Випуск №4 Наука і Освіта 2013 рік

Зміст

Бринза І. В., Бедан В. Б.

[Співвідношення між показниками екзистанційних ресурсів та переживанням самотності в юнацькому віці] 7-10

Гузенко В.А., Тодорцева Ю. В.

[Психологічна діагностика для соціальних працівників: роль, місце, проблеми та специфіка викладання] 10-14

Дегірменджі Е. В.

[Емоційно-комунікативний метод інтенсивного навчання іноземної мови студентів: результати апробації] 14-18

Духнич О. Е.

[Психологические особенности сохранности и ретрансляции идентичности крымских татар в АР Крым] 18-24

Крамар Е. С.

[Психологические особенности личности родителя ребенка с расстройствами аутического спектра] 24-29

Чернявская Т. П.

[Личностные особенности собственников и несобственников бизнеса: гендерный аспект] 29-33

Ямницький О. В.

[Категорія «цінності» у психологічному вимірі] 34-37

Яцюк М. В.

[Психологічні фактори готовності майбутніх вчителів трудового навчання до здійснення особистісно-орієнтованого навчання учнів] 38-40

Богданова І. М.

[Особистісна змобілізованість майбутнього вчителя як умова його підготовки до ус-пішної професійної діяльності] 41-45

Меліхова І.О., Фатник О.П.

[Проблема мотиваційної готовності дітей 6-ти років до навчання у школі] 45-49

Приходько Т. П.

[Теоретичні основи дослідження формування готовності економістів до професійної діяльності у вищому навчальному закладі] 49-52

Регейло І. Ю.

[Використання мультимедійних презентацій на уроках мистецьких дисциплін] 53-56

Стрига Е. В.

[Використання метода сase-study у навчанні англійської мови студентів немовних спеціальностей] 56-59

Бабич Н. Л.

[Організація та зміст практичної підготовки бакалаврів напряму "Здоров’я людини"] 60-63

Бачинська Н. В.

[Історія та загальна характеристика черлідингу] 63-67

Башавець Н. А.

[Теорія та методика фізичного виховання студентів у сучасних умовах розвитку суспільства] 67-70

Бєсєда В. В.

[Підвищення фізичної підготовленості дітей дошкільного віку при диференційованому використанні "масажної гімнастики"] 70-74

Блавт О. З.

[Методологічні основи тестування координаційних здібностей у фізичному вихованні студентів спеціальних медичних груп ВНЗ] 75-78

Бойко О. О.

[Побудова педагогічної інтегральної технології формування рухових навичок у майбут-ніх учителів фізичної культури на заняттях зі спортивних ігор] 78-82

Бондаренко В. В., Квак О. В.

[Фактори формування здорового способу життя студентів] 83-85

Боровая В. А., Дронова В. М., Врублевский Е. П.

[Педагогический подход к формированию оптимального технического выполнения основного соревновательного упражнения] 85-90

Буцька Л. В.

[Особливості змін показників імунітету та серцево-судинної системи при довготривалій адаптації] 90-92

Ващук Л. М.

[Мотиваційно-ціннісні орієнтації старшокласників до фізичної культури] 92-94

Гальчанський В. М., Перелигіна О. О., Севериновська О. В., Кофан І. М.

[Оцінка фізичної підготовки та стану серцево-судинної системи студентів молодших курсів ВНЗ] 95-98

Ганчар А. И.

[Мониторинг результатов достижений выступления сильнейших команд пловцов-призеров на I-XI Олимпийских играх с 1896-1936 гг. (I этап)] 98-102

Глущенко М. М., Бєсєда В. В., Романчук О. П.

[Фізична підготовленість дітей із ураженнями ЦНС при використанні дихальних вправ на тлі масажної гімнастики] 102-105

Гузій О. В., Жарська Н. В.

[Вплив фізичної реабілітації на фізичний розвиток і функціональний стан опорно-рухового апарату в дітей 9-12 років з хворобою Шеєрмана – Мау] 106-108

Гуртова Т. В.

[Використання занять оздоровчою аеробікою у фізичному вихованні студенток ВНЗ, хворих на ожиріння] 108-112

Дегтяренко Т. В., Ковиліна В. Г.

[Комплексне психофізіологічне обстеження дітей з наслідками пери-натального ураження мозку] 112-115

Долинський Б. Т.

[Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх учителів до здоров’язбережувальної діяльності з учнями молодших класів] 115-117

Запорожченко Н. В., Лисецкая Е. Я., Лисецкий М. А.

[Кинезиологическая коррекция висцеральных проявлений стресса и гиподинамии у студентов] 118-120

Ігнатенко С. О.

[Фізичне виховання старших підлітків у процесі ігрової діяльності] 121-123

Киприч С. В., Донец А. В.

[Формирование системы контроля спортсменов-единоборцев на этапе непосредственной подготовки к соревнованиям] 123-125

Коломийцева О. Э., Баламутова Н. М.

[Исследование потребностно-мотивационной сферы личности студента юридического университета в контексте физического воспитания] 126-128

Кондратьева Е. Н.

[Телесно-ориентированная дыхательная полярно-маятниковая гимнастика "Кобе" как адекватный метод оптимизации ресурсного психофизического состояния организма] 129-133

Короленко К. В., Смірнова Н. І., Циганок О. В.

