УДК 796.011.3:616- 053.2

В. В. Бєсєда

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СИЛОВИХ ЗДІБНОСТЕЙ

ТА ЇХ ОЦІНКИ В ДОШКІЛЬНОМУ ВІЦІ

 

Індивідуалізація добору засобів у процесі фізичного виховання дітей дошкільного віку створює умови для створення об'єктивної методики визначення рівня розвитку рухових якостей і розробки шкали оцінювання отриманих результатів у певній популяції. Аналіз показників силових здібностей у дошкільників м. Одеса дозволив створити нормативні таблиці відповідно до визначених віковими періодами і розділеними за статевою ознакою.

Ключові слова: сила, діагностика, діти.

 


Актуальність досліджень у галузі фізичного виховання, рухової реабілітації та спортивної медицини дітей дошкільного віку не викликає сумнівів [4,5]. Зміни соціально-економічних умов, інтелектуалізація багатьох видів діяльності людини, інтенсифікація навчального процесу, зниження рухової активності, низька адаптованість дітей до процесу навчання в початковій школі і т.п. зумовили появу численних досліджень у сфері фізичного здоров'я особистості, у тому числі, у період дошкільного дитинства [6]. Поряд з цим система фізичного виховання, що склалася в освітніх установах, недостатньо ефективна і потребує модернізації та адаптації до сформованих умов [1,2]. Останнім часом удосконалення засобів і методів фізичного виховання дітей дошкільного віку присвячено значну кількість робіт, проте залишається невирішеним ще цілий ряд методичних проблем, що стосуються проведення діагностики рухового розвитку дошкільників, що є значущим у попередній їх підготовці до занять фізичними вправами [3]. У зв'язку з цим питання постановки дошкільного фізичного виховання на основі індивідуального підходу базується на принципах диференційованої освіти, який передбачає комплексне вивчення та врахування індивідуальних особливостей дітей, розподіл їх на цій основі за типологічними групами є пріоритетними.

Зміст методики розвитку рухових якостей у дошкільних установах, як і раніше носить класичний характер, який не відповідає вимогам сучасності. Аналіз наукових досліджень у галузі фізичної культури дошкільників, а також державних програм з фізичного виховання даного контингенту дітей дозволяє виявити наступне:

– відсутній єдиний чітко регламентований процес обстеження показників розвитку рухової сфери в дошкільному фізичному вихованні;

– пропоновані тести, не відповідають моментам гетерохронності розвитку рухових навичок дітей та фізичних якостей, формуванню функціонально-рухових здібностей;

– слабкий облік спряженості розвитку якостей, здібностей і навичок, поточної і підсумкової корекції рівнів рухової, фізичної та функціонально-рухової підготовленості дітей;

– переважають тести, що визначають рівень розвитку рухових якостей м'язів тазового поясу і нижніх кінцівок, а інші частини тіла залишаються без уваги;

– відсутня шкала оцінювання рівня розвитку тих чи інших показників рухового статусу.

На сьогоднішній день однією з складних проблем продовжує залишатися вибір способів вимірювання показників фізичної підготовки дітей дошкільного віку, у тому числі і рухових якостей. Переважаючими є методики діагностики, що враховують залежність фізичної підготовленості від соматотипа дитини [2, 6]. Однак, у даний час вони неповні і часто суперечливі, що актуалізує продовження досліджень у цьому напряму. Рухова діяльність дитини забезпечується складним комплексом коркових, підкоркових, нейрофізіологічних, біохімічних механізмів, але жоден руховий акт неможливий без участі м'язової системи як основної ланки опорно-рухового апарату [3]. Роботу м'язової системи характеризують показники рухових (фізичних) якостей, де одним з основних є силові здібності, які показують ступінь напруги м'язової системи. Під силою розуміється здатність долати або протистояти опору за рахунок напруження м'язів, що значною мірою впливає на становлення основних, базових рухів у немовлят і подальший розвиток рухової діяльності в дошкільному віці і більш старшому віці.

Мета дослідження – визначити особливості формування силових якостей дітей дошкільного віку, а також розробити шкалу оцінки рівня розвитку сили в дітей дошкільного віку.

Для досягнення поставленої мети було обстежено 237 практично здорових дошкільника віком від 3х до 7,5 років, з них 120 – хлопчиків, 117 – дівчаток (табл. 1).


Таблиця 1

Структура обстеженого контингенту дітей

Вік

Хлопчики

Дівчатка

3 – 3,5 роки

13

17

3,5 – 4 роки

27

26

4 – 4,5 роки

12

14

4,5 – 5 років

18

17

5 – 5,5 років

16

14

5,5 – 6,5 років

13

13

6,5 – 7.5 років

12

12

 


Для вивчення розвитку силових якостей досліджувалися:

 – абсолютна сила м'язів (максимальна потужність мускулатури);

– швидкісно-силові здібності (здатність подолання опору з максимальною швидкістю м'язового скорочення);

– силова витривалість (здатність тривалий час підтримувати певну (задану) силову здатність).

