Рябовол Л. Т., Чернік С. Д., Шатрава С. О. Формування предметних умінь і навичок з правознавства в учнів 9 класів.

// Наука і освіта.  2017.  №8. 23-33.


DOI:

Лілія Тарасівна Рябовол,
доктор педагогічних наук,
доцент кафедри державно-правових дисциплін та адміністративного права,
Центральноукраїнський державний педагогічний університет
імені Володимира Винниченка,
вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький, Україна,
Світлана Дмитрівна Чернік,
кандидат історичних наук,
доцент кафедри державно-правових дисциплін та адміністративного права,
Центральноукраїнський державний педагогічний університет
імені Володимира Винниченка,
вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький, Україна,
Сергій Олександрович Шатрава,
професор кафедри адміністративної діяльності поліції,
Харківський національний університет внутрішніх справ,
проспект Льва Ландау, 27, м. Харків, Україна


ФОРМУВАННЯ ПРЕДМЕТНИХ УМІНЬ І
НАВИЧОК З ПРАВОЗНАВСТВА В УЧНІВ 9 КЛАСІВ


АНОТАЦІЯ:

Традиційні форми та методи, які переважають у масовій практиці навчання правознавства й спрямовані на засвоєння теоретичних знань, не можуть забезпечити набуття учнями досвіду відповідної предметної діяльності. Це вимагає таких форм і методів, які дозволяють застосувати теоретичні знання, розвивати у школярів загальнонавчальні та предметні уміння і навички, ціннісні орієнтації, правову предметну компетентність. Метою статті є обґрунтування методики формування в учнів 9 класів предметних умінь і навичок використання джерел правової інформації, зокрема підручника і нормативно-правових актів (витягів з них), для проведення юридичного аналізу ситуацій та виконання вправ. Основним методом дослідження є педагогічний експеримент, який проводився у два етапи: формувальний (2015-2016 н. р.) та констатувальний (2016-2017 н. р.) на базі загальноосвітніх навчальних закладів м. Крипивницького. До нього було залучено 205 учнів 9 класів, поділених на контрольні та експериментальні. Основною формою навчання в межах експериментальної методики є практичні заняття з вивчення нового матеріалу та повторювально-узагальнюючого типу. Основні методи навчання: робота з джерелами правової інформації (підручником та нормативно-правовими актами (витягами з них); кейс-метод; усні, письмові, графічні, імітаційні вправи. Співставлення результатів тестування, проведеного на початку і в кінці експерименту дозволило статистично підтвердити ефективність авторської методики формування в учнів практичних умінь і навичок використання джерел правової інформації.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

предметні уміння і навички, правознавство, учні 9 класів, методика навчання, джерела правової інформації, кейс-метод, вправи.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Abrahams, Ian & Reiss, Michael J. Practical work: Its effectiveness in primary and secondary schools in England, Journal of Research in Science Teaching, 2012, Volume 49, Issue 8, рр. 1035-1055. DOI: 10.1002/tea.21036
2. Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти : Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1392 // Офіційний вісник України. – 2012. – № 11.
3. Draganov, J. I. Evaluation on Practical Training of Law Students in the University of National and World Economy. Review of Juridical Sciences / Revista de Stiinte Juridice, 2013, Volume, 23 Issue 1, p23-30.
4. Fourie, E, & Coetzee, E. (2012). The use of a therapeutic jurisprudence approach to the teaching and learning of law to a new generation of law students in South Africa. PER: Potchefstroomse Elektroniese Regsblad, 15(1), рр. 367-391. Retrieved from: http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pi d=S1727-37812012000100011&lng=en&tlng=en.
5. Жидкова Н. М. Формування предметних умінь з правознавства в учнів 9-10 класів : дис… канд. пед. наук : 13.00.02 / Наталія Миколаївна Жидкова. – К., 2012. – 300 с.
6. Kamp, A. R. Jurisprudence: A Beginner’s Simple and Practical Guide to Advanced and Complex Legal Theory, 2 The Crit: Critical Stud. J. 62 (2009). http://repository.jmls.edu/facpubs/60
7. Концепція «Нова українська школа» : Рішення колегії МОН від 27.10.2016 р. за станом на 03.04.2017 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/uasch-2016/
8. Millar, R., & Abrahams, I. Practical work: making it more effective, SSR, September 2009, 91 (334), рр. 59-64.
9. Нетьосов С. І. Навчання дев’ятикласників основ правознавства з використанням інформаційно-комунікативних технологій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 «Теорія і методика навчання історії і суспільствознавчих дисциплін» / С. І. Нетьосов. – Київ, 2009. – 20 с.
10. Основи правознавства : навчальна програма [для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл.] [Електронний ресурс]. – К., 2016. – Режим доступу: http://mon.gov.ua/activity/education/zagalnaserednya/navchalni-programy.html.
11. Пишко О. Л. Компетентнісно орієнтована методика навчання правознавства учнів дев’ятих класів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 «Теорія і методика навчання історії і суспільствознавчих дисциплін» / О. Л. Пишко. – Київ, 2015. – 20 с.
12. Правознавство. Практичний курс : навчальна програма [для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл.] [Електронний ресурс]. – К., 2015. – Режим доступу: http://mon.gov.ua/content/pravoznavstvo-prakt-kursrozvantazhennya.-serpen-2015.
13. Рябовол Л. Т. Система навчання правознавства учнів основної і старшої школи : дис. ... доктора пед. наук : 13.00.02 / Л. Т. Рябовол. – Київ, 2015. – 600 с.
14. Vukowich, W. T. Comment: The Lack of Practical Training in Law Schools: Criticisms, Causes and Programs for Change, Case Western Reserve University School of Law, 1971, Volume 23, issue 1, рр. 140-154. Available at: http://scholarlycommons.law.case.edu/caselrev/vol23/iss1/6.

  fnsnf visegrad fund da                                                                 eua konfucius   
Яндекс.Метрика
 
  tempus pedpresa mon.gov observatory