УДК 796.015.132

О. О. Бережанський, В. А. Голуб

ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК ПАРАМЕТРІВ ТРЕНУВАЛЬНИХ НАВАНТАЖЕНЬ

ТА КОМПОНЕНТІВ ТРЕНОВАНОСТІ КВАЛІФІКОВАНИХ

ЛИЖНИКІВ-ДВОБОРЦІВ НА СПЕЦІАЛЬНО-ПІДГОТОВЧОМУ

ЕТАПІ ПІДГОТОВЧОГО ПЕРІОДУ

 

Роботу присвячено проблемі покращення й удосконалення фізичної підготовки лижників-двоборців. Узагальнено і проаналізовано теоретичний і практичний досвід спеціальної підготовки кваліфікованих лижників-двоборців, визначено зміст і структуру фізичної підготовки кваліфікованих лижників-двоборців, встановлено оптимальний рівень фізичної підготовленості лижників-двоборців.

Ключові слова: лижники-двоборці, спеціальна фізична підготовка, підготовчий період.

 


Постановка проблеми. Прогрес у сучасному спорті пов'язаний з винятково високим ступенем напруженої спортивної боротьби, зростаючою щільністю спортивних результатів, досягненням граничних величин обсягів тренувальних навантажень і свідчить про постійне зростання складнощів у забезпеченні результативної діяльності спортсменів.

Сьогодні, коли можливість появи нових засобів спеціальної фізичної підготовки дуже знизилась, а обсяги навантажень досягнули максимальних величин, управління специфічністю тренувального впливу навантаження є єдиним шляхом підвищення ефективності системи тренування спортсменів високого класу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На думку провідних фахівців, у галузі теорії і методики спортивного тренування одним з перспективних напрямів удосконалення системи підготовки спортсменів є розробка і практична реалізація нових, високоефективних засобів, методів, технологій комплексного контролю й управління тренувальним процесом [2].

Однією з найнеобхідніших передумов управління тренувальним процесом, зокрема, для регулювання навантажень та адекватного вибору основних засобів спеціальної підготовки кваліфікованих лижників-двоборців є отримання інформації про взаємозв'язок даних вправ зі спортивним результатом [1, 3].

Об'єктом нашого дослідження виступав навчально-тренувальний процес кваліфікованих лижників-двоборців.

Предметом дослідження був взаємозв'язок параметрів тренувальних навантажень та компонентів тренованості кваліфікованих лижників-двоборців на спеціально-підготовчому етапі.

Метою дослідження було дослідити взаємозв'язок параметрів тренувальних навантажень та компонентів тренованості кваліфікованих лижників-двоборців на спеціально-підготовчому етапі підготовчого періоду. Встановити взаємозв'язок компонентів тренованості та спортивних результатів.

Завдання дослідження. Встановити взаємозв'язки параметрів тренувальних навантажень та компонентів тренованості кваліфікованих лижників-двоборців.

Методика й організація дослідження. У дослідженні взяли участь 8 кваліфікованих лижників-двоборців (4 МС і 4 КМС), які є членами і кандидатами у збірну команду України з лижного двоборства.

У ході дослідження нами визначалися параметри тренувальних навантажень, компоненти тренованості кваліфікованих лижників-двоборців та встановлювалися рівні взаємозв'язку параметрів тренувальних навантажень та компонентів тренованості у підготовчому періоді.

Упродовж педагогічного спостереження нами було встановлено величини взаємозв'язку основних засобів підготовки та особливості їхнього впливу на рівень спортивної підготовленості кваліфікованих лижників-двоборців.

Результати дослідження. Отримані дані кореляційного аналізу (рис. 1) свідчать, що показник загального обсягу бігового навантаження має тісний кореляційний зв'язок з рівнем розвитку спеціальної витривалості як на початку спеціально-підготовчого етапу підготовчого періоду (0,735), так і не втрачає його до початку змагального періоду (0,704).

На початку цього етапу підготовчого періоду, взаємозв'язок показників загального обсягу бігу на лижах встановлено на рівні 0,861, але до початку змагального періоду щільність цього взаємозв'язку знижується (0,619).

Встановлено, що показник обсягу бігу по пересіченій місцевості суттєво не змінюється впродовж підготовчого періоду і має кореляційний взаємозв'язок з показником розвитку спеціальної витривалості на рівні 0,534-0,568.

Цікавим, на нашу думку, є зростання кореляційного взаємозв'язку показників обсягу виконання такої спеціальної вправи, як біг-імітація з лижними палками впродовж підготовчого періоду. Так, якщо на початку цього періоду цей показник встановлено на рівні 0,694 то до початку змагального періоду він зріс до 0,836.

Як свідчать отримані дані, щільність показників кореляційного взаємозв'язку загального обсягу бігу на лижоролерах є низькою і не змінюється впродовж підготовчого періоду (0,291 – 0,229).


 

 

Рис. 1. Взаємозв’язок показника спеціальної витривалості з показниками загального обсягу

бігового навантаження у спеціальних вправах

 


Отримані нами результати збігаються з аналогічними даними інших авторів. Так, встановлено, що біг на лижах та імітаційний біг можуть використовуватися як засоби, що підвищують функціональні можливості спортсмена і розширюють адаптаційні властивості його організму. Тренування на лижоролерах меншою мірою може виконувати цю роль. У більшості випадків лижоролери можуть використовуватися як основний засіб підвищення технічної майстерності. На лижоролерах досягаються більші енерговитрати за рахунок підвищення швидкості бігу, але це супроводжується значними змінами у структурі руху і регресом у техніці.

