Випуск №10 Наука і Освіта 2014 рік

Зміст

Богyш А. М.

Зміст і напрями діяльності наукової школи: українська дошкільна лігводидактика

Бачинська Н. Я.

Метод проектів як засіб формування соціокультурної компетенції студентів мовних спеціальностей

Безукладова Л. В.

Фундаментальные основы воспитания светской духовности у детей

Бєлєнька Г. В.

Чинники виховання відповідальності у дітей дошкільного віку

Богданець-Білоскайленко Н. І.

Ціннісні орієнтири як важлива складова формування особистості дитини засобами художньої літератури

Богданова І. М.

Аналіз особливостей процесу інноватищації підготовки майбутніх соціальних педагогів

Боднар С. В.

Когнітивний підхід до формування англомовної лексичної компетентності студентів економічних спеціальностей

Босак Н. Ф.

Етапи і стадії формування фонетико-орфоепічної  компетенції студентів філологічного фаху

Вашуленко М. С.

Педагогічна спадщина В. О. Сухомлинського  - першоджерело фор-мування українськомовної особистості дошкільників і молодших школярів

Горбунова Н. В.

Художнє слово як засіб розвитку сло-вника дошкільників

Горіна Ж. Д., Гадомська А. А.

Мовленнєво-культурна адаптація іноземних студентів шляхом аналізу креолізованих текстів української реклами

Джуринський П. Б.

Застосування здоров’язбережувальних та оздоровчо-розвивальних технологій на когнітивно-збагачувальному етапі підготовки майбутніх учителів фізичної культури

Инжестойкова В. А., Таама Аль Атаби Аяд Хаяви

Реализация этапов формирования профес-сионально-художественной культуры будущих учителей изобразительного искусства

Іщенко Л. В. 

Специфіка підготовки майбутніх вихователів до формування творчої індивідуальності дитини старшого дошкільного віку

Казанцева Л. І.

Усвідомлене засвоєння дітьми  української (нерідної) мови як умова навчання

Калмикова Л. О.

Психолінгвістичні й соціально-мовні аспекти дошкільної освіти

Кардаш І. М.

Театралізовані ігри як засіб формування творчої особистості дитини дошкільного віку

Кисельова О. І.

Роль тестового контролю у системі вимірювання знань студентів технічних ВНЗ

Кічук Н. В.

Технологізація професійної підготовки вихователя  дошкільного закладу освіти: деякі аспекти проблеми

Ковтун О. В.

Ігрові технології у професійно-мовленнєвій  підготовці майбутніх авіа-диспетчерів i пілотів

Ковшар О. В.

Забезпечення розвивального се-редовища в навчально-виховному процесі п’ятирічок

Копусь О. А.

Педагогічна технологія формування готовності майбутніх філологів до роботи в профільній школі

Коргун Л. Н.

Подготовка будущих воспитателей  к работе в условиях инклюзии

Крутій К. Л.

Суржик як специфічний феномен в мовленнєвому розвитку дошкільника-білінгва

Курлянд З. Н.

Вітагенна технологія формування професійної ідентичності майбутнього вчителя

Литвиненко С. А., Ямницький В. М.

Формування рефлексивної компетентності у професійній підготовці майбутніх психологів

Луцан Н. І.

Розвиток зв’язного мовлення дошкільника в мовленнєво-ігровій діяльно-сті: лінгводидактичний аспект

Луценко І. О.

Підготовка майбутніх вихователів до організації комунікативно-мовленнєвої діяльності дітей старшого дошкільного віку

Малік М. В.

Спецкурс «Основи управління загальноосвітнім  навчальним закладом в умовах інклюзії» як складова підготовки майбутніх менеджерів освіти

Маліновська Н. В.

Розвиток аудіативних умінь старших дошкільників

Мельник Н. І. 

Забезпечення якісної дошкільної освіти  в контексті аналізу професійної підготовки педагогів дошкільної освіти в країнах Західної Європи

Мисан І. В.

Методика збагачення мовлення дітей старшого дошкільного віку фразеологізмами

Нестеренко В. В.

Моделювання індивідуальної підготовленості студентів до самостійної навчальної діяльності в системі заочного навчання

Омеляненко А. В.

Навчання дітей старшого дошкільного віку складати розповіді-роздуми

Орєхова Л. І.

Сучасне освітнє середовище: основні напрями  його розвитку у спадщині педагогів і лінгводидактів  другої половини ХІХ – початку ХХ століть

Пальшкова І. О.

Особливості змісту і методів формування професійно-педагогічної культури вчителя початкової школи

Паскаль О. В.

Технологія супроводу соціально-педагогічної практики майбутніх соціальних педагогів

Полевикова О. Б.

Научно-педагогические концепты А. М. Богуш как содержательные компоненты языкового образования и речевого развития детей дошкольного возраста

Попова О. В.

Проблеми професійної підготовки  майбутніх фахівців перекладу китайської мови в сучасному полікультурному просторі України

Рябушко С. О.

Активізація інтересу дітей дошкільного віку до вивчення іноземної мови

Савченко Л. О.

Методика реалізації підготовки майбутніх учителів технології і креслення до педагогічної діагностики якості освіти

Садова Т. А.

Педагогічна задача як засіб формування професійних умінь майбутнього вихователя

Семенов О. С.

Творчо спрямована особистість старшого дошкільника: сутність та характерні особливості

Тагієва І. С.

Лінгвокультурологічний підхід до аналізу концептів-артефактів у процесі вивчення українських народних казок

Топчій Л. С.

Соціокультурна компетентність у структурі професійної компетентності майбутніх учителів-філологів

Трифонова О. С.

Використання лінгводидактичних ідей А. М. Богуш у формуванні мовленнєвої особистості дітей старшого дошкільного віку

Харченко Н. В.

Психолінгвістичні підходи щодо розвитку в дошкільників операцій і дій аудіювання художніх творів

Цимбалару А. Д.

Дидактична модель освітнього простору у НВК «дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад І ступеня»

Черненко Н. М.

Аналіз та класифікація вірогідних ризиків у галузі освіти

Шиліна Н. Є.

Використання інформаційно-комунікативних технологій навчання для підготовки дітей до школи

Яблонська І. П.

Образ соціального світу в процесі соціалізації особистості дитини

Наші автори

 

         

       
   
   
         

 

©2024 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.