Випуск №3 Наука і Освіта 2014 рік

Зміст

Балакірєва В. А. Структура готовності майбутнього вчителя до організації самостійної навчальної роботи молодших школярів у закладах інтернатного типу
Бєляк О. М. Структурування навчальної інформації як складова підготовки студентів немовних спеціальностей
Біда О. А. Особливості полікультурної компетентності іноземних студентів і її прояв в умовах професійної підготовки
Білак Ю. Ю., Кобаль В. І., Лях І. М. Техніко-дидактичні аспекти використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі університету
Богів О. Я. Становлення та розвиток педагогічної освіти на Закарпатті (друга половина XVIII ст. - перша половина XX ст.)
Боксгорн В. В. Теоретико-методологічні засади вивчення впливу засобів масової комунікації на соціальне виховання школяра
Васьківська Г. О. Теоретико-методологічні засади формування змісту освіти: людинознавчі аспекти
Віцукаєва К. М. Структурно-функціональна модель підготовки майбутнього соціального педагога як суб’єкта професійної діяльності
Гамерська І. Упровадження нових технологій як один з напрямів гармонізації освітніх систем
Грона Н. В. Творчі групи студентів у системі науково-дослідної роботи вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації
Данільченко Н. І. Синтаксична позиція: до витоків поняття
Довбенко С. Ю. Впровадження моделі формування діалогічної культури майбутніх учителів початкової школи
Илясов А. А. Возможности усложнения игровых методик, способствующих развитию языковой компетенции студентов
Ілляш С. Д. Інформаційна культура як важлива складова професійної культури майбутнього вчителя початкових класів
Кондратюк С. М., Павлущенко Н. М. Підготовка майбутніх учителів початкової школи до впровадження нового змісту державного стандарту початкової загальної освіти
Кузьмінський А. І. Теоретичні засади формування педагогічної майстерності викладача
Курінная Т. П. Історія розвитку технологічної освіти в Україні
Кучай О. В. Формування сучасного стереотипу вчителя в умовах євроінтеграції
Кучай Т. П. Естетичне виховання в початкових школах Японії
Лаврентьєва О. О. Активізація методологічної рефлексії в майбутніх учителів засобами навчального діалогу
Литвиненко С. А. Моніторинг якості підготовки майбутніх учителів початкових класів до професійно-педагогічної діяльності
Махінов В. М. Формування комунікативної компетенції майбутніх учителів засобами міжпредметних зв'язків на заняттях з іноземної мови
Мовчан В. І. Аналіз поняття «проектно-художня діяльність учнів початкових класів»
Мойко О. С. Історія формування інформатики як фундаментальної науки в Україні
Науменко У. В. Вища гуманітарна освіта України в контексті європейських вимог
Пальшкова І. О. Комунікативна компетентність майбутніх філологів: методичний аспект
Петухова Т. А. До вирішення питань технічної грамотності в контексті напряму «технологічна освіта»
Савченко К. Ю. Педагогічне управління процесом переходу професійно-орієнтованої інформації у режим проектної діяльності майбутніх вихователів дошкільного закладу
Савченко Л. А. Аналіз проблеми використання діагностичних методик як засобу підвищення якості освіти студентів педагогічної вищої школи
Садова І. I. Bпровадження розвивальних технологій навчання у вищій педагогічній школі
Самохвалова А. Г. Развитие готовности будущих учителей к преодолению коммуникативных трудностей субъектов педагогического общения
Сивик О. А. Форми та методи позанавчальних можливостей освоєння сучасної української літератури в естетично-виховному контексті
Сокаль М. А. О формировании читательской компетентности младших школьников: изучение языка художественной литературы
Сторож В. В. Педагогічні умови формування готовності майбутніх соціальних педагогів до використання соціономічних технологій у професійній діяльності
Стрельбицька С. М. Особливості формування етнокультурної компетентності майбутніх соціальних працівників в умовах глобалізації
Тамбовська К. В. Інтелектуальна культура як складова якісної освіти
Тимощук О. В. Поняття дослідницьких умінь магістрантів у психолого-педагогічній літературі
Тихонова А. Ю. Роль региональной культуры в профессиональной подготовке будущих учителей
Ткаченко В. В. Основні аспекти поняття «здоров'язбережувальні технології»
Ткаченко К. О. Новітні технології в навчальному процесі при підготовці вчителів початкових класів до формування комунікативних якостей мовлення в учнів
Толопко О. О. Формування організаційної компетентності майбутніх учителів під час навчання у вищому навчальному закладі
Турбарова Н. К. Про деякі аспекти фразеологічної роботи на уроках читання у контексті реалізації компетентнісного підходу
Харкавців І. Р. До проблеми професійної самореалізації сучасного вчителя іноземної мови
Чичук В. М. Напрями використання прогресивних ідей польського досвіду підготовки вчителя початкових класів у вищих навчальних закладах України
Чусова О.М. Діагностика підготовленості майбутніх соціальних педагогів до роботи з молодшими школярами девіантної поведінки
Шарапа Г.Ф. Деформації аксіологічної системи майбутнього педагога як чинник переживання особистісної неповноцінності
         

       
   
   
         

 

©2024 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.