Nikitchenko L. O. Forming Professional Competence in The Process of Teaching Biology Students.

// Наука і освіта.  2017.  №8. 78-82.


DOI:

Лілія Олександрівна Нікітченко,
кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри біології,
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського,
вул. Острозького, 32, м. Вінниця, Україна


ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У
ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇ


АНОТАЦІЯ:

Розвиток суспільства ставить перед вищою освітою нові вимоги до підготовки випускників педагогічних закладів. На сьогоднішній день особлива увага приділяється формуванню професійної компетентності. Науковці розглядають професійну компетентність як сукупність знань, умінь, навичок, які потрібні для успішного виконання функцій навчання, виховання, гармонійного розвитку особистості. Мета статті полягає у визначені, теоретичному обґрунтуванні та експериментальній перевірці педагогічних умов формування професійної компетентності майбутніх учителів біології у процесі підготовки. На основі результатів проведеної експериментальної роботи було визначено умови успішного формування професійної компетентності майбутніх вчителів біології в процесі підготовки: забезпечення поєднання теоретичного матеріалу з практичною діяльністю в процесі професійної підготовки майбутніх учителів біології; активізація самостійної пізнавально-дослідницької діяльності студентів; надання цілям професійної підготовки в процесі навчання особистісного смислу. Під час дослідження було використано такі методи: теоретичні, емпіричні, статистичні методи математичної обробки наукових даних. Результати дослідження засвідчили, що цілеспрямоване застосування у навчальному процесі запропонованих педагогічних умов якісно змінює процес навчання, підвищує ефективність формування професійної компетентності майбутніх учителів біології. Краща результативність формування професійної компетентності майбутніх учителів біології в експериментальній групі підтверджується динамікою середніх показників.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

професійна компетентність, структура компетентності, професійна підготовка, педагогічні умови, майбутній учитель біології.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Куцак Л. В. Дефініція поняття «компетентність» та «компетенція» у наукових дослідженнях / Л. В. Куцак // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. Наук. Пр. ; редкол. : І. А. Зязюн (голова) та ін. – Київ-Вінниця : ТОВ фірма «Планер», 2010. – [вип. 26]. – С. 344-348.
2. Пелагейченко В. Ключові компоненти компетентності вчителя / В. Пелагейченко // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2009. – № 2. – С. 55-59.
3. Статистика : підручник / [С. С. Герасименко, А. В. Головач, А. М. Єріна та ін.] ; за ред. Д-ра екон. Наук С. С. Герасименко. ‒ К. : КНЕУ, 2000. ‒ 497 с.
4. Пометун О. І. Теорія та практика послідовної реалізації компетентнісного підходу в досвіді зарубіжних країн / О. І. Пометун // Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи : бібліотека з освітньої політики ; під заг. Ред. О. В. Овчарук.‒ К. : «К.І.С.», 2004. ‒ С. 16-26.
5. Stoof Angela. What is a competency? Constructivist approach as a way out of the confusion [Електронний ресурс] / Angela Stoof, Rob L. Martens, Jeroen J. G. Van Merrienboer. ‒ Режим доступу : ‒ http://www.hr-portal.ru/ node/348.
6. Short E. C. Gleanings and possibilities. In E. C. Short (Ed. ), Competence: inquiries into its meaning and acquisition in educational settings. ‒Lanham : University Press of America, 1984. ‒ Р. 161-180.
7. Wharfe L. A new approach to teacher training / L. Wharfe // Higher Education News. ‒ 1991. ‒ № 13. ‒ Р. 10-12.

  fnsnf visegrad fund da                                                                 eua konfucius   
Яндекс.Метрика
 
  tempus pedpresa mon.gov observatory