Випуск №1-2 Наука і Освіта 2013 рік

Зміст

Алієва Т. А.

[Взаємозв’язок рівня якості життя та порушення психоемоційної сфери в студентів з особливими потребами із серцево-судинними захворюваннями] 4-7

Богомаз С. Л., Комлёнок Н. М.

[Качественный подход в психологии: анализ двух исследований] 7-13

Богуш О. Ю.

[Психологічні особливості програми сприяння успішності кульової стрільби] 13-17

Большакова А. М.

[Особистісні ресурси подолання складних життєвих ситуацій та часові перспективи осіб юнацького віку] 17-21

Гнезділов Д. Ю.

[Особливості внутрішньої структури емпатії] 22-26

Журавель А.

[До проблеми подружнього життя: вітчизняний та зарубіжний аспект вивчення] 26-30

Закревський В. Е.

[Розвиток суперпрофесіоналів: антропосоціальний та соціально-педагогічний виміри] 30-35

Закревский В. Э.

[Профессионализация личности и личностное развитие профессионала] 35-39

Зозуля О. В., Маковєєва С. В.

[Гендерні відмінності в прояві відповідальності в студентів – психологів] 40-44

Киреева З. А.

[Время – аспект функционирования образа мира] 44-48

Коваленко В. Є.

[Особливості діагностики емоційного розвитку розумово відсталих молодших школярів у контексті різних науково-теоретичних підходів] 48-51

Кондрашихина О. А.

[Неопределенность феномена любви и его представленность в обыденном сознании женщин разного возраста] 52-56

Крутько С. В.

[Диференціація потреб і можливостей досягнення провідних цінностей як основи життєвих перспектив особистості] 56-60

Мельнік Н. Ю.

[Роль часової перспективи у становленні професійної ідентичності особистості] 60-65

Миронець М. Г.

[Психологічні особливості переживання самотності в підлітковому віці] 66-68

Немеш О. М.

[Теоретико-психологічне структурування інформації про суб’єкт психологічної діяльності] 68-72

Прудка Л. М.

[Особливості професійної стійкості особистості] 72-76

Руссу Е. И.

[Эмоциональный интеллект как важный и надежный предиктор при определении личного и профессионального успеха у студентов-педагогов] 76-79

Рязанцева Е. Ю.

[Индивидуально-типологический профиль лиц с разным уровнем выраженности психологического кризиса и экзистенциальных ресурсов] 80-83

Санников А. И.

[Принятие решений в деятельности психолога – профессионального консультанта] 83-88

Сімко Р. Т.

[Особливості взаємозв’язків між психомоторними якостями суб’єкта і ефективністю його діяльності в екстремальних умовах] 88-92

Стойчева М. И.

[Специфика поведения аутсайдеров и лидеров в подростковой группе] 93-96

Таций В. М.

[Чинники, що забезпечують особистості відчуття психологічної захищеності] 96-100

Шевченко Р. П.

[Личностно ориентированный подход в клинике невротических и психосоматических расстройств среди военнослужащих и сотрудников вооруженных сил Украины] 100-103

Щербатюк Б. А., Холодова О. О.

[Використання аксіологічної моделі в процесі надання психотерапевтичної допомоги] 104-106

Яновский М. И.

[Воздействие мультипликационного сериала «Симпсоны» на моральные установки подростков] 107-112

Яроцька А.С.

[Особливості психологічних меж особистості у співзалежних стосунках в парі] 112-115

Авраменко Б. В.

[Стан дослідження проблеми дидактичної культури викладача вищого навчального закладу] 116-119

Башавець Н. А.

[Здоров’язбережувальна компетентність майбутнього фахівця як основа його культури] 120-122

Бахіча Е. Е.

[Проблема підготовки майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до професійної діяльності в науково-педагогічних дослідженнях] 122-126

Біда О. А.

[Сучасний стан проблеми професійної підготовки майбутніх фахівців в умовах заочного навчання] 126-128

Бондаренко О.В.

[Дослідження рівня рухової підготовленості студенток історико-філологічного факультету] 129-130

Бриль Г. К.

[Формування продуктивного іміджу вчителя початкових класів засобами ділової гри] 131-134

Бриль Г. К., Бесарабова Т. В.

