Добровольська Л.С.

Лінгводидактичні особливості процесу оволодіння рідною мовою

Дроздова К.В.

Місце й роль моніторингу в організації самостійної роботи школярів з фізичного виховання

Костенко Р.В.

Діагностика сформованості соціальних цінностей майбутніх учителів історії

Мельниченко Г.В.

Використання цитат під час вивчення іноземної мови у педагогічному закладі освіти

Оськина Н.А.

Фонетические знания – основа развития умений восприятия звучащей иноязычной речи

Прокопенко Л.І.

Діагностика рівнів володіння професійно орієнтованими фразеологізмами студентами історичних факультетів

Русанова И.И.

Сравнительный анализ синтагматического членения научного английского и русского текста

Сидоренко В.К., Юсупова М.Ф.

Компьютер как средство повышения эффективности учебного процесса

Тарарака Т.В.

Взаємодія педагогів і батьків – шлях до успіху в становленні і розвитку особистості дитини (з досвіду роботи НВО “Надія")

Церна С.В.

Теорія і практика засвоєння іншомовної лексики на засадах свідомих методів навчання

         

       
   
   
         

 

©2024 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.