Процес рецензування статей складається з таких етапів:

  

  Перший етап: Стаття має пройти рецензування спеціалістом за місцем роботи чи навчанням автора.

 

  На цьому етапі використовується так зване "відкрите рецензування" (open peer review) офіційним рецензентом – зовнішнім фахівцем відповідного наукового профілю (доктор наук). Така рецензія має містити інформацію про достовірність та відсутність плагіату отриманих результатів, їх актуальність та новизну, а також практичну цінність з рекомендаціями до публікації статті. 

 

Таку рецензію разом зі статтею автор має надіслати на розгляд до редакції.

 

  Другий етап: Розгляд статті одним із членів редакційної колегії (single-blind review - рецензент знає автора, але автор не знає рецензента), який визначає незалежних експертів з числа провідних учених обраної проблеми.

 

 

При цьому рецензент повинен враховувати вимоги до рукопису, а саме:

відповідність рукопису статті профілю журналу, актуальність теми у міжнародному форматі, узагальнені дані про сучасний стан пізнання проблем, конкретність мети та завдань дослідження, опис методів дослідження з відповідними показниками та їхня валідність, адекватність використання статистичних методів, науковий рівень презентації отриманих результатів (як теоретичних, так і практичних), обговорення та пояснення отриманих даних, фдекватність висновків та їхня відповідність поставленим у роботі завданням, зівень наукового мовного оформлення тексту, правильність оформлення літератури (обидва списки), відповідність розширеної анотації вимогам, наявність відповідної рецензії на статтю автора, а також трьох бібліографічних даних про його друковані праці.

Вимоги до автора та роботи:

Наявність у автора 3 праць з тематики дослідження; наявність у списку літератури 50% джерел із БД Web of Science чи/та Scopus та фахових видань. 

   

Трєтій етап: Після цього стаття надсилається на розгляд незалежному експерту у відповідній галузі знань. Тут використовується двостороннє «сліпе» рецензування (double-blind – ні автор, ні рецензент не знають один одного).

 

   На підставі проведеного рецензування автор може отримати одну з таких відповідей: а) статтю прийнято до друку, б) рекомендовано доопрацювати статтю, в) автору відмовлено в публікації статті.

 

 

   ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

   з оцінювання наукового рукопису на предмет

   публікації в наукометричному журналі «Наука і освіта»

   Назва роботи:

_____________________________________________________________________  

 

   Висновок рецензента

  1. Рекомендовано до друку без зауважень _____________________________
  2. Рекомендовано доопрацювати_____________________________________
  3. Відхилити через невідповідність таким вимогам:_____________________

 

   Термін виконання – до 30 днів.  fnsnf visegrad fund da                                                                 eua konfucius   
Яндекс.Метрика
 
  tempus pedpresa mon.gov observatory