УДК 371.134:796

Л. О. Демінська

АНАЛІЗ ЗМІСТУ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

 

Формування аксіологічної компетентності майбутнього вчителя фізичного виховання передбачає розвиток ціннісної орієнтації. Ціннісна спрямованість особистості вчителя формується в процесі професійно-педагогічної підготовки. Для визначення можливості формування аксіологічної компетентності вчителя фізичного виховання був проведено аналіз дисциплін соціально-гуманітарної, медико-біологічної та професійної підготовки.

Ключові слова: аксіологічної підхід, формування, мотивація.

 


Актуальність. Сучасний стан здоров’я дітей шкільного віку потребує особливої уваги з боку вчителів загальноосвітньої школи, а також розгляду здоров’я та особистості учня як головної цінності педагогічного процесу. У цьому зв’язку, актуальною проблемою професійно-педагогічної підготовки вчителя фізичного виховання є формування його аксіологічної компетентності. Аксіологічна компетентність вчителя повинна бути спрямована на аксіологічний підхід до своєї професійної діяльності вчителя фізичного виховання.

На особливу важливість аксіологічного підходу до змісту освіти вказує М.Г. Племенюк. Учений доводить, що в даний час освітній процес є основною можливістю виховання в студентів духовних, гуманістичних і ціннісних якостей. Таким чином, аксіологічний підхід підвищує соціальну роль освіти, оскільки ціннісно-орієнтовний характер властивий всім видам людської діяльності. Аксіологічний підхід є актуальним не тільки в системі освіти, але й у всьому суспільстві в цілому, оскільки само поняття "людина" розглядається як вища суспільна цінність [3].

Аналіз літератури. Як свідчить Н.А. Гущина, аксіологічний підхід традиційно вважається за одну з методологічних основ гуманістично орієнтованої педагогічної освіти, оскільки він направлений на формування гуманних професійно-ціннісних орієнтацій майбутнього вчителя в процесі його підготовки у вищому навчальному закладі [1].

Так, на думку Н.І. Постнікової, аксіологічний підхід навчального процесу має бути направлений на розвиток гуманістичних переконань майбутніх учителів. Особистість учня, його індивідуальні здібності розглядаються вченим як ціннісний потенціал суспільства, а педагогічним завданням вчителя Н.І. Постникова бачить формування усвідомленого відношення учнів до свого способу життя, вчинків, мислення й усвідомлення свого місця в майбутньому соціальному житті суспільства [4].

Л.Х. Єгорова та Н.А. Гущина саме аксіологічний підхід розглядають як основний засіб формування ціннісної орієнтації молоді. Такі орієнтації сприяють розвитку спрямованості її особистості, цілей, мотивів, ідеалів і настанов. На думку вчених, ціннісна орієнтація визначає зміст діяльності майбутнього фахівця [1, 2].

Мета дослідження: визначення змісту навчальних дисциплін які можуть сприяти формуванню аксіологічної компетентності майбутнього вчителя фізичного виховання.

Завдання дослідження:

1. Визначити зміст навчальних дисциплін, які сприяють формуванню аксіологічної компетентності майбутнього вчителя фізичного виховання.

2. Визначити компоненти аксіологічної компетентності, які не формуються в процесі професійно-педагогічної підготовки.

3. Визначити можливість формування у майбутніх вчителів фізичного виховання мотивації до професійної діяльності на засадах аксіології.

Наше дослідження проводиться в межах науково-дослідної теми Донецького державного інституту здоров'я, фізичного виховання і спорту: "Формування системи професійного самовизначення дітей та молоді в галузі фізичного виховання та спорту" (№ держреєстрації 0111U009241).

Результати дослідження. Аксіологічна компетентність майбутнього вчителя фізичного виховання складається з наступних компонентів: основні положення аксіології; педагогічні цінності; професійно-особистісні цінності вчителя фізичного виховання; мотивація до професійної діяльності на засадах аксіології.

Для формування аксіологічної компетентності необхідно провести аналіз змісту навчальних дисциплін для визначення саме тих, які можуть сприяти розвитку даної компетентності. Нами було проаналізовано зміст дисциплін соціально-гуманітарної, медико-біологічної, професійної та організаційно-практичної підготовки.

Аналіз навчальних дисциплін показав, що в процесі навчання не розглядаються такі питання основних положень аксіології як: цінності та системи цінностей; загальнолюдські, національні, професійні та особистісні цінності; аксіологічний потенціал особистості, норма, сенс, ідеал, інтерес, потреба; аксіологічний підхід до професійної діяльності. Поняття "особистість" та "ціннісні орієнтації", розглядаються при вивченні дисциплін: психологія та загальна теорія здоров’я.

На нашу думку, педагогічними цінностями є: гуманізм, толерантність, творчість та відповідальність.

Аналіз змісту навчальних дисциплін визначив теми, які розглядають питання гуманізму, толерантності, творчості та відповідальності. Дані теми представлені в таблиці 1.


