Цвєткова Г. Г. Емоційний інтелект: ментальна основа професійного самовдосконалення викладача вищої школи.

// Наука і освіта.  2017.  №8. 49-59.


DOI:

Ганна Георгіївна Цвєткова,
доктор педагогічних наук, доцент,
завідувач кафедри педагогіки і психології дошкільної освіти та дитячої творчості,
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова,
Тургенівська 8/14, м. Київ, Україна


ЕМОЦІЙНИЙ ІНТЕЛЕКТ: МЕНТАЛЬНА ОСНОВА ПРОФЕСІЙНОГО
САМОВДОСКОНАЛЕННЯ ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ШКОЛИ


АНОТАЦІЯ:

У статті розкрито сутність емоційного інтелекту як ментальної основи професійного самовдосконалення викладачів вищої школи та експериментально досліджено вплив емоційного інтелекту на професійний розвиток педагога; здійснено аналіз ціннісного ставлення викладачів гуманітарних дисциплін ВНЗ до професійного розвитку та емоційного інтелекту як психолого-педагогічного феномену. Емоційний інтелект викладача вищого навчального закладу складається із сукупності взаємозалежних структурно-змістових компонентів: особистісного (самопізнання на основі самоповаги та самоприйняття), соціального (контактності, емоційної саморегуляції), фасілітативного (оптимістичного відчуття життя та позитивної модальності професійного розвитку). Викладачів-учасників експерименту було розподілено на дві групи, залежно від віку, стажу викладацької діяльності. Експериментальний аналіз представленості компонентів емоційного інтелекту засвідчив, що респонденти І групи виявили себе як більш відкриті, гнучкі, мобільні, активно прагнули до високого рівня професіоналізму завдяки прагматичним мотивам, усвідомлювали важливість розвитку емоційного інтелекту. У переважній більшості випробувані ІІ групи погоджувалися з необхідністю професійного самовдосконалення та розвитку емоційного інтелекту, зазначали, що вони вже досягнули високого рівня цих процесів. З’ясовано, що ці викладачі характеризуються консерватизмом, закритістю, завищеною самооцінкою, разом з тим розвиненою морально-духовною сферою, альтруїстичними прагненнями та потребами, гальмуванням механізмів розвитку емоційного інтелекту. Було виявлено суттєву різницю в показниках емоційного інтелекту як ментальної основи професійного самовдосконалення, що відповідає рівню статистичної значущості.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

професійне самовдосконалення, емоційний інтелект, викладач гуманітарних дисциплін вищої школи.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Бех І. Д. Особистість у просторі духовного розвитку : навч. посіб. / І. Д. Бех. – К. : Академвидав, 2012. – 256 с.
2. Зязюн І.А. Педагогіка добра: ідеали і реалії : наук. метод. посіб. / І.А. Зязюн. – К.: МАУП, 2000. – 312 с.
3. Люсин Д. В. Современные представления об эмоциональном интеллекте / Д.В. Люсин // Социальный интеллект: Теория, измерение, исследования / Под ред. Д.В. Люсина, Д.В. Ушакова. – М.: Институт психологии РАН, 2004. – С. 29-36.
4. Семеног О. Підвищення кваліфікації – невід’ємна складова розвитку професійної компетентності викладача / О. Семеног // Вересень. – 2011. – № 1 – 2. – С. 10-16.
5. Семеног О. Особистість учителя у вимірах педагогічної майстерності Любові Мацько / О. Семеног // Укр. л-ра в загальноосвітній шк. – 2014. – № 1. – С. 2-7.
6. Цвєткова Г. Г. Професійне самовдосконалення викладачів гуманітарних дисциплін вищої школи : монографія / Г. Г. Цвєткова. – Слов’янськ : Вид-во Б. І. Маторіна, 2014. – 478 с.
7. Цвєткова Г. Г. Інноваційність як принцип нового педагогічного мислення та шлях професійної самореалізації викладачів гуманітарних дисциплін / Педагогіка – Education Science and Education, 2017, Issue 8 58 Г. Г. Цвєткова. – Вища освіта України: теоретичний та науково-методичний часопис / за заг. ред. В.П.Андрущенка. – Київ. – 2016. – № 1 (60) . – С. 42- 49.
8. Шпак М. Емоційний інтелект в контексті сучасних психологічних досліджень / М.Шпак // Психологія особистості. – 2011. – №1 (2). – С.282-288.
9. Bar-On R. Emotional Intelligence in Men and Women: Emotional Quotient Inventory: Technical Mannual / R. Bar-On. – Toronto : Multi-Health Systems,1997.
10. Gardner H. Multiple intelligences: the theory in practice / H. Gardne. – New York :Basic Books, 1993. – 304 p.
11. Goleman D. Emotional intelligence / D. Goleman. – New York : Bantam Books,1995. – 352 р.
12. Mayer J.D., Salovey P. The Intelligence of emotional intelligence / J.D. Mayer,P. Salovey // Intelligence. – 1993. – V.17. – № 4. – P. 433-442.
13. Petrides K. Trait emotional intelligence theory / K. Petrides // Industrial and Organizational Psychology: Perspectives on Science and Practice. – Vol. 3(2). – 2010. – P. 136-139.
14. Petrides K.V. The role of trait emotional intelligence in academic performance and deviant behavior at school / K.V. Petrides, N. Frederickson, A. Furnham // Personality and Individual Differences. 2004. – № 36. – P. 277-293.
15. Tsvetkova G. G. Professional improvement of the high school teachers of the Humanitarian specialties: reflexive-transcendent criterion / G. G. Tsvetkova // Austrian Journal of Humanities and Social Sciences, January-February. – 2014.– № 1. – Р. 244-252.
16. Tsvetkova G. G. Professional self-improvement of a high school teacher: creative criterion / G. G. Tsvetkova // European Applied Sciences, March. – 2014.– № 3. – Р. 70-73.

  fnsnf visegrad fund da                                                                 eua konfucius   
Яндекс.Метрика
 
  tempus pedpresa mon.gov observatory