Випуск №1-2 Наука і Освіта 2005 рік

Зміст

Психологія

 

Будиянский Н.Ф. Инвариантная модель личности следователя на стадии предварительного следствия.

3

Власова О.І. Аналіз психологічних особливостей розвитку соціальних здібностей у дорослому віці на прикладі дослідження студентів-заочників.

 

8

Запорожцева Г.Є. Історія формування методології професіографічного дослідження.

12

Зенковская Т.В. Алгоритм применения системы повышения уровня развития познавательных процессов и психомоторики у подростков с умеренной умственной отсталостью

 

14

Зенковская Т.В. Влияние системы повышения уровня развития познавательных процессов и психомоторики на усвоение программного материала подростками с умеренной умственной отсталостью (На примере предмета «труд»).

 

16

Колот С.А. Психосоциальные особенности обучения в организациях

21

Конуп О.Ф. Професійно важливі якості слідчого.

24

Максименко С.Д. “Одиниці аналізу” розвитку особистості: методологія питання.

26

Святобатько Л.М. Любов - структурний компонент життєдіяльності особистості

31

Сіліонова Н.В. Психологічні чинники порушення дисципліни курсантами групи посиленої психологічної уваги

32

Тепляков Н.Н. Проблема психологического времени в исследованиях отечественных психологов

35

Цільмак О.М. Психологічні детермінанти прояву агресії

38

Шевченко Н.Ф. Професійна свідомість практичного психолога як феномен

41

Шевяков А.В. Теоретические основы и методы совершенствования рекламных сообщений

45

Юдіна О.В. Профілактика психологічної напруженості як один із напрямів професійно-психологічної підготовки науково-педагогічного складу закладів освіти МВС України

 

49

 

Педагогіка

 

Башавець Н.А. Модель професійної діяльності вчителя з розвитку фізичних якостей старшокласників

52

Боднар С.В. Формування соціокультурної компетенції майбутнього вчителя іноземної мови.

55

Ващенко А.М. Формування професійної мобільності майбутніх офіцерів у процесі навчання у вищих військових навчальних закладах: кілька чинників з багатьох.

 

58

Гвоздій С.П. Особливості розуміння майбутніми вчителями чинників безпечної життєдіяльності.

63

Голиков Ю.Г. Роль і місце самовиховання в системі професійно значимих особистісних якостей майбутніх офіцерів.

66

Голиков Ю.Г. Єдність навчальної та позааудиторної роботи у формуванні вмінь і навичок професійного самовиховання

 

69

Горліченко М.Г. Організація індивідуального підходу до процесу адаптації курсантів вищого військового

навчального закладу.

 

71

Жаровцева Т.Г. Психолого-педагогічна культура сім’ї як структурний компонент сімейного виховання

74

Листопад О.А., Білоус Н.М. Структура і особливості конфліктостійкості як професійно необхідної якості майбутнього вчителя

 

77

Пальшкова І.О. Методологічне обґрунтування дидактичних закономірностей практико-орієнтованого підходу у професійному навчанні

 

80

Печерська Е.П. Співацький розвиток дітей: сутність і шляхи вдосконалення

85

Сарафанюк Е.І. Педагогічні умови використання віртуального моделювання у процесі загальновійськової підготовки курсантів ВВНЗ

 

89

Соболь Т.А. Підготовка вихователів до роботи з дітьми із затримкою психічного розвитку

91

Ткачук О.Г. Вплив професійно-особистісних характеристик майбутніх учителів музики на рівень їхньої підготовки до професійної діяльності.

 

93

Тягнирядно Є.В. До питання про сутність поняття риторики

96

Церна С.В. Еволюція процесу навчання іншомовної лексики в період другої половини ХХ століття.

98

Цымбалару А.Д. Д. Дьюи как предвестник проектирования инновационных систем

101

Яворська Г.Х. Професіогенез як механізм становлення і розвитку соціально-професійної зрілості майбутнього працівника міліції

 

104

 

Методика

 

Глузман Н.А. Методика формування узагальнених прийомів розумової діяльності в майбутніх учителів початкових класів при вивченні теоретичного матеріалу з математичних дисциплін.

 

107

Дем’яненко О.Є. Фонетична інтерференція під час взаємодії звукових систем рідної, нерідної та іноземної мов.

110

Джуринський П.Б. Розвиток фізичних якостей сили та витривалості у підлітків зі сколіотичними порушеннями опорно-рухового апарату

 

113

Джуринський П.Б. Розвиток фізичних якостей спритності, швидкості і гнучкості в підлітків з початковими не прогресуючими формами сколіотичної хвороби.

 

115

Ковылина В.Г. Коррекционная направленность занятий по физическому воспитанию в дошкольном учреждении для детей с нарушением зрения

 

119

Козак С.В. Квалификационный компонент готовности к использованию иностранного языка.

122

Колишкін О.В. Розвиток мовлення слабочуючих старшокласників у процесі корекційних занять засобами адаптивного фізичного виховання.

 

127

Колишкіна А.П. Основні напрями формування екологічної свідомості в курсі "навколишній світ" (1-2 класи).

130

Литовченко О.В. Пальчиковый игротренинг и упражнения массажа и самомассажа в развитии мелкой моторики умственно отсталых дошкольников

 

133

Мельниченко Г.В. Проблема структурування навчального модуля у процесі формування професійної компетентності майбутніх учителів іноземної мови

 

135

Музика Ю.О. Психолого-дидактичні аспекти розвитку логічного мислення на уроках рідної мови.

139

Скворцова С.О. Загальна методика навчання молодших школярів розв’язувати задачі, що містять знаходження суми або різницеве чи кратне порівняння двох добутків та обернені до них

 

141

Яблонська Т.М. Проблема навчання іншомовного читання молодших школярів.

148

         

       
   
   
         

 

©2024 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.