Випуск №6 Наука і Освіта 2014 рік

Зміст

Андрєєва І. А. Технології підготовки керівного складу організацій екстремального профілю до якісного управління персоналом
Атаманчук Н. М. сихологічна готовність дітей з особливими потребами до школи в умовах інклюзивної освіти
Варіна Г. Б. Генезис дослідження емоційно-вольового компонента професійної стійкості майбутнього практичного психолога
Вашак О. О. Принцип природовідповідності як визначальна засада у вихованні особистості
Гончарова Н. О. Проектування кар’єри як детермінанти професійної підготовки майбутніх учителів
Грицук О. В. Емоційні стани студентів як метакогнітивне утворення
Гузь Н. В., Гузь В. В. Особливості ставлення молодших школярів до навчання
Денисов І. Г. Передумови формування асоціальної поведінки підлітків
Дзюба Т. М. Професійне здоров’я в системі ціннісних орієнтацій професіонала
Дучимінська Т. І. Психолого-педагогічні умови подолання особистісної безпорадності у навчальній діяльності студентів
Іваненко А. С. Стан роботи з підготовки розумово відсталих учнів до майбутнього сімейного життя в практиці допоміжної школи та в сім'ї
Калюжна Ю.І., Яновська Т.А. Особливості розвитку творчого потенціалу молодших школярів
Метельська Н. Й. Особливості формування професійної самосвідомості майбутніх педагогічних працівників
Лавріненко В. А. Вплив міжособистісної взаємодії на формування ціннісно-смислової свідомості підлітків-неформалів
Мартинюк А. Г., Варіна Г. Б. Емпіричне дослідження процесу особистісного становлення майбутнього практичного психолога засобами гештальт-терапії
Кобильнік Л. М., Каткова Т. А. Діалектика та динаміка ціннісного самовизначення студентів-психологів у процесі професійної підготовки
Мирошнеченко А. В. Гендерні особливості самоставлення підлітків
Напрєєнкова Т. О., Прокоф’єва О. О. Роль тілесної терапії в самоактуалізації майбутнього педагога
Санников А. И. Риск и локус контроля как личностные детерминанты принятия решений
Саннікова А. О. Сценічні бар'єри: психодіагностичний інструментарій
Сінєльнікова Т. В. Дослідження тривожності у молодих жінок, що переживають кризу самовизначення
Falko N. M. Life strategy as component in construction of personality’s living space
Фалько Н. М., Пижик Д. І. Роль психологічного супроводу як компонента діяльності практичного психолога у допрофільній підготовці учнів
Харченко А. С. Психологічні особливості почуття любові як основи духовності майбутніх педагогічних працівників
Царькова О.В. Психологічні аспекти збереження психічного здоров’я студентської молоді
Чебикін О. Я., Мошковська О. О. До проблеми психологічної експертизи художньої літератури для учнів молодших класів
Шевченко С. В. Концептуальные аспекты изучения проблемы умственной работоспособности личности
Юдіна Н. О. Дослідження особливостей полімотивації студентів
Яланська С. П. Розвиток творчого потенціалу студента в умовах вищого навчального закладу
Яремчук С. В., Семікін М. О.  
Барнич О. В. Формування морально-творчого компонента особистості учня молодшого шкільного віку (на матеріалі художньої спадщини М. Коцюбинського)
Білецька Г. А. Експериментальна перевірка ефективності методики природничо-наукової підготовки майбутніх екологів
Бойко Г. М. Акмео-аксіологічні підходи в системі підготовки спортсменів високої кваліфікації в спорті інвалідів
Горщенко Ю. А. Формування оцінно-естетичних суджень майбутніх вчителів початкової школи в умовах підготовки у ВНЗ
Денищич Т. А. Загальнодидактичні принципи формування термінологічної компетентності студентів
Житарюк І. В. Міжпредметні зв’язки алгебри і тригонометрії
Корх М. В. Формирование активной творческой личности на занятиях инженерной графики
Красник В. С. Формирование профессионально обусловленных деструкций у сотрудников уголовно-исполнительной системы (на примере сотрудников службы безопасности)
Сакалюк О. О. Організація ефективної комунікації в сучасних закладах освіти
Стас Т. В. Модель формування емоційної культури майбутніх учителів засобами образотворчого мистецтва у процесі професійно-педагогічної підготовки
Черненко Н. М. Ризик-менеджмент в контексті сучасних наукових досліджень
Черняк С. Г. Соціальне виховання в історії зарубіжної та вітчизняної педагогічної думки ХІХ століття
Чжоу Цун. Дослідницькі уміння в контексті підготовки майбутніх учителів початкової школи
         

       
   
   
         

 

©2024 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.