НАШІ АВТОРИ

 

Абібуллаєва Е.Е. – кандидат педагогічних наук, докторант, РВУЗ "Кримський гуманітарний університет".

Адєєва Ольга Вікторівна – кандидат педагогічних наук, доцент, ОНУ імені І. І. Мечникова.

Амплєєва Ольга Михайлівна – аспірантка, Херсонський державний університет.

Базелюк Наталія Валеріївна  – аспірант, ДВНЗ "Університет менеджменту освіти" НАПН України.

Балабуха Катерина Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент, Національний університет "Одеська юридична академія".

Барская А. А. – Національний університет "Одеська юридична академія".

Безлюдний Олександр Іванович – кандидат педагогічних наук, доцент, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

Богомаз Сергій Леонідович – кандидат психологічних наук, доцент, Заклад освіти "Вітебський державний університет ім. П. М. Машерова".

Бондаревська Ірина Олегівна – кандидат психологічних наук, доцент, Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара.

Бриль Артур Іванович – кандидат технічних наук, доцент, Одеська національна морська академія.

Бриль Ганна Костянтинівна – кандидат педагогічних наук, Державний заклад "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського".

Бугайцова Анастасія Сергіївна – студентка V курсу, Державний заклад "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського".

Будиянський Микола Федорович – кандидат психологічних наук, професор, ОНУ імені І.І. Мечникова.

Бутеску Олександр Наумович – доцент, Придністровський державний університет ім. Т.Г. Шевченка.

Виговський Сергій Євгенович – аспірант, Державний заклад "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського".

Ворох Андрій Олександрович – кандидат педагогічних наук, Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут Української інженерно-педагогічної академії.

Горяча Тетяна Семенівна – кандидат психологічних наук, практикуючий психолог.

Густодимова Віра Сергіївна – аспірантка, Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського.

Данчева Тетяна Дмитрівна – здобувач, ОНУ імені І.І. Мечникова.

Жорник Євген Васильович – кандидат психологічних наук, доцент, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна.

Заїка Євген Валентинович – доктор психологічних наук, професор, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна.

Кабешева Аліса Олександрівна магістрантка, Державний заклад "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського".

Ковиліна Вероніка Геннадіївна – кандидат педагогічних наук, доцент, Державний заклад "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського".

Кожедуб Лідія Георгіївна – кандидат педагогічних наук, доцент, Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка.

Колесникова Вікторія Іванівна – кандидат психологічних наук, доцент, Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського.

Комльонок Наталія Михайлівна – практикуючий психолог, Заклад охорони здоров’я "Вітебський обласний клінічний центр психіатрії і наркології".

Корнещук Вікторія Вікторівна доктор педагогічних наук, професор, ОНПУ.

Костюхіна Лілія Василівна – кандидат педагогічних наук, Державний заклад "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського".

Кузікова Світлана Борисівна – кандидат психологічних наук, доцент, Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка.

Кучеренко Геннадій Васильович – кандидат педагогічних наук, старший викладач, Національний університет "Одеська юридична академія".

Ликова Вікторія Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, доцент, Державний заклад "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського"; ст. наук. співробітник НПЦ НАПН України.

Литвиненко Світлана Анатоліївна – доктор педагогічних наук, професор, Рівненський державний гуманітарний університет.

Лобачева Наталія Олександрівна – кандидат філологічних наук, доцент, Кримський гуманітарний університет.

Малкін Василь Максимович – аспірант, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського.

Мельничук Ірина Валентинівна – кандидат психологічних наук, доцент, Державний заклад "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського".

Мороз Майя Олександрівна – викладач музики, Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського, здобувач, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського.

Моцовкіна Олена Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент, Кримський гуманітарний університет.

Нечаєва Лариса Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент, Державний заклад "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського".

Олійник Анна Олександрівна – студентка, Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара.

Оріщенко О.А. – кандидат психологічних наук, доцент, Державний заклад "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського".

