Stepashko V. O. Technology of Competitive Selection of Candidates For The Position of A Rector of A Higher Educational Instiution.

// Наука і освіта.  2017.  №8. 5-14.


DOI:

Володимир Олексійович Степашко,
доктор педагогічних наук, доцент,
професор кафедри освітнього менеджменту та освіти дорослих,
Переяслав -Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди,
вул. Cухомлинського, 34, м. Переяслав-Хмельницький, Україна


ТЕХНОЛОГІЯ КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ ПРЕТЕНДЕНТІВ
НА ПОСАДУ РЕКТОРА ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ


АНОТАЦІЯ:

У статті розглянуто проблему науково обґрунтованого професійного конкурсного відбору претендентів на посаду керівника вищого навчального закладу на основі компетентнісного, факторного та результатного підходів. Розроблено адаптовану до умов функціонування ВНЗ кваліметричну факторно-критеріальну модель оцінювання якісних показників рівня розвитку, програму розвитку управлінської компетентності, теоретичну модель відбору претендентів на посаду керівника вищого навчального закладу. У кваліметричній моделі визначено чотири фактори: конкурентоспроможність, творчий потенціал, управлінська компетентність, умови формування управлінської компетентності, які визначають результативність управлінської діяльності керівника вищого навчального закладу. У програмі розвитку управлінської компетентності керівника ВНЗ ми визначили такі організаційні заходи: міжнародне стажування за ліцензованою програмою курсів іноземних умов країн Євросоюзу Загальноєвропейської компетенції; міжнародне стажування на курсах підвищення кваліфікації за сертифікованими програмами країн Євросоюзу; навчання на курсах підвищення кваліфікації в системі післядипломної освіти України за спеціальними варіативними програмами; участь у міжнародних грантових програмах; участь у засіданнях зборів галузевих академій НАН України; акмеологічне консультування з питань професійного розвитку. Теоретична модель відбору претендентів на посаду керівника вищого навчального закладу складається з чотирьох етапів. Перший етап утворюють підсистеми комп’ютерного експертного діагностування (анкетування претендентів) та попереднього конкурсного відбору. На другому етапі засновник організує інтелектуальне тестування (спеціалізований тест, а також тест на перевірку знань іноземної мови, математики). На третьому етапі («Експертне оцінювання») засновник організує одночасно з демократичною процедурою обрання ректора у ВНЗ співбесіду експертної кадрової комісії МОН України з кандидатом. На четвертому етапі оцінюються кількісні показники рівня розвитку управлінської компетентності претендентів на основі кваліметричної моделі. Рекомендовано упроваджувати у ВНЗ прозору процедуру оцінювання якісних показників рівня управлінської компетентності претендентів на посаду керівника. Система відбору кандидатів має включати підсистему формування й навчання резерву керівних кадрів ВНЗ, інформаційну підсистему, яка містить персональні дані претендентів. Крім того, необхідно розширити застосування експертних систем, нових технологій конкурсного відбору на посади керівників вищих навчальних закладів; удосконалити діюче законодавство, що врегульовує процедуру відбору кандидатів на основі практичного досвіду європейських країн.


КЛЮЧОВІ СЛОВА:

професійний відбір, кваліметрична модель, моніторинг, модель відбору, керівництво.


ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ:

 


ЛІТЕРАТУРА:

1. Закон України «Про вищу освіту» : прийнятий 1 лип. 2014 року № 1556 –VII // Голос України. – 2014. – № 148. – С. 9-19.
2. Десслер Г. Управление персоналом / Г. Десслер ; пер. с англ. Д. Конькова. – М. : Бином, 1997. – 799 с.
3. Єльникова Г. В. Наукові основи адаптивного управління закладами та установами загальної середньої освіти : дис. … доктора пед. наук : 13.00.01 / Галина Василівна Єльникова. – К. : ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2003. – 453 с.
4. Єльникова Г. В. Наукові основи розвитку управління загальною середньою освітою в регіоні : навч. посіб. / Г. В. Єльникова. – Х. : Державна акад. керівних кадрів освіти, 1999. – 301 с.
5. Карлофф Б. Вызов лидеров / Б. Карлофф, С. Седерберг ; пер. с швед. Д. Линдберг. – М. : Дело, 1996. – 354 с.
6. Методичні рекомендації щодо особливостей виборчої системи та порядку обрання керівника вищого навчального закладу [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http//osvita.gov.ua.
7. Роу Р. Подбор персонала в Европе : контекст, перспективы и программа исследования / Р. Роу // Организационная психология. – 2012. – Т. 2. – № 3. – С. 39-66.
8. Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http//www.enga.eu/files/ESG%20in%20ukrainian.pdf
9. Степашко В. О. Організаційно-педагогічні умови формування викладацького персоналу у вищих навчальних закладах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / В. О. Степашко. – Івано-Франківськ : Прикарпатський ун-т імені Василя Стефаника, 2004. – 19 с.
10. Chandler A. D. Strategy and structure / A. D. Chandler. London : MIT Press, 1962.
11. Hannan M. Organizational ecology / M. Hannan, I. Freeman. Harvard University Press, 1989.
12. Hofstede G. Culture’s consequences: comparing values, behaviors, institutions and organizations across nations / G. Hofstede. Thousand Oaks, CA : Sage Publications, 2001.

  fnsnf visegrad fund da                                                                 eua konfucius   
Яндекс.Метрика
 
  tempus pedpresa mon.gov observatory