Кондрацька Г. Д., Кізло Н. Б. Експериментальне дослідження системи формування професійно-мовленнєвої культури студентів факультетів фізичного виховання.

// Наука і освіта.  2017.  №8. 133-140.


DOI:

Галина Дмитрівна Кондрацька,
доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри спортивних дисциплін і туризму,
Наталія Богданівна Кізло,
доцент кафедри спортивних дисциплін і туризму
Інститут фізичної культури і здоров’я
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка,
вул. Стрийська, 98, м. Дрогобич, Україна


ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-МОВЛЕННЄВОЇ КУЛЬТУРИ
СТУДЕНТІВ ФАКУЛЬТЕТІВ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ


АНОТАЦІЯ:

Метою статті є перевірка дієвості спеціально розробленого навчально-методичного комплексу для формування професійно-мовленнєвої культури студентів та діагностування рівня сформованості якостей професійно-мовленнєвої культури майбутніх фахівців фізичного виховання. В експерименті взяли участь 254 студенти, яких було поділялено на 2 групи: експериментальна і контрольна. В основу визначення рівнів сформованості професійно-мовленеєвої культури студентів було покладено методику В. Беспалька і І. Лернера. Крім того, для визначення особливостей прояву показників професійно-мовленнєвої культури студентів було використано метод тестування за такими методиками: тести для визначення рівня професійно-мовленнєвої культури «Комунікативні та організаторські схильності (КОС)» (модифікація тесту за В. Ряховським); тести для визначення дефініцій, пов’язаних з культурою мови. В якості показників, що визначають рівень якості мовлення обрано: тембр голосу, звуковий діапазон слів, швидкість мовлення, термінологічні висловлювання, слова-бур’яни. Особливості прояву цих показників визначались за допомогою методу експертних оцінок (ранжування). За результатами порівняння початкового та прикінцевого етапів експерименту було встановлено, що високий рівень професійно-мовленнєвої культури було сформовано майже в половини студентів експериментальної групи, а низький – у більш ніж половини з них. Показники рівня сформованості професійно-мовленнєвої культури студентів контрольної групи, в яких не проводилися заняття за експериментальною методикою, залишилися на незадовільному рівні.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

професійно-мовленнєва культура, система, дієвість, фізичне виховання, фахівець.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Біляєв О. М. Про культуру мовлення вчителів-словесників, вчителів загалом і не лише словесників / О. М. Біляєв // Урок української мови. – 2000. – №. 1. – С. 23–27.
2. Кондрацька Г. Теоретико-методичні основи формування професійно-мовленнєвої культури спілкування майбутніх учителів фізичної культури / Г. Кондрацька // Педагогіка і психологія професійної освіти. - 2013. - № 4. - С. 129-139. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pippo_2013_4_13.
3. Курнишев Ю. А. Підходи до формування професійно-педагогічних умінь факультетів фізичного виховання / Ю. А. Курнишев // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : зб. наук. пр. / під ред. С. С. Єрмакова. – Х. : ХХПІ, 2001. – № 5 – С. 10–13.
4. Омельяненко Г. А. Психолого-педагогічні засади використання інформаційно-комунікативних технологій в професійній підготовці майбутніх фахівців з фізичної культури і спорту [Електронний ресурс] / Г. А. Омельяненко. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/ soc_gum/ppmb/texts/2008-10/08ogapts.pdf.
5. Пасинок В. Г. Теоретичні основи мовленевої підготовки вчителя : [моногр.] / В. Г. Пасинок. – Харків : ІМІС, 2001. – 280 с.
6. Спірін Л. Ф. Професіограма загальнопедагогічна / Л. Ф. Спірін / Хрестоматія з педагогіки : навч. посіб. для уч-ся пед. ун-в, інстр-в і коледжів. У 2-х ч. / сост. Морозова О. П. – 2 видав., допов. і перероб. – Б. : БДПУ, 1999. – Ч. I. – С. 10–16.
7. Федоришин Б. О. Психолого-педагогічні основи професійної орієнтації : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.04 / Б. О. Федоришин. – К., 1996. – 380 с.
8. Щербан Т. Д. Компетентність – якісна характеристика спілкування / Т. Д. Щербан // Проблеми загальної та педагогічної психології : зб. наук. праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка, АПН України / за ред. С. Д. Максименко. – К. : Гнозіс, 2002. – Т. IV. – С. 327–332.
9. Chomsky N. A., Л. Рон Хаббард «Linguistic Theory» in Language Teaching : B reader Contexts / N. A. Chomsky // North east Conference on the Teaching of Foreign Language. –Wisconsin : George Banta Company, 1966. – pp. 173–193. 10. Hymes D. H. On communicative competence / D. H. Hymes. – Philadelphia : University of Pennsylvania Press, 2001. – 213 p.

  fnsnf visegrad fund da                                                                 eua konfucius   
Яндекс.Метрика
 
  tempus pedpresa mon.gov observatory