Перевознюк Наталія Миколаївна – аспірантка, Державний заклад "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського".

Посторонко Анатолій Іванович – кандидат технічних наук, доцент, Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут Української інженерно-педагогічної академії.

Різничок Світлана – Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького.

Саннікова Анастасія Олександрівна – старший викладач, Державний заклад "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського"; викладач вокалу, Одеська Державна музична академія імені А. В. Нежданової.

Санніков Олександр Ілліч – кандидат психологічних наук, доцент, ОНУ імені І. І. Мечникова.

Снігур Людмила Анатоліївнадоктор психологічних наук, професор, Військова академія, Одеса.

Урсан Роман Вікторович – викладач, Придністровський державний університет ім. Т.Г. Шевченка.

Устинова Наталія Валеріївна – кандидат психологічних наук доцент, Донецький національний університет.

Філатова Ніна Валентинівна – викладач, Державний заклад "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського".

Цимбалару Анжеліка – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, докторант Інституту педагогіки НАПН України.

Чебан Ольга Михайлівна – асистент кафедри педагогічної та вікової психології, Державний заклад "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського".

Шамне А. В. – кандидат психологічних наук, доцент, Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ "Криворізький національний університет".

Шаповалов Станіслав Олександрович – здобувач, Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського.

Шевченко Росина Петрівна – доцент, ОНМУ.

Шушара Тетяна Вікторівна – кандидат педагогічних наук, доцент, докторант, Республіканський вищий навчальний заклад "Кримський гуманітарний університет".

Ямницький Вадим Маркович – доктор психологічних наук, професор, Рівненський державний гуманітарний університет.

 

 

 

ДО УВАГИ АВТОРІВ

 

Постановою ВАК України (від 15 січня 2003 р. №7-05/1) підвищено вимоги до фахових видань, внесених до переліків ВАК України, зокрема стосовно дотримання вимог, визначених постановою "Про публікації результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук та їх апробацію" (п. 7 постанови ВАК України від 10. 02. 1999р. №1-02/3).

П.З. постанови передбачає наступне:

"Редакційним колегіям організувати належне рецензування та ретельний відбір статей до друку. Зобов'язати їх приймати до друку у виданнях, що виходитимуть у 2003 році та в подальші роки, лише наукові статті, де присутні такі необхідні елементи:

-  постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

-  аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішеної раніше частини загальної проблеми, котрим присвячується дана стаття;

-  формулювання цілей статті (постановка завдання, мета);

-  виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

- висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

 

Примітка: Авторам (за виключенням докторів наук та тих кандидатів наук, які не пройшли апробацію в ж. "Наука і Освіта") разом зі статтею пред'являти до редакції завірені:

-  у разі першої публікації – обов’язково рецензію-відгук спеціалістів у відповідній галузі науки (доктор наук чи кандидат наук):

-  виписку з протоколу засідання кафедри (лабораторії) про обговорення статті та рекомендацію її до друку.

 

Крім того до статті в журнал "Наука і освіта" додаються:

1. "Авторська довідка" – прізвище, ім'я, по батькові автора (повністю), його відношення до науки: ступінь, звання; коли таких немає – "пошукач" чи "аспірант" із зазначенням наукового керівника (підпис і рекомендація до друку наукового керівника – обов’язкові), місце роботи автора, контактні телефони.

2. Назва статті, прізвище й ініціали автора англійською, російською та українською мовами, незалежно від того, якою з означених мов написана стаття.

3. Література до статті оформлюється за вимогами ВАК України, поданими в Бюлетні ВАК України № 3 за 2008 рік.

4. До статті додається номер УДК (взяти в науковій бібліотеці)

5. "Резюме"англійською, російською та українською мовами та ключові слова.

6. У кінці статті обов’язково має бути власноручний підпис автора.

7. Стаття має бути надрукована шрифтом "Times New Roman", 14 розмір, формат А 4, полуторний інтервал.

 

В разі недотримання означених вимог стаття публікуватися не буде.