Таблиця 1

Педагогічні цінності

Напрямок аксіологічної компетентності

Зміст професійно-педагогічної підготовки майбутнього вчителя

фізичного виховання

Педагогічні цінності

Дисципліна

Тема

Гуманізм

Методика виховної роботи в галузі фізичного виховання

Виховний процес та його особливості виховання в галузі фізичного виховання

Характеристика виховної системи

Педагогіка фізичного виховання

Педагогічна діяльність викладача фізичного виховання

Толерантність

Педагогіка

Виховання інтернаціоналізму й культури міжнаціонального спілкування

Виховання відносин як процес особистісного розвитку учнів та його дослідження у педагогіці

Методика виховної роботи в галузі фізичного виховання

Особистісно-орієнтований підхід та методи виховної роботи з учнями

Методичні прийоми та засоби педагогічної взаємодії

Творчість

Соціальна педагогіка та педагогічна майстерність

Процес творчості в основах діяльності й психологічні компоненти творчої особливості

Відповідальність

 

Теорія та методика фізичного виховання

Принципи, які регламентують діяльність фізичного виховання

Планування й контроль процесу фізичного

виховання

Методика виховної роботи в галузі фізичного виховання

Алгоритм аналізу та рішення педагогічних завдань

Педагогічна практика

 


До професійно-особистісних цінностей ми відносимо: педагогічний досвід, педагогічну майстерність, методологічну культуру, етику вчителя, професійне самовдосконалення та самовизначення, а також вміння діагностувати стан здоров’я учня та його можливості щодо занять фізичним вихованням. Розглянемо, які дисципліни формують професійно-особистісні цінності (табл. 2).

Аналіз показав, що в процесі професійно-педагогічної підготовки не розглядаються питання, які формують етику саме вчителя фізичного виховання, методологічну культуру вчителя, знання цінностей фізичного виховання та ціннісні орієнтації вчителя фізичного виховання.

Останнім компонентом аксіологічної компетентності є здоров’я та особистість учня як головна цінність педагогічного процесу. Ми розглядаємо здоров’я з трьох точок зору, як фізичне, духовне та психологічне здоров’я.

До фізичного здоров’я слід віднести: фізичний розвиток та розвиток рухових якостей, згідно до вікових особливостей організму; профілактику виникнення захворювань; відновлення фізичного здоров’я засобами фізичного виховання.

Духовне здоров’я включає: національне виховання засобами фізичного виховання; розвиток особистісних якостей засобами фізичного виховання; розвиток моральних якостей особистості учнів засобами фізичного виховання.

Психологічне здоров’я розглядається нами, як: психологічний комфорт учнів; міжособистісні відносини; розвиток психофізіологічних властивостей засобами фізичного виховання.


Таблиця 2

Професійно-особистісні цінності вчителя фізичного виховання

Напрямок аксіологічної

компетентності

Зміст професійно-педагогічної підготовки майбутнього вчителя

фізичного виховання

Професійно-особистісні

цінності вчителя

Дисципліна

Тема

Педагогічний досвід

Педагогіка

Методи навчання та активізація пізнавальної діяльності учнів.

Педагогічні технології.

Форми навчання

Теорія виховання. Зміст вихованого процесу

Загальні методи виховання

Педагогічна практика

Педагогічна майстерність

Соціальна педагогіка та педагогічна

майстерність

Суть педагогічної майстерності.

Шляхи формування педагогічної майстерності

Майстерність і технологія педагогічного спілкування

Педагогічна техніка, як елемент педагогічної майстерності

Майстерність вчителя фізичного виховання у керуванні

навчально-виховним процесом

Вміння діагностувати стан здоров’я учня та його можливості щодо занять фізичним вихованням

Нові технології у фізичному вихованні

Тестування на заняттях фізкультурно-оздоровчими                          технологіями

Основи медичних знань.

Спортивна фізіологія.

Спортивна медицина

Методи дослідження функціонального стану людини,

визначення порушень функціонального стану різних

систем людини

Загальна теорія

здоров’я

Структурно-функціональний компонент здоров’я

та деякі підходи до його діагностики

 


Розглянемо зміст навчальних дисциплін, які формують знання та вміння майбутнього вчителя щодо фізичного, духовного та психологічного здоров’я, таблиця 3.


Таблиця 3

Здоров’я учня. як головна цінність педагогічного процесу

Напрямок аксіологічної                                компетентності

Зміст професійно-педагогічної підготовки майбутнього вчителя

 фізичного виховання

Здоров’я учня, як головна цінність педагогічного процесу

Дисципліна

Тема

Фізичне здоров’я

Фізичний розвиток та розвиток рухових якостей, з врахуванням вікових особливостей організму

Теорія та методика

фізичного виховання

Рухові здібності та методи їх виховання

Методи виховання швидкісних, силових, координаційних здібностей

Педагогічне значення рухових ігор та їх характеристика у зв’язку з віковими особливостями дітей.

Вікова фізіологія

Вікові особливості розвитку кісток та м’язів.

Вікові особливості розвитку опорно-рухового апарату. Розвиток рухів.

Педагогіка фізичного

виховання

Основи відбору змісту навчальних програм з фізичного виховання на основі особистісно-розвивального навчання.

Профілактика виникнення захворювань

Рекреація та оздоровча

фізична культура

Оздоровча фізична культура, як фактор зміцнення та збереження здоров’я.