[Інноваційні програми фітнес-аеробіка та їх вплив на фізичний розвиток студенток ЗНУ] 133-135

Корягин В. М.

[Структура и содержание технической и физической подготовки баскетболистов] 136-138

Лапшина Г. Г., Дмитрів Р. Л.

[Обґрунтування змісту і методики організації самостійних занять – одного із засобів професійно орієнтованої фізичної підготовки студентів] 138-140

Латышев С. В., Латышев Н. В., Кудрявцев П. А., Тупеев Ю. В.

[Анализ выступлений сборных команд по олимпийским видам борьбы за годы независимости Украины] 140-143

Лисаевич Е. П., Назаренко И. А., Мартинович С. В.

[Анализ оценки мотивационных аспектов занятий физической культурой в студенческой среде] 143-146

Лутовинов Ю. А., Олешко В. Г., Лысенко В. Н., Ткаченко К. В.

[Сравнение показателей тренировочной работы в подготовительном периоде годичного макроцикла юных квалифицированных тяжелоатлетов] 147-148

Лутовинов Ю. А., Олешко В.Г., Лысенко В. Н., Ткаченко К. В.

[Особенности построения тренировочных программ юных квалифицированных тяжелоатлетов различных групп весовых категорий] 149-151

Михалюк Е. Л., Малахова С. Н.

[Опыт проведения профилактического медицинского осмотра студентов в Запорожском государственном медицинском университете] 151-154

Михалюк Е. Л., Малахова С. Н., Левченко Л. И.

[Зависимость вариабельности сердечного ритма, центральной гемодинамики и физической работоспособности от квалификации футболистов] 155-158

Мятыга Е. Н., Таможанская А. В.

[Комплексная физическая реабилитация женщин среднего возраста при ревматоидном артрите плечевого сустава на свободном двигательном режиме] 158-162

Оленица В. В., Фролова О. А.

[Особенности психологической подготовки спортсменов – пауэрлифтеров] 162-165

Осипенко Е. В., Старченко В. Н.

[Модель автоматизированного педагогического контроля физического состояния и состояния ПМЦС физической культуры учащихся учреждений общего среднего образования] 165-168

Петренко Г. В.

[Сучасні технології у здоров’яорієнтованому фізичному вихованні дітей старшого дошкільного віку] 169-171

Петрухнов А. Д.

[Физическая реабилитация спортсменок при хроническом бронхите в период реконвалесценции] 172-176

Пешкова О. В.

[Динамика показателей функции дыхательной и сердечно-сосудистой системы при пневмонии у детей среднего школьного возраста в связи с назначением средств физической реабилитации] 176-181

Пісарук В. В., Романчук О. П., Воронюк С. С.

[Статеві відмінності фізичного розвитку кваліфікованих спортсменів (на прикладі каратe)] 182-184

Подгорна В. В.

[Комплексний підхід до проблеми шкільної успішності дітей з порушеннями функції зовнішнього дихання з урахуванням рівня розвитку психічних функцій] 184-187

Потапова О. В.

[Теоретичний аспект проблеми корекції девіантної поведінки у дітей] 187-190

Пристинський В. М., Пристинська Т. М., Осіпцов А. В.

[Феномен культури здоров’я в аксіологічному дискурсі сучасної освіти] 190-192

Псеунок А. А.

[Оценка здоровья по уровню физического развития и состоянию сердечно-сосудистой системы] 193-195

Романчук О. П.

[Вегетативні критерії фізичної працездатності] 196-199

Романчук О. П., Подгорна В. В.

[Паттерн спонтанного дихання та розвиток фізичних якостей учнів початкової школи] 199-202

Свиридов В. Н.

[Педагогический контроль при подготовке юных ватерполистов] 202-204

Семенів Б. С.

[Забезпечення довготривалого ефекту підвищення працездатності студентів спеціальностей "Харчові технології"] 204-208

Смоляр И. И.

[Роль здорового образа жизни в снижении уровня стресса у студентов в процессе обучения в вузе] 208-211

Стадник В. В.

[Визначення спортивних уподобань для позаакадемічних занять студентів Національного університету "Львівська політехніка"] 211-214

Тищенко В. О.

[Мотивація самореалізації в спорті] 214-217

Цветкова Е. А., Кадолич Ж. В., Евтухова Л. А., Арастович Т. В.

[Применение современных методов исследований в образовательном процессе] 217-221

Чорна  Т. В.

[Формування культури здоров'я школярів у сфері дозвілля] 221-224

Чустрак А. П., Левков А. О.

[Фізична підготовленість гімнастів 5-6 років] 225-227

Шейко  Л. В.

[Улучшение психофизического состояния мужчин 50–60 лет посредством преодоления оздоровительной дистанции способом плавания брасс] 227-231

Щуров В. А., Кучин Р. В.

[Скорость кровотока по средней мозговой артерии как индикатор функционального состояния организма] 231-234

Язвинская Е. С.

[Возможности интегративных телесно-ориентированных психотехнологий в психокоррекционной работе с профессиональными спортсменами.] 234

 

         

       
   
   
         

 

©2024 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.