[Педагогічна технологія співробітництва та її впровадження в умовах початкової сільської школи] 134-137

Вахницкая М. Г.

[Интегративный подход в профессиональной подготовке студентов вуза] 137-140

Гузалова О. В.

[Аналіз сучасного стану підготовки аспірантів технічних спеціальностей до педагогічної діяльності] 141-144

Гуцу В. Ф.

[Психолого-педагогические основы формирования здорового образа жизни студентов факультета физической культуры и спорта] 144-146

Джуринський П. Б.

[Реалізація експериментальної моделі з підготовки майбутніх учителів фізичної культури до здоров’язбережувальної професійної діяльності] 147-151

Журавська Л. М., Остапенко Е. О.

[Праксиологічний підхід у формуванні готовності майбутніх економістів до професійного саморозвитку] 151-159

Загороднова В. Ф.

[Етнокультурознавчий компонент у змісті мовної освіти представників національних спільнот як засіб соціалізації громадян України] 159-162

Ирхина Ю. В.

[Патриотическое, интернациональное и поликультурное воспитание студентов в условиях глобализации] 163-165

Кавиліна Г. К.

[Педагогічні умови підготовки майбутніх вихователів до організації образотворчої діяльності в різновікових групах дошкільного навчального закладу] 166-169

Кисельова О. І., Єфіменко А. С.

[Застосування технологій проблемного навчання в умовах стандартизації вищої освіти] 169-172

Колесниченко Н. Ю.

[Іншомовна педагогічна освіта великої Британії: сучасний стан і перспективи модернізації] 172-176

Курлат А. М.

[Совершенствование подготовки будущих педагогов к решению задач межуровневой преемственности (дошкольного и начального школьного) образования] 177-179

Леонова В. І.

[Структурні компоненти підготовленості майбутніх соціальних педагогів до професійної діяльності у закладах соціального захисту дітей] 180-185

Монке О. С.

[Виховання духовної культури дітей дошкільного віку в сім'ї] 185-189

Николау Л. Л.

[Роль проблемно-исследовательского задания в организации исследовательской деятельности и формировании исследовательских умений младших школьников в процессе обучения математике] 189-193

Огороднічук І. А.

[Особливості формування компетентності майбутніх інженерів] 193-197

Перевознюк Н. М.

[Структура іншомовної професійно-ділової комунікативної компетентності майбутніх економістів] 197-201

Пономарюк Л.П.

[Організація самостійної роботи майбутніх молодших медичних працівників у процесі фахової підготовки] 202-204

Сакалюк О. О.

[Сучасні підходи до вивчення проблем полікультурного освітнього середовища] 204-207

Сидорук О. Ю.

[Формирование интерактивной компетентности у будущих преподавателей иностранного языка] 207-210

Скоромна М. В.

[Роль культури почуттів у професійній діяльності вчителя] 210-212

Славська Я. А.

[Еколого-естетичне виховання учнів у школах великої Британії] 213-216

Степанова Т. М.

[Проблема виховання мовленнєвої особистості дитини в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського] 216-218

Торган М. М.

[Професійні функції менеджерів освіти] 219-221

Тубичко Ю. О.

[Нейропсихологічна діагностика основних компонентів мовленнєвого розвитку і перцептивно-когнітивних функцій в дітей старшого дошкільного віку] 222-225

Ушнурцева Н. Н., Васильева Н. И.

[Преподаватель как субъект формирования культуры межнационального общения] 225-227

Ушнурцева Н. Н., Ткачук А. А.

[Профессиональная подготовка студентов кафедры педагогики и методики начального образования в процессе педагогической практики] 228-230

Філатова Н. В.

[Використання сучасних освітніх технологій в профорієнтаційній роботі загальноосвітнього навчального закладу] 231-236

Яворська Г. Х.

[Підготовка курсових офіцерів до виховної роботи в курсантському середовищі] 236-238

Яворська Г. Х.

[Підготовка магістрів в умовах ступеневої освіти: теоретичні засади] 238-241

Яворська Г. Х., Рудницький В. Є.

[Професійна готовність до дій в нетипових ситуаціях у працівників особового складу спеціального підрозділу ОВС України] 241-244

         

       
   
   
         

 

©2024 Університет Ушинського. Всі права захищені, мабуть.