Вивчення силових якостей проводилося з використанням методики ігрового тестування Н.Н. Ефіменко [4]:

- тест "Сильна рука" (кистьова динамометрія) визначає абсолютну силу м'язів рук;

- тест "Артилерист" визначає швидкісно-силові здібності рук. Кидки набивного м'яча на дальність;

- тест "Висить груша" визначає силову витривалість м'язів плечового пояса і рук в положенні вису;

- тест "Кенгуру" визначає швидкісно-силові якості м'язів тазового поясу і ніг при стрибку в довжину двома ногами з місця.

Оцінка рухових якостей базувалася на врахуванні популяційних розподілів отриманих показників з побудовою центильних таблиць [1]. За нормальну (задовільну) оцінку приймався результат, який потрапляє в діапазон найбільшою зустрічальності – 25-75%. Значення результатів, що потрапляють у діапазони             75-95% і більше 95% оцінювалися, як хороші і відмінні, відповідно. Значення результатів, що потрапляють у діапазони 5-25% і менше 5%, оцінювалися як незадовільні і абсолютно незадовільні, відповідно. Даний підхід до оцінки результатів фізичної підготовленості дітей дошкільного віку має чітко виражений фізіологічний сенс, що дозволяє об'єктивізувати розвиток окремих якостей у дітей та досить точно зіставляти їх з показниками психофізичного розвитку дитини, що значною мірою спрощує індивідуалізацію корекційно-реабілітаційних заходів, як у здорових дітей, так і в дітей з різними відхиленнями в розвитку.

У табл. 2 представлені діапазони оцінки силових здібностей дітей у віці від 3х до 7,5 років, отримані при обстеженні 237 дітей, які відвідують ДДУ м. Одеса.

З урахуванням даних представлених у таблиці можна зазначити, що якщо у віці 3-3,5 років абсолютна сила не відрізняється між хлопчиками і дівчатками (нормативні значення в дівчаток – 3,4-6,4 кг, у хлопчиків – 3,2-6,4 кг), то у віці 3,5-4 роки вже з'являється превалювання у хлопчиків (нормативні значення в дівчаток – 2,8-6,2 кг, у хлопчиків – 4,8-7,6 кг). Виняток склала вікова категорія 5-5,5 років, де в дівчаток верхня межа показників абсолютної сили вище, ніж у хлопчиків (нормативні значення в дівчаток – 9,4 кг, у хлопчиків – 8,4 кг).

Швидкісно-силові здібності рук у дівчаток у віці 3-3,5 років істотно краще розвинені, ніж у хлопчиків (нормативні значення в дівчаток – 86-109 см, у хлопчиків – 59-91 см). Після 3,5 років вони вирівнюються, а в 6,5-7,5 років відзначається істотне превалювання результатів у хлопчиків (нормативні значення в дівчаток – 163-240 см, у хлопчиків – 183-256 см).

У показниках силової витривалості значущих відмінностей не спостерігається. Однак, заслуговує на увагу деяке зниження показників даної якості в 6,5-7,5 років (нормативні значення у дівчаток – 61-79 сек., у хлопчиків – 41-70 сек.), порівняно з попереднім віковим періодом, що може бути пов'язано з віковим стрибком ваго-ростових показників.


 

Таблиця 2

Критерії оцінки силових здібностей дітей дошкільного віку

 

