НАШІ АВТОРИ

 

Абабілова Наталія Миколаївна – аспірантка кафедри педагогіки, Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського.

Анісімов Анатолій Юрійович – кандидат педагогічних наук, доцент, директор Одеського регіонального центру оцінювання якості освіти.

Бабіч Ганна Григорівна – Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського.

Бахіча Елеонора Екремівна – кандидат педагогічних наук, ст. викладач, РВНЗ «Кримський інженерно-педагогічний університет», м. Сімферополь.

Воронова Світлана Віталіївна – аспірантка кафедри управління освітніми закладами та державної служби, Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського.

Гавриш Наталія Василівна – доктор педагогічних наук, професор, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка.

Гашицька Надія Вікторівна – викладач, Придністровський державний університет ім. Т.Г. Шевченко.

Гладкова Валентина Миколаївна – кандидат педагогічних наук, професор, Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського.

Горчакова Ольга Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, доцент, Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К.Д.Ушинського.

Грибан Григорій Петрович – кандидат педагогічних наук, доцент, Житомирський національний агроекологічний університет.

Джуринський Петро Борисович – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри спорту та допризовної підготовки, Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського.

Ерсьозоглу Рукіє – здобувач кафедри управління освітніми закладами та державної служби, Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського; викладач турецької мови, Освітньо-інформаційний центр Турецької республіки Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського».

Ількова Антонина Павлівна – кандидат педагогічних наук, доцент, Придністровський державний університет ім. Т.Г. Шевченко.

Кисельова Ольга Ігорівна – кандидат педагогічних наук, директор бібліотеки Одеської державної академії технічного регулювання та якості, науковий співробітник ПНЦ НАПН України.

Кічук Надія Василівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри загальної і соціальної педагогіки та початкової освіти, Ізмаїльський державний гуманітарний університет.

Корнєва Зоя Михайлівна – кандидат педагогічних наук, доцент, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут».

Литовченко Ольга Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент, Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського.

Мороз Майя Олександрівна – викладач музики, Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського, пошукач кафедри мистецької підготовки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

Нестеренко Вікторія Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент, Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського.

Оліяр Марія – доцент кафедри педагогіки та методики початкової освіти, Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника.

Ремез Наталія Дмитрівна – кандидат педагогічних наук, заступник директора Одеського регіонального центру оцінювання якості освіти.

Романенко Наталя Анатоліївнакандидат педагогічних наук, директор Одеського навчально-виховного комплексу № 13 "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-гімназія" Одеської міської ради Одеської області.

Ростомова Лада Миколаївна – доцент кафедри іноземних мов, Одеський державний університет внутрішніх справ.

Руденко Юлія Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, доцент, Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського.

Савлучинська Людмила Георгіївна – кандидат педагогічних наук, доцент, Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського.

Саприкіна Олена Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка.

Трифонова Олена Сергіївна – кандидат педагогічних наук, доцент, Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського.

Тушева Вікторія Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди.

Черкасов Олександр Володимирович – кандидат технічних наук, доцент, Державний морський університет імені адмірала Ф.Ф. Ушакова (Росія, м. Новоросійськ).

Черток Лілія Петрівна – кандидат педагогічних наук, старший викладач французької мови кафедри іноземних мов гуманітарних факультетів, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова.

 

 

ДО УВАГИ АВТОРІВ

 

Постановою ВАК України (від 15 січня 2003 р. №7-05/1) підвищено вимоги до фахових видань, внесених до переліків ВАК України, зокрема стосовно дотримання вимог, визначених постановою "Про публікації результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук та їх апробацію" (п. 7 постанови ВАК України від 10. 02. 1999р. №1-02/3).

П.З. постанови передбачає наступне:

"Редакційним колегіям організувати належне рецензування та ретельний відбір статей до друку. Зобов'язати їх приймати до друку у виданнях, що виходитимуть у 2003 році та в подальші роки, лише наукові статті, де присутні такі необхідні елементи:

-   постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

-   аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішеної раніше частини загальної проблеми, котрим присвячується дана стаття;

-   формулювання цілей статті (постановка завдання, мета);

-   виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

- висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

 

Примітка: Авторам (за виключенням докторів наук та тих кандидатів наук, які не пройшли апробацію в ж. "Наука і Освіта") разом зі статтею пред'являти до редакції завірені:

-   у разі першої публікації – обов’язково рецензію-відгук спеціалістів у відповідній галузі науки (доктор наук чи кандидат наук):

-   виписку з протоколу засідання кафедри (лабораторії) про обговорення статті та рекомендацію її до друку.

 

Крім того до статті в журнал "Наука і освіта" додаються:

1. "Авторська довідка" – прізвище, ім'я, по батькові автора (повністю), його відношення до науки: ступінь, звання; коли таких немає – "пошукач" чи "аспірант" із зазначенням наукового керівника (підпис і рекомендація до друку наукового керівника – обов’язкові), місце роботи автора, контактні телефони.

2. Назва статті, прізвище й ініціали автора англійською, російською та українською мовами, незалежно від того, якою з означених мов написана стаття.

3. Література до статті оформлюється за вимогами ВАК України, поданими в Бюлетні ВАК України № 3 за 2008 рік.

4. До статті додається номер УДК (взяти в науковій бібліотеці)

5. "Резюме"англійською, російською та українською мовами та ключові слова.

6. У кінці статті обов’язково має бути власноручний підпис автора.

7. Стаття має бути надрукована шрифтом "Times New Roman", 14 розмір, формат А 4, полуторний інтервал.

 

В разі недотримання означених вимог стаття публікуватися не буде.