НАШІ АВТОРИ

 

Батраченко Іван Георгійович – доктор психологічних наук, доцент, Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара.

Бистрова Юлія Олександрівна – кандидат психологічних наук, доцент, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка.

Бистрова Юлія Олександрівна – кандидат психологічних наук, доцент, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка.

Блавацька Ірина Євгенівна – аспірантка, ПНПУ імені К. Д. Ушинського; викладач каф. соціальної психології та психології управління, Дніпропетровський нац. університет ім. О.Гончара.

Большакова Анастасія Миколаївна – доктор психологічних наук, доцент, Харківська державна академія культури.

Бондаревич Світлана Майславівна, – кандидат психологічних наук, лікар уролог вищої категорії, Міська госпрозрахункова консультативна поліклініка м. Одеси.

Василенко І.А. – кандидат психологічних наук, доцент, ПНПУ імені К. Д. Ушинського.

Войновська Ольга Олександрівна – кандидат психологічних наук, доцент ТНУ ім. В. І. Вернадського.

Воронюк Ірина В’ячеславівна – кандидат психологічних наук, доцент. НПУ імені М.П. Драгоманова.

Головська Ірина Георгіївна – кандидат психологічних наук, доцент, ПНПУ імені К. Д. Ушинського.

Гузь Наталія Василівна – кандидат психологічних наук, ст. викл. кафедри практичної психології, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького.

Гуляс Інеса Антонівна – кандидат психологічних наук, доцент, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.

Данчева Тетяна Дмитрівна – ОНУ імені І. І. Мечникова.

Дудкіна К.А. – ПНПУ імені К. Д. Ушинського.

Зонова А.А. – магістрантка, ОНУ імені І. І. Мечникова.

Калантерна А.Д. – магістрантка, ОНУ імені І. І. Мечникова.

Каткова Тетяна Анатоліївна – ст. викладач кафедри практичної психології, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького.

Кобильнік Л.М.кандидат психологічних наук, доцент, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького.

Липова С. М. – слухачка відділення перепідготовки кадрів (ВПК) зі спеціальності «Психологія», ПНПУ імені К. Д. Ушинського.

Малкін Василь Максимович – аспірант кафедри глибинної психології і психотерапії ТНУ імені В.І. Вернадського.

Массанов Анатолій Вікторович, – доктор психологічних наук, професор, ПНПУ імені К.Д. Ушинського.

Насінник Людмила Олегівна – ст. лаборант відділу наукової і медичної інформації, ДУ «Інститут очних хвороб і тканевої терапії ім. В.П. Філатова АМН України.

Рафа Марта Богданівна – вчитель німецької мови, Дрогобицький педагогічний ліцей ім. Івана Франка.

Родіна Наталія Володимирівнакандидат психологічних наук, доцент, ОНУ імені І. І. Мечникова.

Рязанцева Е.Ю.ПНПУ імені К. Д. Ушинського.

Сагайдак С.Л. – магістр, ОНУ імені І. І. Мечникова.

Сергеєва Алла Василівна – кандидат психологічних наук, доцент, ПНПУ імені К. Д. Ушинського.

Стоян Ю.Г. – магістр, ОНУ імені І. І. Мечникова.

Тепляков Микола Миколайович – кандидат психологічних наук, доцент, ОНУ імені І. І. Мечникова.

Ткачук Олег Володимирович – кандидат педагогічних наук, доцент, докторант кафедри теорії та методики практичної психології, ПНПУ імені К.Д. Ушинського.

Трифонова Олена Сергіївна – кандидат педагогічних наук, доцент, докторантка кафедри теорії та методики дошкільної освіти, ПНПУ імені К.Д. Ушинського.

Шевченко Росіна Петрівна – ст. викладач кафедри філософії ОНМУ; здобувач кафедри психотерапії ХМАПО.

Шевяков Олексій Володимирович – доктор психологічних наук, завідувач кафедри загальної психології, Дніпропетровський гуманітарний університет.

 

 

 

 

 

 

ДО УВАГИ АВТОРІВ

 

Постановою ВАК України (від 15 січня 2003 р. №7-05/1) підвищено вимоги до фахових видань, внесених до переліків ВАК України, зокрема стосовно дотримання вимог, визначених постановою "Про публікації результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук та їх апробацію" (п. 7 постанови ВАК України від 10. 02. 1999р. №1-02/3).

П.З. постанови передбачає наступне:

"Редакційним колегіям організувати належне рецензування та ретельний відбір статей до друку. Зобов'язати їх приймати до друку у виданнях, що виходитимуть у 2003 році та в подальші роки, лише наукові статті, де присутні такі необхідні елементи:

-  постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

-  аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішеної раніше частини загальної проблеми, котрим присвячується дана стаття;

-  формулювання цілей статті (постановка завдання, мета);

-  виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

- висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

 

Примітка: Авторам (за виключенням докторів наук та тих кандидатів наук, які не пройшли апробацію в ж. "Наука і Освіта") разом зі статтею пред'являти до редакції завірені:

-  у разі першої публікації – обов’язково рецензію-відгук спеціалістів у відповідній галузі науки (доктор наук чи кандидат наук):

-  виписку з протоколу засідання кафедри (лабораторії) про обговорення статті та рекомендацію її до друку.

 

Крім того до статті в журнал "Наука і освіта" додаються:

1. "Авторська довідка" – прізвище, ім'я, по батькові автора (повністю), його відношення до науки: ступінь, звання; коли таких немає – "здобувач" чи "аспірант" із зазначенням наукового керівника (підпис і рекомендація до друку наукового керівника – обов’язкові), місце роботи автора, контактні телефони.

2. Назва статті, прізвище й ініціали автора англійською, російською та українською мовами, незалежно від того, якою з означених мов написана стаття.

3. Література до статті оформлюється за вимогами ВАК України, поданими в Бюлетні ВАК України № 3 за 2008 рік.

4. До статті додається номер УДК (взяти в науковій бібліотеці)

5. "Резюме"англійською, російською та українською мовами та ключові слова.

6. У кінці статті обов’язково має бути власноручний підпис автора.

7. Стаття має бути надрукована шрифтом "Times New Roman", 14 розмір, формат А 4, полуторний інтервал.

 

В разі недотримання означених вимог стаття публікуватися не буде.