Випуск №5-6 Наука і Освіта 2005 рік

Зміст

 Ананьєв А.М. Оцінка професійно-важливих якостей молодих журналістів 4
Бадюл О.С. Розвиток професійної компетентності . 6
Богданова І.М. Історичні передумови становлення та розвитку теорії інтуїції 9
Бринза І.В. Психологічний портрет особистості у стані професійної кризи. 12
Будиянский Н.Ф. Психологические и правовые возможности судебно-психологической экспертизы 14
Василенко И.А. Пролонгированное исследование эмоциональности детей младшего школьного возраста 16
Васильева А. Феноменология самоотношения. 17

Васильева А. Состав, структура и динамика ценностных ориентаций личности.

22

Вдовиченко О.В. Выделение наиболее значимых волевых качеств, влияющих на отношение к риску. 26
Везенкова Г.І. Вплив самооцінки на професійне самовизначення особистості як важливого компоненту її самореалізації. 28
Головська І.Г. Методологічні основи формування суб'єкта психологічного впливу. 31
Гордієнко-Митрофанова І.В. До питання про дидактичний матеріал в ігровій технології ООД МАРО як умову оптимізації навчального процесу. 34
Гузалова О.В. Розвиток творчого мислення студентів як засіб професійного становлення. 38
Гусев А.И. Проблематика научной классификации толерантности к неопределенности 42
Гусева А.В. Психологические аспекты развития гражданского общества в Украине 45
Денисенко А.А., Дорошенко К.О. Изучение уровня психологической готовности к материнству 48
Денисенко А.А., Кузин Е.Д. Влияние родительской оценки на развитие самоотношения старших подростков 51
Дуднік О.А. До проблеми толерантності до невизначеності. 54
Єрмакова С.С. Кризи професійного становлення . 58
Жаровцева Т.Г. Критичне мислення викладача в контексті професійної освіти 61
Завадская Н.С. Активизация воображения учащихся младшего школьного возраста посредством эмоционального переключения 65
Ігнатенко О.А. Залежність рівня самоактуалізації та ціннісних орієнтацій молоді від професійної спрямованості 67
Козак С.В. Проблема готовности к деятельности в психолого-педагогической литературе 70
Колот С.А. Особенности проявления эмоций на основе установочного комплекса. 73
Кононенко А.О. Психологічна характеристика індивідуального іміджу сучасного педагога. 76
Кошлань И.Г. Характеристика стиля воспитания в семьях подростков с доминированием эмоциональной модальности «безразличие». 78

Кузнецова О.В. «Тип» адаптивности личности и ее индивидуально-психологические особенности.

80
Лазоренко Т.М. Особливості механізмів психологічного захисту у хворих на хронічну ниркову недостатність. 84
Лічікакі О.В. Діагностичний супровід особово-професійного розвитку управлінських кадрів. 86
Ліненко А.Ф. Саморозвиток майбутнього педагога в період навчання. 88

Массанов А.В. Залежність прояву психологічних бар’єрів від інтелектуального розвитку особистості.

90
Массанов А.В. О природе психологических барьеров личности 93
Меліхова І.О. Мотиваційні ігри сучасної молоді 97
Мостовая Т.Д. Использование особенностей восприятия зрительных образов у лиц с наркотической зависимостью в программе реабилитации 100
Орищенко О.А. Психологические особенности эмпатирующей личности 102
Павелко І.І. Розвиток гуманістичної спрямованості міжособистісного спілкування підлітків. 105

Павленко Т.К. Моніторинг майстерності майбутніх учителів фізкультури (на прикладі гімнастики).

108
Перепятенко О.Л. Система психологической коррекции эмоционального состояния женщин периода зрелости 110
Пивоварчик І.М. Внесок І.М. Сєченова у розвиток психологічної науки (Одеський період). 115
Погорєлова О.М., Васильковська О., Кучеренко Г.В. Фактори та критерії визначення якості освітньо-професійної програми (на прикладі спорту) 117

Пономаренко Л.П. К Вопросу о культурной динамике (межпоколенная трансмиссия)

119
Прокоф’єва-Акопова С.А. Ситуація як фактор емоційної нестабільності 123
Рекина С. Коррекция психофизического развития детей с аутизмом. 127
Ржевська З.О. Експериментальне формування смислоутворюючих мотивів навчально-професійної діяльності студентів-психологів 130
Родіна Н.В. Особливості поведінки менеджерів середньої ланки у кризових ситуаціях: результати теоретичного та емпіричного дослідження 133
Собченко О.М. Проблема дослідження стресу у психологічній літературі. 135
Собченко О.М. Стрес у життєдіяльності фахівців-рятувальників 138
Спиридонова Л.К. Дослідження образу Я українських студентів 140

Тюрікова О.М. Середовищний підхід до формування цілісної особистості.

144
Цибух Л.М. Особливості рівня розвитку творчого мислення студентів-психологів. 151
Чорножук Ю.Г. Індивідуально-типові особливості структури інтелекту осіб з різною емоційною диспозицією 153
Швець В.В. Вивчення тривожності у підлітків з високим рівнем життєвого благополуччя. 155

Шляхтова Ю.А. Гендерные особенности мотивов вступления в брак современной молодежи.

157

Шрагина Л.И. Функция воображения с позиций системного подхода

161
Штабова Л.Г. Особистісна підготовка майбутніх учителів початкових класів до професійної діяльності 163
Яковлєва М.В. Вплив інтеграції психологічних знань учителя та його педагогічного досвіду на формування пізнавального мотиву підлітка. 166
Белова М.Э. Опыт использования комплекса психодиагностических методик в системе профотбора сотрудников негосударственных предприятий безопасности 168
Санникова О.П. Психологическая проницательность: концептуализация феномена 170
Галкіна Н.П., Сергеєва А.В., Сергеєва А.Ю. Особливості інтелектуально обдарованих молодших школярів 174
Клещерова І.М. Вплив емоційного стану матерів хворих дітей на виконання ними методики “Батьківський твір” 175
Ситнік С.В. Особистісні детермінанти професійної мотивації керівників морського транспорту 178
Чебикін О.Я., Павлова І.Г. Становлення емоційної зрілості в підлітковому та юнацькому віці. 180
         

       
   
   
         

 

©2024 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.