Нами проведено аналіз результатів кореляційного взаємозв'язку між показниками спеціальної витривалості й обсягом виконання бігової роботи в зонах різної відносної інтенсивності (рис. 2).

Так, між показниками обсягу виконання бігової роботи у І зоні відносної інтенсивності (ЧСС 90-120 уд/хв) та показниками рівня розвитку спеціальної витривалості нами не встановлено тісних кореляційних взаємозв'язків, як на початку спеціально-підготовчого етапу підготовчого періоду (0,235), так наприкінці цього етапу (0,305).

Між показниками обсягу виконання бігової роботи у II зоні відносної інтенсивності (ЧСС 120-140 уд/хв) і рівня розвитку спеціальної витривалості виявлено незначний кореляційний взаємозв'язок на початку спеціально-підготовчого етапу підготовчого періоду (0,239) і навіть його зниження (0,206) до початку змагального періоду.


 

Рис. 2. Взаємозв’язок показників спеціальної витривалості з показниками обсягу

виконаної роботи у різних зонах відносної інтенсивності

 


Встановлення кореляційних взаємозв'язків між показником обсягу виконання бігової роботи у III зоні відносної інтенсивності (ЧСС 150-180 уд/хв) та показником рівня розвитку спеціальної витривалості показало, що щільність цих взаємозв'язків зростає у процесі спеціально-підготовчого етапу підготовчого періоду. Так на початку цього етапу цей показник знаходився на рівні 0,499 і до початку змагального періоду зріс до 0,808, що свідчить про зростаюче значення бігової роботи розвивального і формувального характеру саме на цьому етапі підготовчого періоду.

Нами виявлено статистично достовірне зростання взаємозв'язку між показниками спеціальної витривалості і показниками обсягу виконання бігової роботи у IV зоні відносної інтенсивності (ЧСС 190 < уд/хв). На початку спеціально-підготовчого етапу підготовчого періоду цей показник встановлено на рівні 0,571, а до кінця цього етапу щільність взаємозв'язку між цими показниками зросла до 0,877.

Можна стверджувати, що на цьому етапі підготовчого періоду виконання спеціальних бігових вправ у режимі максимальної та субмаксимальної інтенсивності є особливо важливим для формування та розширення рівня розвитку як основних функціональних систем організму лижників-двоборців, так і рівня розвитку спеціальної витривалості у цілому.

Нами було проведено дослідження взаємозв'язку спортивного результату у стрибках на лижах з основного змагального трампліна потужністю К-90 м і обсягу стрибкової підготовки на трамплінах різної потужності (рис. 3).


 

 

Рис. 3. Взаємозв’язок спеціальної підготовленості у стрибках з трампліна

потужністю К-90 та обсягу виконаної стрибкової підготовки

 


Аналіз отриманих даних кореляційного зв'язку показав, що на початку підготовчого періоду існує тісний взаємозв'язок показників спеціальної підготовленості у стрибках з трампліна К-90 м з показниками обсягу виконаних стрибків з трамплінів потужністю К-50 м (0,861), але наприкінці підготовчого періоду, тобто перед основними змаганнями сезону, нами було встановлено значне зниження кореляційного взаємозв'язку між цими показниками (0,619).

Нами не встановлено тісного взаємозв'язку між показниками спеціальної підготовленості та показниками виконаних стрибків з трамплінів потужністю К 70 м. Так, на початку підготовчого, періоду ці взаємозв'язки встановлено на рівні 0,534 і наприкінці підготовчого періоду встановлено щільність взаємозв'язків між цими показниками на рівні 0,568.

Взаємозв'язок між показниками спеціальної тренованості та обсягом виконаних стрибків з трамплінів потужністю К-90 м на початку підготовчого періоду встановлено на рівні 0,694 і до початку змагального періоду значно зріс до 0,836, що свідчить про необхідність застосування у передзмагальному періоді спеціальних вправ, максимально наближених до змагальної вправи.

Лижники-двоборці високої спортивної майстерності, які є членами збірної команди України у сезоні 2010-2011 p., виконали в середньому 78 стрибків з трампліна К-120 м, що забезпечило тісний взаємозв'язок із спортивним результатом на трампліні К-90 м             (г = 0,829 при Р < 0,05) на початку змагального періоду.

Можна припустити, що застосування спеціальних вправ підвищеної інтенсивності та складності у підготовчому періоді позитивно впливає на формування спеціальної спортивної майстерності.

Висновки. Отже, аналітичний аналіз взаємозв’язків тренувальних засобів, які використовуються у підготовці кваліфікованих лижників-двоборців та спортивного результату дозволив зробити такі висновки:

1. У біговій підготовці кваліфікованих лижників-двоборців найбільший вплив на спортивний результат мають показники бігу-імітації з лижними палками, загального обсягу бігової роботи та обсягу роботи, виконаної у III і IV зонах інтенсивності.

2. У стрибковій підготовці двоборців найбільше значення на спортивний результат мають показники загального обсягу виконаних стрибків і обсягу виконаних стрибків з потужних трамплінів (К-90, К-120).


 

ЛІТЕРАТУРА


1.Бережанський В. О. Спеціальна фізична підготовка лижників-двоборців / Віктор Бережанський, Володимир Трач. – Львів: 2002. – 83 с.

2.Верхошанский Ю. В. Актуальные проблемы современной теории и методики спортивной тренировки / Ю. В. Верхошанский // Теор. и практ. физ. культ. – М., 1993. – № 8. – С. 21-28.

3.Платонов В. Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте / В. Н. Платонов. – К. : Олимпийская литература, 2004. – 808 с.


 

Подано до редакції  12.03.12

_____________