Випуск №5 Наука і Освіта 2014 рік

Зміст

Басманова Н. И., Журавлева Л. П. Оптимизация методов развития компетенции будущих психологов
Батраченко І. Г., Плошинська А. А. Пермакультура особистісного зростання
Весельська А. Л. Гендерний аналіз лідерства: теоретичний аналіз
Голентовська О. С. Огляд зарубіжних та вітчизняних підходів до проблеми командо творення
Дем’янчук О. Г. Психосемантичне дослідження поняття «дитина-інвалід» у студентів ВНЗ
Загурська І. С. Роль моральнісно-емоційного рівня самооцінки першокласників на етапі шкільної адаптації
Литвинчук А. І. Структура екологічної самосвідомості особистості
Максименко С. Д. Психологія особистості: змістовні ознаки
Марчук К. А. Релігійна картина світу «середньовічного українця»
Мойсієнко Я. В. Ставлення до смерті як предмет психологічного дослідження
Ревякіна О. Г. Теоретико-методологічні підходи до проблеми особистісного зростання
Романова М. К. Особливості розвитку екологічної свідомості в онтогенезі
Савиченко О. М. Рефлексія розвитку спортивних здібностей юнаків у ситуаціях самопорівняння та соціального порівняння
Титаренко Т. М. Особистісне зростання у межах постнекласичної раціональності
Тищенко І. А. Поняття самореалізації жінок зрілого віку в професійній діяльності
Фальковська Л. М. Взаємообумовленість конструктів справедливості та законності в оцінці агресивних ситуацій
Фурман А. В. Теоретична модель гри як учинення
Шпак М. М. Психологічні механізми розвитку емоційного інтелекту
Андросович К. А. Аналіз результативності програми соціальної адаптації
Бутузова Л. П., Сидоренко Н. І. Особистісний профіль усвідомлюваної саморегуляції поведінки майбутніх педагогів
Гавриловська К. П., Климчук П. С. Гендерні відмінності у прагненні до особистісного зростання
Дмитрієва С. М. Психологічні особливості творчих здібностей старшокласників
Дубравська Н. М., Фриз І. В. Відповідальність як риса особистості конкурентноспроможного на ринку освітніх послуг фахівця
Журавльова Л. П. Емпатія та особистісне зростання в акмеогенезі
Камінська О. В. Чинники інтернет-залежності сучасної молоді
Кириченко В. В. Екологічні аспекти інформаційної безпеки суспільства
Коломієць Т. В. Емпатія та мотиви міжособистісної взаємодії
Король Л. М., Максимець С. М. Психологічні чинники впливу ЗМІ на формування особистості сучасної молоді
Котлова Л. О. Формування конфліктологічної компетентності студентів як чинника їх особистісного розвитку
Литвиненко С. А., Ямницький В. М. Практика супервізії як засіб формування рефлексивної компетентності майбутніх психологів
Лісіна Л. О. Технологія формування культури професійного мислення майбутніх вчителів
Майстренко Т. М. Ціннісні детермінанти регуляції навчальної діяльності студентів в умовах кредитно-модульної системи навчання
Портницька Н. Ф. До проблеми ефективності програм розвитку творчих здібностей дошкільників: результати апробації
Сенкевич В. Г. Емпатійність у структурі реагування молоді на небезпеку щодо ураження ВІЛ
Стахова О. О. Педагогічна спрямованість як психологічний механізм розвитку професійної самосвідомості майбутнього вчителя початкових класів
Тичина І. М. Особливості повторного професійного вибору випускників вишів залежно від рівня саморегуляції особистості
Антонян-Шевчук Б. Л. Студентська сім’я як об’єкт соціально-педагогічного аналізу
Біляченко Г. П. Підготовка майбутніх соціальних педагогів до співпраці з недержавними організаціями в межах компетентнісного підходу
Журавська О. В. Психологічний аналіз професійної дезадаптації у діяльності медичних спеціалістів, що працюють з хворими на туберкульоз
Кирильчук І. В. Порівняльний аналіз ціннісної сфери школярів при переході з початкових до середніх класів
Котловий С. А. Соціально-педагогічні умови формування соціального досвіду безконфліктної поведінки в учнів професійного ліцею
Літяга І. В., Ситняківська С. М. Соціальний захист населення україни: соціально-педагогічний контекст
Мазяр О. В. Особливості ситуативної саморегуляції творчо обдарованої особистості
Матюшенко Н. В. Практико-орієнтована підготовка майбутніх учителів гуманітарного профілю засобами продуктивних технологій
Мачушник О. Л. Інтерес до професії як чинник пізнавальної активності майбутніх психологів
Никончук Н. О. Вплив соціального оточення на розвиток здібностей молодших школярів
Палько І. М. Центр міжкультурної толерантності як інноваційний ресурс щодо формування громадянської культури у студентів
Рейдало В. С. Педагогічні умови формування методичної компетентності майбутніх викладачів української літератури
         

       
   
   
         

 

©2024 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.