Випуск №3-4 Наука і Освіта 2005 рік

Зміст

ПСИХОЛОГІЯ

 

Березовська І.В. Основні тенденції дослідження проблеми волі

4

Булгакова О.Ю. Формування в підлітків механізмів усвідомлення небезпечних форм поведінки.

6

Бутузова Л.П. Особливості когнітивних репрезентацій ВІЛ/СНІДУ у свідомості підлітків з різним ставленням до загрози ураження віл.

 

10

Ващенко І.В., Кондрацька Л. В. Особливості сімейних взаємин у сучасних подружніх парах

13

Велитченко Л.К. Развитие деятельностных установок будущих педагогов

17

Власова О.І. Емпіричне дослідження детермінант розвитку соціальних здібностей в онтогенезі

22

Денисенко А.А. Выраженность коммуникативной установки у старших подростков.

25

Кайгер В.И. Защитно-адаптивные подструктуры этнического самосознания

28

Колесникова В.И. Теоретический анализ концепции К.Г. Юнга с точки зрения традиций зарубежной и отечественной психологической мысли.

 

30

Колесникова В.И. Концептуальные положения Юнговской психотерапии в контексте выявления проблем и резервов личностного развития.

 

35

Лазаренко Т.М. Індивідуальні особливості реагування на хворобу хворих на різних стадіях хронічної ниркової недостатності .

 

38

Матвійчук О. В. Ораторське мистецтво як складова пр-менеджменту в системі вищої освіти.

41

Перепятенко О. Фрустрационное состояние у женщин зрелого возраста.

43

Перепятенко О. Эмоциональные состояния и пути их коррекции

45

Псядло Э.М. Использование кабинета психологической разгрузки для психофизиологического восстановления спортсменов
 

49

Тепляков Н.Н. Психосемантический анализ временной перспективы.

51

Тепляков Н.Н., Шоломицкая А.Н. Психосемантический анализ воздействия искусства на эстетическое сознание молодежи (на материале современной украинской прозы)..

 

54

Тодорова В.Г. Формирование эмоционально-волевого образа „Я” в условиях учебно-профессиональной подготовки студентов

 

59

Харцій О.М. Формування творчої особистості серед студентів

63

Шкловська О. Н. Читацька компетенція як різновид загальної компетенції учнів.

66

Язвинская Е.С. Интегративная телесно-ориентированная психотерапия в решении проблем самоотношения

 

69

Язвинская Е.С. Эффективность использования методов телесно-ориентированной психотерапии в диагностике и лечении больных вегетососудистой дистонией.

 

71

 

ПЕДАГОГІКА

 

Богданова І.М. Формування цілісної особистості як головна проблема педагогічної теорії та практики

 

73

Брыль А.К. О значении музыкальной памяти в процессе накопления духовного опыта младшими школьниками

 

76

Вишневська К.Г. Визначення теоретичних основ імітаційно-рольового навчання у вищій школі. 

 

78

Дунаєва О.М. Сутність та структура педагогічної креативності

81

Жаровцева Т.Г. Оволодіння діагностичною діяльністю при організації педагогічної підтримки неблагополучної сім’ї як умова підготовки фахівців дошкільної освіти.

 

84

Катиліна С.Г. Сучасні аспекти підготовки майбутніх учителів до застосування педагогіки ненасильства у загальноосвітніх школах.

 

87

Кічук Н.В. Ігрове проектування як інтерактивна дидактична технологія підготовки фахівців.

89

Котик Т.М. Еволюція змісту навчання рідної мови дітей дошкільного віку

91

Михайличенко Сутність та умови професійного самовиховання працівників органів внутрішніх справ

 

96

Ткаченко М.В. Застосування проектних технологій у процесі фахової підготовки менеджерів

99

 

МЕТОДИКА

 

Адєєва О.В. Здоровий спосіб життя майбутнього педагога, як складова частина культури його професійної діяльності.

 

102

Брыль А.К. Формирование коммуникативной культуры музыканта в вузе.

Бугайова М.О. Застосування модульно-рейтингової технології при вивченні теми „елементи комбінаторики у шкільному курсі алгебри і початків аналізу”

104

 

106

Велінова Н.Г. Зміст і структура інтерпретаційної культури вчителя музики.

111

Іванченко Є.А. Оцінка сформованості компонентів професійної мобільності майбутніх економістів на формувальному етапі експерименту.

 

114

Ковылина В.Г. Методика организации занятий по физической культуре в детском саду для детей с нарушением зрения.

 

116

Ковылина В.Г. Особенности развития зрительного восприятия у детей с нарушением зрения в процессе физического воспитания

 

119

Копіца Є.П. Термінотворення в українській терміносистемі..

123

Кудін А.П., Жабєєв Г.В., Свистун Ю.А. Організація навчання в інтернеті: сценарій мережевого навчання

 

127

Саннікова Т. В. Духовне виховання - складова виховного процесу сучасної школи.

131

Сарафанюк Е.І. Діагностика якості загальновійськової підготовки курсантів: методичний аспект

134

Скворцова С.О. Загальна методика навчання молодших школярів розв’язувати задачі, на знаходження суми або різницеве чи кратне порівняння двох часток та обернені до них

 

137

Унтілова Е.А. Індивідуальна робота з визначення набору стереотипів-еталонів педагогічної взаємодії вчителів

 

143

Ягоднікова В. В. Учнівське самоврядування як засіб виховання лідерів

146

 

ТЕРАПІЯ ДУШІ ІІ

 

Белова М.Э. Применение методики “пиктограмма” в системе психологического профотбора сотрудников негосударственных предприятий безопасности

 

149

Василенко С.В. Вплив комплексного психологічного забезпечення на працездатність операторів сенсомоторного профілю.

 

151

Гаврилова Ю.Е. Степень выраженности конструктивистского мировоззрения в преодолении кризисов у студентов.

 

154

Гусакова М.П. Коррекционный эффект развивающих занятий с детьми дошкольного возраста.

156

Гусев А.И. Толерантность к неопределенности: проблематика её научной классификации.

159

Капосльоз Г.В. Особливості психологічної оцінки процесу розв’язування тактичних задач офіцером

 

162

Корсакевич В.В. К вопросу о профессиональном самоопределении в процессе профильного обучения.

 

164

Остополець І.Ю. До проблеми про психічні стани особистості.

165

Романюк Л.В. Кластерний аналіз розвитку системи ціннісних орієнтацій студентів у процесі психологічного тренінгу.

 

168

         

       
   
   
         

 

©2024 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.