Випуск №8 Наука і Освіта 2014 рік

Зміст

Артеменко Б. О., Глазирін І. Д. Вплив морфофункціонального розвитку та нейродинамічних і психо-фізіологічних функцій на якість ігрової діяльності волейболістів різного ігрового амплуа
Ахметзянова Л. Р., Али Е. Ю. Особенности адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья
Бабенкова Е. А., Федоровская О. М. Адаптационные возможности дошкольников
Борщенко В. В. Упровадження педагогічних умов формування організаційної культури майбутніх учителів початкової ланки освіти
Босенко А. И., Орлик Н. А., Клименко Е. В., Страшко С. В., Дышель Г. А. Динамика физической работоспособности девушек-спортсменок на протяжении овариально-менструального цикла
Буховець Б. О. Бобат-терапія в корекції психо-моторного розвитку дітей з органічним ураженням ЦНС
Воскобойнікова Г. Л. Концепція комплексної оцінки адаптаційних можливостей у формуванні і збереженні індивідуального здоров’я людини
Головченко О. І., Востоцька І. Ф., Осипова І. Л. Оцінка мотивації та самостійності до занять фізичної культури студентів вищого навчального закладу
Горовой В. А. Взаимосвязь познавательно-проектировочного компонента физической рекреации, объема двигательной активности и физической подготовленности студентов
Джуринський П. Б. Формування зацікавленості до занять оздоровчим фізичним вихованням школярів молодшої школи
Долинський Б. Т., Писаренко Г. С., Бондар С. В., Славов Д. Д. Педагогічні основи підготовки майбутніх учителів початкової школи до валеологічного виховання молодших школярів
Евтухова Л. А., Тютрюмова Д. В., Босенко А. И. Оценка параметров свода стопы школьников в норме и при различных режимах нагрузки
Єжова О. О., Васильченко Я. А. Нормативно-правові засади студентського самоврядування у вищих навчальних закладах України
Еремина И. Д. Проблемы адаптации студенчества к новым культурным реалиям в зеркале социологических методов
Жaра Г. І., Білоус В. В. Проектування спеціальної підготовки до надання невідкладної допомоги в екстремальних видах спорту
Заікіна Г.Л., Соіна Л.М. Особливості морфо-функціональних показників школярів 8-9 років навчально-виховного комплексу
Запорожець О. П. Психофізіологічні прояви адаптації організму гімнастів молодшого шкільного віку до фізичних навантажень
Калиниченко І. О. Фізіолого-гігієнічне обґрунтування індивідуально-диференційованого підходу у фізичному вихованні дітей шкільного віку
Колокольцев М. М. Эффективность вариативного компонента физического воспитания школьников с включением в него упражнений из национальных видов спорта
Коляда Н. В. Особливості сформованості психологічного здоров’я студентів під час навчання в інституті фізичної культури
Коробейніков Г. В., Коробейнікова Л. Г., Ричок Т. М., Міщенко В. С., Дудник О. К. Вегетативна регуляція ритму серця у спортсменів з різним рівнем сенсомоторного реагування
Латіна Г. О. Вікова динаміка адаптаційно-резервних можливостей організму учнів в процесі впровадження здоров’язберігаючих технологій
Лизогуб В. С., Пустовалов В. О., Супрунович В. О., Коваль Ю. В. Підготовленість футболістів 13-14 років з різними індивідуально-типологічними властивостями вищих відділів центральної нервової системи
Лизогуб В. С., Юхименко Л. І., Хоменко С. М,. Кожемяко Т. В. Нейрофізіологічне та вегетативне забезпечення переробки слухової інформації в осіб з різним рівнем функціональної рухливості нервових процесів
Міненок А. О. Дослідження актуальних питань розвитку творчих здібностей молодших школярів в педагогічній діяльності учителя початкової школи
Мірошниченко О. А. Психологічні чинники адаптації особистості до екстремальних умов життєдіяльності
Михалюк Є. Л., Малахова С. М. Вплив дозованих фізичних тренувань, проведених під контролем моніторів пульсу, на функціональний стан студентів з первинною артеріальною гіпертензією
Моисеенко Е. В. Особенности адаптации человека к условиям Антарктики
Осипенко Е. В. Формирование физического здоровья у учащихся и ступени образования посредством применения инновационной методики комплексной дыхательной гимнастики
Осипенко Е. В., Севдалев С.В. Особенности проведения спортивного часа в учреждениях общего среднего образования гомельского региона
Петренко Ю. О., Меньших О.Е. Особливості фізичного розвитку студентів у процесі навчання
Плахтій П. Д. Особливості змін білкового метаболізму і морфологічної картини крові в організмі лабораторних тварин під впливом трутневого гомогенату і фізичних тренувань
Подрігало Л. В., Ровна О. О. Дослідження рухливості суглобів ніг у хлопчиків-таєквондистів з різним терміном занять
Подрігало Л. В., Пашкевич С. А., Галічева К. С. Визначення функціонального стану колінних суглобів студентів, що займаються футболом та виявлення групи ризику виникнення патологічних станів колінного суглобу
Приймаков А. А., Присяжнюк С. И., Омельчук Е. В. Динамика биологического возраста студентов специальной медицинской группы в годичном цикле физического воспитания
Скиба О. О., Дяченко Ю. Л. Фізіолого-гігієнічна оцінка впливу ранньої спортивної спеціалізації на показники функціонального стану організму юних спортсменів
Скидан А. А., Севдалев С. В., Врублевский Е. П. Методика индивидуализированной коррекции телосложения студенток, занимающихся шейпингом
Твердохліб М. М., Дяченко С. В. Адаптація дітей до навчальної діяльності в сучасних загальноосвітніх навчальних закладах
Тодоров П. І. Розвиток «вибухової» сили у дівчат 13-14 років на заняттях із вільної боротьби
Циганівська О. І. Самосвідомість як психологічний інструмент мотивації потреби у достатній руховій активності в умовах вищого навчального закладу
Шлык Н. И. Вариабельность сердечного ритма у исследуемых 16-21 года с учетом индивидуального типа вегетативной регуляции
Шмалєй С. В., Щербина Т.І., Малюк Н.Г. Розвиток валеологічної компетентності старшокласників в умовах оздоровчого середовища гімназії
Шуба В. В. Організація навчально-тренувального процесу параолімпійців при урахуванні психолого-педагогічних умов
Шуба Л. В. Рухливі ігри, як розвиток рухових якостей у школярів початкової школи
         

       
   
   
         

 

©2024 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.