Вік

Дівчатка

Хлопчики

Абсолютна сила м’язів

%

<5

5-25

25-75

75-95

>95

<5

5-25

25-75

75-95

>95

Оцінка

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

3-3,5 года

<1,6

1,6-3,2

3,4-6,4

6,6-7,6

>7,6

<1,2

1,2-3

3,2-6,4

6,6-7

>7

3,5-4 года

<2,2

2,2-2,6

2,8-6,2

6,4-8

>8

<1,8

1,8-4,6

4,8-7,6

7,8-9

>9

4-4,5 года

<3,4

3,4-4,4

4,6-8,4

8,6-9

>9

<4

4-6

6,2-8,4

8,6-9,2

>9,2

4,5-5 лет

<5,6

5,6-7,4

7,6-9,4

9,6-11

>11

<5,2

5,2-7,2

7,4-10,4

10,6-11,6

>11,6

5-5,5 лет

<2,6

2,6-6,4

6,6-9,4

9,6-11,2

>11,2

<4,8

4,8-6

6,2-8,4

8,6-12,6

>12,6

5,5-6,5лет

<5,6

5,6-7,4

7,6-11,4

11,6-13

>13

<6,4

6,4-10,4

10,6-12,4

12,6-13,6

>13,6

6,5-7,5 лет

<3,6

3,6-8

8,2-13

12,8-13,2

>13,2

<8

8-10,4

10,6-14,4

14,6-16,6

>16,6

Швідкісно-силові якості рук

3-3,5 года

<67

67-85

86-109

110-124

>124

<56

56-58

59-91

92-98

>98

3,5-4 года

<90

90-97

98-128

129-139

>139

<70

70-96

97-120

121-126

>126

4-4,5 года

<104

104-122

123-134

135-143

>143

<103

103-108

109-146

147-156

>156

4,5-5 лет

<127

127-137

138-157

158-171

>171

<105

105-112

113-151

152-179

>179

5-5,5 лет

<110

110-142

143-163

164-195

>195

<96

96-122

123-164

165-181

>181

5,5-6,5 лет

<152

152-158

159-207

208-228

>228

<150

150-152

153-200

215-240

>240

6,5-7,5 лет

<140

140-162

163-240

241-271

>271

<120

120-182

183-256

257-297

>297

Силова витривалість

3-3,5 года

<2

2-10

11-24

25-46

>46

<7

7-10

11-34

35-51

>51

3,5-4 года

<10

10-18

19-29

30-44

>44

<7

7-11

12-30

31-60

>60

4-4,5 года

<19

19-22

23-34

35-60

>60

<15

15-20

21-28

29-65

>65

4,5-5 лет

<17

17-22

23-53

54-86

>86

<17

17-23

24-36

37-89

>89

5-5,5 лет

<19

19-29

29-58

59-88

>88

<21

21-26

27-65

66-90

>90

5,5-6,5лет

<20

20-24

25-83

84-110

>110

<33

33-45

46-80

81-91

>91

6,5-7,5 лет

<53

53-60

61-79

80-95

>95

<29

29-40

41-70

71-77

>77

Швидкісно-силові якості ніг

3-3,5 года

<23

23-31

32-63

64-80

>80

<23

23-24

25-59

60-80

>80

3,5-4 года

<30

30-51

52-77

78-87

>87

<35

35-43

44-78

79-90

>90

4-4,5 года

<45

45-67

68-86

87-95

>95

<51

51-55

56-87

88-97

>97

4,5-5 лет

<73

73-79

80-103

104-114

>114

<45

45-76

77-103

104-115

>115

5-5,5 лет

<82

82-92

93-105

106-115

>115

<66

66-91

92-108

109-116

>116

5,5-6,5лет

<77

77-102

103-112

113-130

>131

<78

78-90

91-121

122-130

>130

6,5-7,5 лет

<112

112-114

115-122

123-131

>131

<79

79-100

101-127

128-132

>132

 


Значних відмінностей у віковому аспекті між хлопчиками і дівчатками у швидкісно-силових здібностях ніг не відзначається.

Розроблені діапазони оцінки силових здібностей дітей дозволяють визначити не тільки найбільшу зустрічальність результатів тестування, а й охарактеризувати відмінності в розвитку цієї рухової якості хлопчиків і дівчаток, а також простежити динаміку розвитку відповідно до визначених вікових категорій. Особливість даного підходу полягає в простежуванні взаємозв'язку індивідуального розвитку силових здібностей у дитини, щодо його статі і певного вікового періоду.

Дані нормативні таблиці дозволяють об'єктивно оцінити рівень розвитку силових здібностей дітей, які відвідують дитячі організовані колективи. Надалі планується розробка подібних таблиць з інших рухових якостей. У результаті аналізу даних, представлених у таблиці, простежується чітка відмінність у розвитку показників сили між хлопчиками і дівчатками, а також вікова періодизація розвитку вищевказаної рухової якості. Розробка нормативних показників рівня розвитку рухових якостей у дітей дошкільного віку при поділі за статевою ознакою і певним віковим категоріям, сприятиме об'єктивізації та диференціації процесу фізичного виховання з урахуванням психофізичних особливостей дитини, яка відвідує дошкільний заклад.


 

ЛІТЕРАТУРА


1. Бєсєда В.В., Романчук О.П. До питання оцінки фізичної підготовленості дітей дошкільного віку: зб. наук. праць / за ред. О.В. Гаврилова, В.І.Співака. – Вип. IXX, ч. 2. – Кам’янець-Подільський: Медобори-2006, 2012. – С.237 – 243.

2. Бланин А.А. Становление физических качеств дошкольников в зависимости от их двигательной активности и соматотипа : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / А.А. Бланин. – Малаховка, 2000. – 154 с.

3. Васильков А.А. Теория и методика физического воспитания [учебник "Высшее образование"] / Андрей Андреевич Васильков. – Ростов н/Д : Феникс, 2008. – 381 с.

4. Ефименко Н.Н. Методика игрового тестирования двигательного развития и здоровья детей в норме и при патологии. [изд. 2-е, доп. и пререраб.]. – Винница: Изд-во "Эдельвейс и К", 2004. – 132 с.

5. Мухина М.П. Физическое воспитание детей дошкольного и младшего школьного возраста в условиях применения педагогической технологии / М.П. Мухина // Омский научный вестник. – 2008. – № 2 (66). – С. 166 – 171.

6. Шибаева А.А. Дифференциация физической подготовки детей 5-7 лет с учетом соматотипа : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Улан-Удэ, 2010. – 213 с.


Подано до редакції  14.03.12

_____________