Рухова активність та здоров’я людини.

Безпека життєдіяльності

Основи здорового способу життя.

Відновлення фізичного здоров’я засобами фізичного виховання

Рекреація та оздоровча

фізична культура

Засоби спеціально-оздоровчого напрямку.

Фізкультурно-оздоровчі системи.

Особливості методики фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми шкільного віку

Теорія та методика

фізичного виховання

Основи фізичного виховання школярів з послабленим здоров’ям.

Духовне здоров’я

Національне

виховання

Методика виховної роботи в галузі фізичного виховання

Загальні характеристики виховання

патріотизму та громадянськості

Рухові ігри в фізичному вихованні та спорті

Педагогічні вимоги до організації та

проведення національних рухових ігор

Українські національні рухові ігри

Історія української культури

Структура, жанровий склад

українського фольклору

Розвиток особистісних якостей засобами фізичного виховання

Педагогіка

Розвиток та виховання особливості

Теорія та методика фізичного

виховання

Спрямованість формування особистості

в процесі фізичного виховання

Розвиток моральних якостей

особистості учня

Педагогіка

Моральне виховання. Роль сім’ї

у вихованні моральних якостей

Гендерна та спортивна психологія

Формування моральності школярів

 у процесі занять фізичною культурою

Психологічне здоров’я

Психологічний

комфорт

Психологія

Вікова психологія

Педагогічна психологія

Вікова фізіологія

Вікові особливості розвитку ЦНС, вищої нервової діяльності та її вікові особливості

Вікова психологія

Психологічний розвиток дитини в молодшому шкільному віці

Психологічний розвиток дитини в підлітковому

та юнацькому віці

Психологічна реабілітація

Підходи до вивчення стресу та тривоги. Поняття збудження, стресу та тривожності.

Рівні свідомості особистості.

Структура особистості

Міжособистісні відношення

Психологія

Загальні питання психології

Соціальна психологія малих груп

та колективу

Методика виховної

роботи в галузі

фізичного виховання

Загальні характеристики дитячого

колективу, структура,

ролі та статуси колективу

Гендерна та спортивна психологія

Соціальна поведінка

Групова та командна динаміка

Вікова психологія

Емоційне збудження, стрес і тривожність

Соціальна педагогіка та педагогічна майстерність

Конфлікти, як психолого-педагогічна

проблема

Розвиток психофізіологічних властивостей

Педагогіка

Формування світогляду учнів у системі

навчально-виховної роботи

Гендерна та спортивна психологія

Інтелектуальні, мовні й емоційні

характеристики

Педагогіка фізичного виховання

Реалізація основних методів навчання

та виховання, психофізіологічні особливості

їх використання

 


Таким чином, можливо зробити наступні висновки:

1. У процесі професійно-педагогічної підготовки майбутніх вчителів фізичного виховання здійснюється формування таких аспектів аксіологічної компетентності: педагогічні цінності – гуманізм, толерантність, творчість, відповідальність; професійно-педагогічні цінності – педагогічний досвід, педагогічна майстерність, вміння діагностувати стан здоров’я учня та його можливостей щодо занять фізичним вихованням, професійне самовдосконалення та самовизначення.

2. Деякі компоненти аксіологічної компетентності не розглядаються та не вивчаються в процесі професійно-педагогічної підготовки, а саме: основні положення аксіології; етика вчителя фізичного виховання, методологічна культура, ціннісні орієнтації вчителя фізичного виховання.

3. Аналіз змісту навчальних дисциплін показав, що в процесі професійно-педагогічної підготовки не здійснюється формування мотивації майбутнього вчителя до професійної діяльності на засадах аксіології, оскільки не формуються знання, розуміння, усвідомлення та вміння основних положень аксіології та формування ціннісних орієнтацій вчителя.

Перспективи подальшого дослідження передбачають пропозиції впровадження в навчальний процес питань щодо формування мотивації майбутнього вчителя фізичного виховання до професійної діяльності на засадах аксіології.


 

ЛІТЕРАТУРА


1. Гущина Н. А. Аксиологические основы отечественного образования как фактор формирования профессионально-ценностных ориентаций будущего учителя: дис. … к. пед. н., 13.00.01. / Н.А. Гущина. – Калуга, 2004. – 188 с.

2. Егорова Л. Х. О системе ценностных ориентиров современного общества / Л.Х. Егорова // VII Державные чтения. Психология. Педагогика. Физическая культура и спорт: Материалы научной конференции преподавателей и аспирантов. Февраль, 2002. – Тамбов: ТГУ – С. 33-34.

3. Племенюк М.Г. Аксиологический подход в формировании содержания образования в высшей школе. Режим доступу: ftp://lib.herzen.spb.ru/text/ Plemeniuk_IZV68_p60_68.pdf

4. Постникова Н.И. Формирование гуманистической направленности личности будущего учителя в условиях ориентации его в ценностях педагогической деятельности : дис. к. пед. н. / Н.И. Постникова. – Челябинск, 1999. – 251 с.


 

Подано до редакції  19.03.12

_____________